Câu lệnh ALTER TABLE

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sửa đổi thiết kế của bảng sau khi bảng đã được tạo bằng câu lệnh CREATE TABLE.

Lưu ý: Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng ALTER TABLE hoặc bất kỳ câu lệnh ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu nào, với các cơ sở dữ liệu không thuộc Microsoft Access. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương pháp Tạo DAO.

Cú pháp

ALTER TABLE Table (Thêm { trường Column Type[(Size)] [không có null] [ chỉ sốràng
buộc] | Kiểu trườngthay đổi cột [(kích cỡ)] |
Hạn chế multifieldindex} |
THẢ {cột field I có ràng buộc indexname}}

Câu lệnh ALTER TABLE có các phần sau:

Phần

Mô tả

bảng

Tên bảng sẽ được thay đổi.

field

Tên trường sẽ được thêm vào hoặc bị xóa khỏi bảng. Hoặc tên trường sẽ được thay đổi trong bảng.

type

Kiểu dữ liệu của trường.

size

Kích cỡ trường tính theo ký tự (chỉ có trường Văn bản và Nhị phân).

index

Chỉ mục của trường .

multifieldindex

Định nghĩa chỉ mục nhiều trường sẽ được thêm vào bảng.

indexname

Tên của chỉ mục nhiều trường sẽ bị loại bỏ.

Chú thích

Bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE, bạn có thể thay đổi bảng hiện có theo nhiều cách. Bạn có thể:

 • Sử dụng ADD COLUMN để thêm trường mới vào bảng. Bạn chỉ định tên trường, kiểu dữ liệu và (đối với trường Văn bản và Nhị phân) kích cỡ tùy chọn. Ví dụ: câu lệnh sau đây sẽ thêm một trường Văn bản 25 ký tự được gọi là Notes vào bảng Nhân_viên:

THAY đổi nhân viên bảng thêm văn bản ghi chú cột (25)

Bạn cũng có thể xác định chỉ mục trên trường đó.

Nếu bạn chỉ định NOT NULL cho một trường thì các bản ghi mới bắt buộc phải có dữ liệu hợp lệ trong trường đó.

 • Sử dụng ALTER COLUMN để thay đổi kiểu dữ liệu của trường hiện có. Bạn chỉ định tên trường, kiểu dữ liệu mới cũng như kích cỡ tùy chọn cho trường Văn bản và Nhị phân. Ví dụ: câu lệnh sau đây sẽ thay đổi kiểu dữ liệu của trường trong bảng Nhân_viên được gọi là ZipCode (ban đầu được xác định là Số nguyên) thành một trường Văn bản 10 ký tự:

THAY đổi nhân viên bảng thay đổi cột Zipmã văn bản (10)

 • Sử dụng ADD CONSTRAINT để thêm chỉ mục nhiều trường.

 • Sử dụng DROP COLUMN để xóa trường. Bạn chỉ định duy nhất tên của trường đó.

 • Sử dụng DROP CONSTRAINT để thêm một chỉ mục nhiều trường. Bạn chỉ định duy nhất tên chỉ mục sau từ dành riêng của CONSTRAINT.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể thêm hoặc xóa nhiều quá một trường hoặc chỉ mục mỗi lần.

  • Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh CREATE INDEX để thêm chỉ mục một trường hoặc chỉ mục nhiều trường vào bảng, đồng thời, bạn có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE hoặc câu lệnh DROP để xóa chỉ mục được tạo bằng câu lệnh ALTER TABLE hoặc CREATE INDEX.

  • Bạn có thể sử dụng NOT NULL trên một trường đơn lẻ hoặc trong một mệnh đề CONSTRAINT có tên áp dụng cho một trường đơn lẻ hoặc nhiều trường có tên là CONSTRAINT. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể áp dụng hạn chế NOT NULL mỗi lần với một trường. Việc cố gắng áp dụng hạn chế này nhiều lần sẽ dẫn đến lỗi thời gian chạy.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×