Ước tính trả về phương sai cho một dân số hoặc mẫu tổng thể được biểu thị dưới dạng một tập giá trị chứa trong một trường đã xác định trên một truy vấn.

Cú pháp

Var ( expr )

Varp ( expr )

Chỗ dành sẵn expr đại diện cho một biểu thức chuỗi xác định trường có chứa dữ liệu số bạn muốn đánh giá hoặc biểu thức thực hiện phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu trong trường đó. Operands trong expr có thể bao gồm tên của trường bảng, hằng số hoặc hàm (có thể là nội bộ hoặc do người dùng xác định nhưng không phải là một trong các hàm tổng hợp SQL khác).

Chú thích

Hàm Varp đánh giá một số và hàm var đánh giá một mẫu dân số.

Nếu truy vấn tiềm ẩn chứa ít hơn hai bản ghi, hàm varvarp trả về giá trị null, cho biết không thể tính toán phương sai.

Bạn có thể sử dụng các hàm varvarp trong một biểu thức truy vấn hoặc trong một câu lệnh SQL.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN var (UnitPrice) là var, VarP (UnitPrice) là VarP từ productSales;

Tính toán phương sai của "UnitPrice" xem xét dữ liệu đã cho là mẫu và phương sai của "UnitPrice" sẽ xem xét dữ liệu đã cho như toàn bộ tổng thể và hiển thị kết quả trong var và VarP tương ứng.

Tính toán các trường trong các hàm SQL

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×