Các điều khoản cấp phép phần mềm trước khi phát hành của Microsoft dành cho Microsoft OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các điều khoản cấp phép này là thỏa thuận giữa Microsoft Corporation (hoặc tùy theo nơi bạn sống, một trong các công ty liên kết của Microsoft Corporation) và bạn. Vui lòng đọc các điều khoản. Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm trước khi phát hành có tên nêu trên, trong đó bao gồm các đa phương tiện mà bạn nhận được, nếu có. Những điều khoản này cũng áp dụng với mọi

 • cập nhật,

 • bổ sung,

 • dịch vụ trên Internet và

 • dịch vụ hỗ trợ

dành cho phần mềm này, trừ khi có các điều khoản khác đi kèm những mục đó. Nếu thế thì những điều khoản đó sẽ được áp dụng.

Bằng cách sử dụng phần mềm, bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, xin đừng sử dụng phần mềm.

Như mô tả dưới đây, sử dụng một số tính năng cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý truyền thông tin máy tính tiêu chuẩn cho các dịch vụ trên Internet.

Nếu bạn tuân theo những điều khoản cấp phép này, bạn sẽ được hưởng các quyền dưới đây.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

 2. Cài đặt và Sử dụng. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một bản sao ứng dụng trên tối đa năm (5) thiết bị Windows 8 được gắn kết với tài khoản Microsoft có liên kết với tài khoản Windows Store của bạn.

 3. DỊCH VỤ INTERNET. Microsoft cung cấp các dịch vụ trên Internet với phần mềm này. Microsoft có thể thay đổi hoặc hủy dịch vụ bất cứ khi nào.

 4. Đồng ý Sử dụng các Dịch vụ trên Internet. Những tính năng phần mềm được mô tả dưới đây và trong Tuyên bố về Quyền riêng tư OneNote kết nối với Microsoft hoặc các hệ thống máy tính nhà cung cấp dịch vụ trên Internet. Trong một vài trường hợp, bạn sẽ không nhận được thông báo riêng khi chúng kết nối. Trong một vài trường hợp, bạn có thể tắt những tính năng này hoặc không sử dụng chúng. Để biết thêm thông tin về những tính năng này, hãy xem Tuyên bố về Quyền riêng tư đối với OneNote. Bằng cách sử dụng các tính năng này, bạn đồng ý truyền thông tin này. Microsoft không dùng những thông tin này để nhận dạng hoặc liên hệ với bạn.

 5. Thông tin Máy tính. Những tính năng sau sử dụng giao thức Internet, các giao thức này gửi thông tin máy tính hệ thống phù hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet của bạn, loại hệ điều hành, trình duyệt, tên và phiên bản phần mềm bạn đang sử dụng cũng như mã ngôn ngữ của thiết bị mà bạn cài đặt phần mềm. Microsoft sử dụng thông tin này để làm các dịch vụ trên Internet trở nên sẵn dùng cho bạn.

  • Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP). Phần mềm này sử dụng CEIP. CEIP tự động gửi thông tin Microsoft về phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm này. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhận dạng và liên lạc với bạn. CEIP cũng sẽ định kỳ tải xuống một tệp nhỏ vào máy tính của bạn. Tệp này giúp chúng tôi thu thập thông tin về vấn đề mà bạn gặp phải trong khi sử dụng phần mềm này. Khi khả dụng, thông tin trợ giúp mới về các lỗi có thể cũng tự động được tải xuống. Tìm hiểu thêm về CEIP.

  • Những Tính năng Nội dung Web. Những Tính năng trong phần mềm có thể truy xuất nội dung liên quan từ Microsoft và cung cấp cho bạn. Để cung cấp nội dung, những tính năng này gửi đến Microsoft loại hệ điều hành, tên và phiên bản của phần mềm bạn đang dùng, loại trình duyệt và mã ngôn ngữ của thiết bị mà bạn đã cài đặt phần mềm. Ví dụ về những đặc tính này là hình mẫu, mẫu, đào tạo trực tuyến, hỗ trợ trực tuyến, trợ giúp và Appshelp. Bạn có thể chọn không sử dụng những tính năng nội dung web này.

