Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Báo cáo tình trạng tìm kiếm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hệ thống tìm kiếm trong SharePoint Server 2013 cung cấp hai loại báo cáo tình trạng chính, đó là báo cáo tình trạng truy vấn và báo cáo tình trạng tìm kéo.

Trong bài viết này

Báo cáo tình trạng truy vấn

Báo cáo tình trạng tìm kéo

Báo cáo tình trạng truy vấn

Có các báo cáo dưới đây về hiệu suất truy vấn:

Báo cáo Tình trạng Truy vấn

Mô tả

Xu hướng (Xu hướng Độ trễ Truy vấn)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn (tính bằng phần nghìn giây) theo phân vị. Chẳng hạn như, năm phần trăm của tất cả truy vấn có độ trễ thấp hơn độ trễ được biểu thị theo đường phân vị thứ năm trong đồ thị.

Đồ thị có sự chồng lấp về tỷ suất truy vấn trong khoảng thời gian đã xác định, trong đó tỷ suất truy vấn là số lượng các truy vấn trên một phút mà chế độ đối tượng truy vấn (OM) đã trả về kết quả.

Đồ thị cũng có sự chồng lấp về tỷ suất tìm kéo và tỷ suất cập nhật một phần cho số liệu phân tích.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

 • Trang kết quả (trang kết quả tìm kiếm), trang này chỉ hiển thị nếu tính năng ghi nhật ký đa ngôn được bật.

Theo mặc định, đồ thị này hiển thị dữ liệu cho tất cả các trang kết quả trong ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm.

Toàn bộ (Độ trễ Truy vấn Toàn bộ)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị tỷ suất truy vấn (số lượng các truy vấn trên một phút) với sự chồng lấp về độ trễ truy vấn tính bằng phần nghìn giây.

Hiển thị độ trễ truy vấn trong từng khu vực sau đây:

 • Mô hình đối tượng. Đây là thời gian cần thiết để giao tiếp giữa máy chủ web và nền sau.

 • Nền sau. Đây là thời gian cần thiết để chuyển đổi truy vấn, thực hiện tra cứu chỉ mục, xử lý kết quả (chẳng hạn như loại bỏ các mục trùng lặp), và trả về kết quả cho mô hình đối tượng.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

 • Trang kết quả (trang kết quả tìm kiếm), trang này chỉ hiển thị nếu tính năng ghi nhật ký đa ngôn được bật.

Theo mặc định, đồ thị này cho thấy dữ liệu cho tất cả các trang kết quả trong ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm.

Dòng Chính (Độ trễ Truy vấn Dòng SharePoint Mặc định)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn (tính bằng phần nghìn giây) trong dòng chính cho việc truy vấn và xử lý kết quả. Điều này cho biết hệ thống xử lý một truy vấn và trả kết quả về máy chủ web nhanh đến mức nào. Đồ thị cho biết độ trễ truy vấn đối với việc:

 • Khớp điều kiện quy tắc truy vấn

 • Chuyển đổi truy vấn

 • Định tuyến truy vấn

 • Pha trộn kết quả

 • Chọn bố trí

 • Ghi nhật ký truy vấn

 • Các kiểu khác

Đồ thị có sự chồng lấp về tỷ suất truy vấn trong khoảng thời gian đã xác định.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

Liên kết (Độ trễ Truy vấn Liên kết)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn tính bằng phần nghìn giây cho mọi kiểu nguồn kết quả.

Theo mặc định, đồ thị này cho thấy dữ liệu cho tất cả các trang kết quả trong ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

 • Trang kết quả (trang kết quả tìm kiếm), trang này chỉ hiển thị nếu tính năng ghi nhật ký đa ngôn được bật.

