Cách sửa lỗi cho #SPILL! .

#SPILL khi công thức trả về nhiều kết quả và Excel không thể trả kết quả về lưới. Để biết thêm chi tiết về các loại lỗi này, hãy xem các chủ đề trợ giúp sau đây:

Lỗi này xảy ra khi phạm vi tràn cho công thức mảng bị tràn không trống.

Lỗi #SPILL! - Phạm vi tràn không trống

Khi chọn công thức, viền nét đứt sẽ cho biết phạm vi tràn dự kiến.

Bạn có thể chọn tùy chọn Lỗi floatie, rồi chọn tùy chọn Chọn Che khuây các Ô để chuyển ngay (các) ô gây cản trở. Sau đó, bạn có thể xóa lỗi bằng cách xóa hoặc di chuyển mục nhập của ô che khuyấp. Ngay khi phần che khu đoạn được xóa, công thức mảng sẽ tràn như dự kiến.

Excel thể xác định kích cỡ của mảng bị tràn vì nó biến đổi và đổi kích cỡ giữa các đường truyền tính toán. Ví dụ: công thức sau đây sẽ kích hoạt công thức #SPILL! :

=SEQUENCE(RANDBETWEEN(1,1000))

Kích cỡ mảng động có thể kích hoạt truyền tính toán bổ sung để đảm bảo bảng tính được tính toán đầy đủ. Nếu kích cỡ của mảng tiếp tục thay đổi trong các đường truyền bổ sung này và không ổn định, thì Excel giải quyết được mảng động như #SPILL!.

Giá trị lỗi này thường được liên kết với việc sử dụng các hàm RAND,RANDARRAYRANDBETWEEN. Các hàm biến đổi khác như OFFSET,INDIRECTTODAY không trả về các giá trị khác nhau trên mỗi lần tính toán truyền. 

Ví dụ, khi được đặt trong ô E2 như trong ví dụ dưới đây, công thức =VLOOKUP(A:A,A:C,2,FALSE) trước đó sẽ chỉ tra cứu ID trong ô A2. Tuy nhiên, trong đối số mảng Excel động, công thức sẽ gây ra hiện #SPILL! vì Excel tra cứu toàn bộ cột, trả về 1.048.576 kết quả và nhấn vào cuối lưới Excel cột.

Lỗi #SPILL! xảy ra với =VLOOKUP(A:A,A:D,2,FALSE) trong ô E2, vì kết quả sẽ tràn ra ngoài cạnh của trang tính. Di chuyển công thức sang ô E1 và công thức sẽ hoạt động đúng cách.

Có 3 cách đơn giản để giải quyết sự cố này:

#

Phương pháp tiếp cận

Công thức

1

Chỉ tham chiếu các giá trị tra cứu mà bạn quan tâm. Kiểu công thức này sẽ trả về mảng động nhưng sẽ không hoạt động với bảng Excel động. 

Dùng =VLOOKUP(A2:A7,A:C,2,FALSE) để trả về mảng động sẽ không dẫn đến kết quả trả #SPILL! lỗi.

=VLOOKUP(A2:A7,A:C,2,FALSE)

2

Chỉ tham chiếu giá trị trên cùng một hàng, rồi sao chép công thức xuống dưới. Kiểu công thức truyền thống này hoạt động trong bảng, nhưng sẽ không trả về một mảng động.

Dùng hàm VLOOKUP truyền thống với một tham lookup_value: =VLOOKUP(A2,A:C,32,FALSE). Công thức này sẽ không trả về mảng động mà có thể được sử dụng với Excel bảng.

=VLOOKUP(A2,A:C,2,FALSE)

3

Yêu cầu Excel thực hiện giao điểm ẩn bằng cách sử dụng toán tử @, rồi sao chép công thức xuống. Kiểu công thức này hoạt động trong bảng, nhưng sẽ không trả về một mảng động.

Sử dụng toán tử @ và sao chép xuống: =VLOOKUP(@A:A,A:C,2,FALSE). Kiểu tham chiếu này sẽ hoạt động trong bảng, nhưng sẽ không trả về mảng động.

=VLOOKUP(@A:A,A:C,2,FALSE)

Công thức mảng bị tràn không được hỗ Excel bảng. Hãy thử di chuyển công thức của bạn ra khỏi bảng hoặc chuyển đổi bảng thành một phạm vi (bấm Thiết kế Bảng > Công cụ > Chuyển đổi sang phạm vi).

Lỗi #SPILL! lỗi - Công thức bảng

Công thức mảng bị tràn mà bạn đang tìm cách nhập đã gây ra Excel hết bộ nhớ. Vui lòng thử tham chiếu dải ô hoặc mảng nhỏ hơn.

Công thức mảng bị tràn không thể tràn vào các ô đã phối. Vui lòng bỏ phối các ô cần kiểm tra hoặc di chuyển công thức sang một phạm vi khác không giao cắt với các ô đã phối.

Lỗi #SPILL! lỗi - tràn vào ô đã phối

Khi chọn công thức, viền nét đứt sẽ cho biết phạm vi tràn dự kiến.

Bạn có thể chọn tùy chọn Lỗi floatie, rồi chọn tùy chọn Chọn Che khuây các Ô để chuyển ngay (các) ô gây cản trở. Ngay khi các ô đã phối bị xóa, công thức mảng sẽ tràn như dự kiến.

Excel không nhận ra hoặc không thể hợp nhất nguyên nhân gây ra lỗi này. Vui lòng đảm bảo rằng công thức của bạn chứa tất cả các tham đối bắt buộc cho kịch bản của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×