BESSELJ (Hàm BESSELJ)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng của hàm BESSELJ trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về hàm Bessel.

Cú pháp

BESSELJ(X, N)

Cú pháp hàm BESSELJ có các đối số sau đây:

 • X    Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

 • N    Bắt buộc. Bậc của hàm Bessel. Nếu n không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu n không phải là số, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu n < 0, thì hàm BESSELJ trả về giá trị lỗi #NUM! .

 • Hàm Bessel bậc thứ n của biến x là:

  Phương trình

  trong đó:

  Phương trình

  là hàm Gamma.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=BESSELJ(1.9, 2)

Hàm Bessel tại 1,9 bậc 2.

0,329925829

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×