 • Kiểu nguồn (kiểu nguồn kết quả):

 • Nhà cung cấp Bet Tốt nhất

 • Nhà cung cấp Tìm kiếm Trao đổi

 • Nhà cung cấp Người Nội hạt

 • Nhà cung cấp SharePoint Nội hạt

 • Nhà cung cấp Tìm kiếm Mở

 • Nhà cung cấp Ưa chuộng Cá nhân

 • Nhà cung cấp Người Từ xa

Nhà cung cấp Tìm kiếm SharePoint (Độ trễ Truy vấn Dòng Tìm kiếm SharePoint Nội hạt)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn (tính bằng phần nghìn giây) cho mọi truy vấn được xử lý bởi nhà cung cấp tìm kiếm SharePoint nội hạt. Đồ thị cho biết độ trễ truy vấn đối với việc:

 • Phân tích từ khóa

 • Ngôn ngữ học

 • Xén Bảo mật Đề xuất

 • Xây dựng mã bảo mật

 • Tra cứu chỉ mục

 • Xử lý kiểu kết quả

 • Xén bảo mật tùy chỉnh

 • Tạo tóm tắt

 • Các kiểu khác

Đồ thị có sự chồng lấp về tỷ suất truy vấn trong khoảng thời gian đã xác định.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

Nhà cung cấp Tìm kiếm Người (Độ trễ Truy vấn Dòng Tìm kiếm Người)

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn (tính bằng phần nghìn giây) cho mọi truy vấn được xử lý bởi nhà cung cấp tìm kiếm người nội hạt. Đồ thị hiển thị độ trễ truy vấn ở từng khu vực sau đây:

 • Phân tích từ khóa

 • Ngôn ngữ học

 • Tiền xử lý người

 • Xây dựng mã bảo mật

 • Tra cứu chỉ mục

 • Xử lý kiểu kết quả

 • Xén bảo mật tùy chỉnh

 • Tạo tóm tắt

 • Các kiểu khác

Đồ thị có sự chồng lấp về tỷ suất truy vấn trong khoảng thời gian đã xác định.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Kiểu máy khách

Bộ máy Chỉ mục (Độ trễ Truy vấn Bộ máy Chỉ mục

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ trễ truy vấn tính bằng phần nghìn giây cho từng máy chủ chỉ mục mà bạn lọc trên đó. Theo mặc định, đồ thị này cho thấy dữ liệu cho tất cả các trang kết quả trong ứng dụng dịch vụ Tìm kiếm. Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Máy chủ chỉ mục (một máy tính lưu giữ ít nhất một phân khúc chỉ mục)

 • Trang kết quả (trang kết quả tìm kiếm), trang này chỉ hiển thị nếu tính năng ghi nhật ký đa ngôn được bật.

Đồ thị có sự chồng lấp về thời điểm tra cứu chỉ mục trong một khoảng thời gian đã xác định trong quá khứ. Thời gian tra cứu chỉ mục là lượng thời gian cần thiết trung bình trong 1 phút đã cho để bộ máy chỉ mục để trả về kết quả. Thời gian tra cứu chỉ mục chỉ áp dụng cho các truy vấn mà bộ máy chỉ mục đã trả về kết quả.

Đầu Trang

Báo cáo tình trạng tìm kéo

Có các báo cáo sau đây về tình trạng tìm kéo:

Báo cáo Tìm kéo

Mô tả

Tỷ suất Tìm kéo

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị một đồ thị và tóm tắt mục dưới đây:

 • Số lượng các mục nội dung đã tìm kéo trên một phút. Số lượng này bao gồm:

 • Tổng số mục nội dung

 • Các mục đã sửa đổi. Đây là các mục nội dung đã được thay đổi và tìm kéo.

 • Không có mục đã sửa đổi. Đây là những mục nội dung đã không được thay đổi và không được tìm kéo.

 • Các mục bảo mật. Đây là các mục nội dung mà các thuộc tính bảo mật đã được thay đổi.

 • Các mục đã xóa. Đây là các mục nội dung đã được xóa khỏi nguồn nội dung và cũng phải được xóa khỏi chỉ mục.

