Câu lệnh CREATE INDEX

Tạo chỉ mục mới trên bảng hiện có.

Lưu ý: Đối với cơ sở dữ liệu không phải của Microsoft Access, bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng CREATE INDEX (trừ khi sử dụng để tạo chỉ mục giả trên ODBC bảng nối kết) hoặc bất kỳ câu lệnh ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu nào. Thay vào đó, hãy sử dụng các phương pháp Tạo DAO. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Ghi chú.

Cú pháp

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON table (field [ASC|DESC][, field [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Câu lệnh CREATE INDEX có các phần sau:

Phần

Mô tả

index

Tên chỉ mục được tạo.

table

Tên bảng hiện có sẽ chứa chỉ mục.

field

Tên của những trường được đánh chỉ mục. Để tạo chỉ mục một trường, hãy liệt kê tên trường trong các dấu ngoặc đơn sau tên bảng. Để tạo chỉ mục nhiều trường, hãy liệt kê tên của từng trường được đưa vào chỉ mục. Để tạo các chỉ mục giảm dần, hãy sử dụng DESC từ dành riêng; nếu không, chỉ mục sẽ được coi là tăng dần.


Chú thích

Để cấm các giá trị trùng lặp trong trường được đánh chỉ mục hoặc trường thuộc những bản ghi khác nhau, hãy sử dụng từ dành riêng UNIQUE.

Trong mệnh đề WITH tùy chọn, bạn có thể thực thi các quy tắc xác thực dữ liệu. Bạn có thể:

  • Sử dụng tùy chọn DISALLOW NULL để cấm các mục nhập Null trong những trường được đánh chỉ mục của bản ghi mới.

  • Sử dụng tùy chọn IGNORE NULL để ngăn các bản ghi có giá trị Null ở những trường được đánh chỉ mục tích hợp vào chỉ mục.

  • Sử dụng từ dành riêng PRIMARY để chỉ định những trường được đánh chỉ mục là khóa chính. Từ này ngụ ý rằng đây là khóa duy nhất, vì vậy bạn có thể bỏ qua từ dành riêng UNIQUE.

Bạn có thể sử dụng CREATE INDEX để tạo chỉ mục giả trên bảng nối kết trong Nguồn dữ liệu ODBC, chẳng hạn như Microsoft® SQL Server™, mà chưa có chỉ mục. Bạn không cần phải có quyền hoặc quyền truy nhập vào máy chủ từ xa để tạo chỉ mục giả và cơ sở dữ liệu từ xa không biết, cũng như không bị ảnh hưởng bởi chỉ mục giả. Bạn sử dụng cùng một cú pháp cho cả bảng được liên kết lẫn bảng gốc. Có thể đặc biệt hữu ích khi tạo một chỉ mục giả ở bảng thường có dạng chỉ đọc.

Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm chỉ mục một trường hoặc chỉ mục nhiều trường vào bảng, cũng như có thể sử dụng câu lệnh ALTER TABLE hoặc câu lệnh DROP để loại bỏ chỉ mục được tạo bằng câu lệnh ALTER TABLE hoặc CREATE INDEX.

Lưu ý: Không sử dụng từ dành riêng PRIMARY khi bạn tạo một chỉ mục mới trên bảng đã có khóa chính; nếu bạn làm như vậy, sẽ có lỗi xảy ra.Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×