 6. Sử dụng Thông tin. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin máy tính và thông tin CEIP để cải thiện phần mềm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên khác chẳng hạn như với các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm. Họ cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện cách mà sản phẩm của họ chạy với phần mềm Microsoft.

 7. Sử dụng không đúng Dịch vụ Internet. Bạn không được sử dụng những dịch vụ này theo bất kỳ cách nào có thể gây hại hoặc làm ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của người khác. Bạn không được sử dụng dịch vụ để thử truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, dữ liệu, tài khoản hoặc mạng nào bằng bất kỳ cách nào.

 8. THỜI HẠN. Thời hạn của thỏa thuận này là cho đến khi có bản phát hành thương mại của phần mềm, ngoại trừ Microsoft bảo lưu quyền thay đổi hoặc ngừng phần mềm tại bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì. Phần mềm này có thể ngừng hoạt động nếu bạn cập nhật hoặc thay đổi thiết bị Windows 8 Consumer Preview, hoặc nếu bạn cố gắng sử dụng phần mềm này trên một thiết bị Windows 8 Consumer Preview với các tính năng hoặc kiểu bộ xử lý khác nhau. Bạn chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu mà bạn có lưu trữ trong phần mềm, bao gồm cả nội dung bạn tải lên bằng cách sử dụng phần mềm này. Nếu Windows Store, phần mềm hoặc bất kỳ nội dung nào bị thay đổi hoặc ngưng, dữ liệu của bạn có thể sẽ bị xóa hoặc có thể bạn sẽ không truy xuất được dữ liệu đã lưu trữ. Microsoft không có nghĩa vụ trả lại dữ liệu cho bạn.

 9. PHẦN MỀM TRƯỚC KHI PHÁT HÀNH. Phần mềm này là một phiên bản trước khi phát hành. Nó có thể không hoạt động theo cách của phần mềm phiên bản cuối cùng. Chúng tôi có thể thay đổi nó để trở thành phiên bản thương mại cuối cùng. Chúng tôi cũng có thể không phát hành một phiên bản thương mại.

 10. PHẢN HỒI. Nếu bạn đưa ra phản hồi về phần mềm Microsoft, bạn cung cấp cho Microsoft mà không tính phí, quyền sử dụng, chia sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn theo bất kỳ cách nào và vì bất kỳ mục đích gì. Bạn cũng có thể cung cấp cho bên thứ ba mà không tính phí, bất kỳ quyền sáng chế nào cần thiết cho sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của họ để sử dụng hoặc giao diện với bất kỳ phần cụ thể nào trong một phần mềm hoặc dịch vụ của Microsoft bao gồm các thông tin phản hồi. Bạn sẽ không đưa ra phản hồi cần phải tuân thủ theo giấy phép mà giấy phép đó yêu cầu Microsoft phải cấp phép cho phần mềm hoặc tài liệu cho các bên thứ ba do chúng có bao gồm phản hồi của bạn trong đó. Những quyền này tiếp tục có hiệu lực trong thỏa thuận này.

 11. PHẠM VI CỦA GIẤY PHÉP. Phần mềm được cấp phép, chứ không được bán. Thỏa thuận này chỉ cung cấp cho bạn một số quyền để dùng phần mềm này. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi pháp luật trao cho bạn nhiều quyền hơn bất chấp giới hạn này, còn không thì bạn chỉ được dùng phần mềm này theo như những điều khoản đã cho phép trong thỏa thuận này. Để làm được như thế, bạn phải tuân theo mọi giới hạn kỹ thuật trong phần mềm chỉ cho phép bạn dùng theo những cách nhất định. Bạn không thể

  • lách bất kỳ giới hạn về kỹ thuật nào trong phần mềm này;