 • Số lượng trung bình các hành động tìm kéo khác đã được thực hiện mỗi phút. Số lượng này bao gồm:

 • Lần thử (lần thử tìm kéo)

 • Lỗi (lỗi tìm kéo)

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Nguồn nội dung (chẳng hạn như các trang SharePoint Nội hạt)

 • Máy

Độ trễ Tìm kéo

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị đồ thị về số lượng các mục tạo thành tải trọng tìm kéo, cho từng mục sau:

 • Trong Hàng Đợi Trình tìm kéo

 • Đang đợi gửi xử lý nội dung

 • Đã gửi xử lý nội dụng

 • Đang đợi Xác nhận (SQL)

Bạn chỉ có thể lọc báo cáo này bằng máy.

Trong một khoảng thời gian đã xác định, cũng hiển thị một đồ thị và một tóm tắt về độ trễ tìm kéo; lượng thời gian tính bằng phần nghìn giây của từng mục nội dung trong mỗi hệ thống con dưới đây trong hệ thống nguồn cấp.

 • Trình tìm kéo

 • Trình xử lý giao thức (PH)

 • Kho lưu giữ

 • Thời gian SQL

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Nguồn nội dung (chẳng hạn như các trang SharePoint Nội hạt)

 • Máy

Hàng đợi Tìm kéo

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị số lượng các mục trong hai hàng đợi tìm kéo dưới đây:

 • Các nối kết đến quy trình. Đây là số lượng các URL chưa được tìm kéo mà đang được xếp hàng đợi tìm kéo.

 • Các giao dịch đã xếp hàng. Đây là số lượng các URL đã được tìm kéo mà đang được xếp hàng để xử lý trong hệ thống tìm kéo.

Bạn có thể lọc báo cáo này theo ngày/thời gian bắt đầu và ngày/thời gian kết thúc.

Độ mới của Tìm kéo

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị độ mới của nội dung đã được hệ thống tìm kiếm lập chỉ mục. Dấu thời gian lần sửa đổi lần cuối của từng tài liệu được đối chiếu với thời gian đã xác định trong đồ thị. Bạn có thể xem độ mới của nội dung như sau:

 • Cách đây dưới 1 tháng

 • Cách đây dưới 1 tuần

 • Cách đây dưới 1 ngày

 • Cách đây dưới 4 giờ

Hoạt động Xử lý Nội dung

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị lượng thời gian đã thực hiện việc xử lý nội dung đối với:

 • Các nguồn nội dung

 • Máy

 • Thành phần xử lý nội dung

 • Hoạt động Xử lý Nội dung

Đồ thị cho thấy lượng thời gian đã dùng trong các hoạt động xử lý nội dung, chẳng hạn như:

 • Xử lý ngôn ngữ

 • Phân tích tài liệu

 • Tạo tóm tắt tài liệu

 • Lập chỉ mục

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

 • Nguồn nội dung

 • Máy

 • Tên thành phần xử lý nội dung

 • Hoạt động xử lý

Tải CPU và Bộ nhớ

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị phần trăm CPU đã dùng, bộ nhớ sử dụng tính bằng MB và tổng quan hệ thống đối với các xử lý này:

 • MSSDmn

 • MSSearch

 • NodeRunner

 • Bộ định giờ

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Máy

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

Tìm kéo Liên tục

Trong một khoảng thời gian đã xác định, hiển thị thời gian (tính bằng phần nghìn giây) cần thiết để xử lý với thời gian khám phá chồng lấp (tính bằng phút) đối với:

 • Thời gian Trong Bảng Liên kết

 • Thời gian Trong Bảng Xếp hàng

 • Thời gian Trình tìm kéo

 • Thời gian PH (Trình xử lý Giao thức)

 • Thời gian Kho lưu giữ

 • Thời gian Hệ thống Nội dung

 • Thời gian SQL

Bạn có thể lọc báo cáo này theo:

 • Các nguồn nội dung

 • Ngày/thời gian bắt đầu

 • Ngày/thời gian kết thúc

Để biết thêm thông tin, hãy xem dạng xem chẩn đoán tìm kiếm trên TechNet.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×