Trả về tối thiểu hoặc tối đa của một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Phút ( expr )

Max ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu bạn muốn đánh giá hoặc biểu thức thực hiện phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu trong trường đó. Operands trong expr có thể bao gồm tên của trường bảng, hằng số hoặc hàm (có thể là nội bộ hoặc do người dùng xác định nhưng không phải là một trong các hàm tổng hợp SQL khác).

Chú thích

Bạn có thể sử dụng minMax để xác định các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong một trường dựa trên các tập hợp đã xác định hoặc nhóm. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các hàm này để trả về chi phí vận chuyển thấp nhất và cao nhất. Nếu không có tập hợp nào được xác định thì toàn bộ bảng được dùng.

Bạn có thể sử dụng minMax trong một biểu thức truy vấn và trong thuộc tính SQL của đối tượngQueryDef hoặc khi tạo một đối tượng RecordSet dựa trên một truy vấn SQL.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN min (Unitprice) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá đơn vị tối thiểu từ trường "Unitprice" và hiển thị trong cột Expr1.

CHỌN Max (Unitprice) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá đơn vị tối đa từ trường "Unitprice" và hiển thị trong cột xpr1.

CHỌN Max (Unitprice) dưới dạng MaxPrice từ ProductSales;

Trả về giá đơn vị tối đa từ trường "Unitprice" và hiển thị trong cột "MaxPrice".

Tính toán các trường trong các hàm SQL

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×