Câu lệnh CREATE PROCEDURE

Tạo quy trình được lưu trữ.

Lưu ý: Bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access không hỗ trợ sử dụng CREATE PROCEDURE hay bất cứ câu lệnh DDL nào với các cơ sở dữ liệu không thuộc bộ máy cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

Cú pháp

CREATE PROCEDURE procedure (param1 datatype[, param2 datatype][, ...]) AS sqlstatement

Câu lệnh CREATE PROCEDURE có các phần sau:

Phần

Mô tả

procedure

Tên của thủ tục.

param1, param2

Từ một đến 255 tên trường hoặc tham số.

datatype

Một trong những Loại Dữ liệu Microsoft Access SQL chính hoặc tương đồng.

sqlstatement

Câu lệnh SQL như SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, CREATE TABLE, DROP TABLE, v.v..


Ví dụ

CREATE PROCEDURE Sales_By_CountryRegion ([Beginning Date] DateTime, [Ending Date] DateTime) AS SELECT Customer, [Ship Address] WHERE [Shipped Date] Between [Beginning Date] And [Ending Date]

Ghi chú

Một thủ tục SQL gồm một mệnh đề PROCEDURE chỉ định tên thủ tục, một danh sách các định nghĩa tham số tùy chọn và một câu lệnh SQL đơn.

Tên thủ tục không được giống với tên bảng hiện có.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×