  • thiết kế ngược, biên dịch ngược hoặc phân tách phần mềm này, trừ khi và chỉ ở mức độ pháp luật hiện hành cho phép rõ, bất chấp hạn chế này;

  • tạo thêm các bản sao của phần mềm hơn số lượng đã nêu trong thỏa thuận này hoặc được luật pháp cho phép, bất chấp hạn chế này,

  • phát hành phần mềm cho người khác để sao chép;

  • thuê, cho thuê hoặc cho mượn phần mềm;

  • chuyển phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc

  • sử dụng phần mềm cho các dịch vụ lưu trữ phần mềm thương mại.

 12. GIỚI HẠN XUẤT KHẨU Phần mềm này tuân theo luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật cũng như các quy định trong nước và quốc tế về xuất khẩu vốn áp dụng cho phần mềm này. Những điều luật này bao gồm giới hạn về điểm đến, người dùng cuối và việc dùng cuối. Để biết thêm thông tin, hãy xem website Xuất khẩu của Microsoft.

 13. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Do phần mềm này là "như hiện trạng," có thể chúng tôi không thể cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nó.

 14. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và các điều khoản bổ sung, cập nhật, dịch vụ trên Internet và dịch vụ hỗ trợ mà bạn sử dụng, là toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm và các dịch vụ hỗ trợ.

 15. LUẬT ÁP DỤNG.

 16. Hoa Kỳ. Nếu bạn đã mua phần mềm tại Hoa Kỳ, luật pháp tiểu bang Washington điều chỉnh việc diễn giải thỏa thuận này và áp dụng cho các khiếu nại về vi phạm phần mềm, bất chấp những xung đột về nguyên tắc pháp luật. Luật của bang nơi bạn sống sẽ điều chỉnh tất cả các khiếu kiện khác bao gồm các khiếu kiện theo luật bảo vệ người tiêu dùng của bang, luật chống cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm dân sự.

 17. Bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn mua phần mềm này tại bất cứ quốc gia nào khác thì sẽ áp dụng luật pháp của quốc gia đó.

 18. HIỆU QUẢ PHÁP LÝ. Thỏa thuận này mô tả quyền hợp pháp nhất định. Bạn có thể có các quyền khác theo luật pháp tại quốc gia nơi bạn sống. Bạn cũng có thể có quyền liên quan đến bên mà bạn đã mua phần mềm. Thỏa thuận này không làm thay đổi quyền của bạn theo pháp luật của quốc gia nơi bạn sống nếu như luật pháp của quốc gia đó không cho phép làm như vậy.

 19. TỪ CHỐI BẢO HÀNH Phần mềm được cấp phép "như hiện trạng." Bạn phải chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. Microsoft không cung cấp bảo hành, đảm bảo hoặc điều kiện kèm theo nào. Bạn có thể có thêm quyền lợi người tiêu dùng hoặc bảo lãnh theo pháp luật sở tại mà thỏa thuận này không thể thay đổi. Trong phạm vi được luật pháp luật sở tại cho phép, Microsoft loại trừ mọi đảm bảo ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

ĐỐI VỚI NƯỚC ÚC - Bạn có sự bảo đảm pháp định theo Luật Người tiêu dùng Úc và không điều nào trong những điều khoản này nhằm làm ảnh hưởng đến các quyền đó.

 1. HẠN CHẾ VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI VÀ SỬA CHỮA Bạn chỉ có thể được Microsoft và các nhà cung cấp bồi hoàn cho những thiệt hại trực tiếp đến 5.00 đôla Mỹ . Bạn không thể được bồi hoàn từ bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm thiệt hại mang tính hệ quả, mất lợi nhuận, tổn thất đặc biệt, tổn thất gián tiếp hoặc ngẫu nhiên.

Giới hạn này áp dụng cho

 • mọi thứ liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên các trang Internet của bên thứ ba hoặc các chương trình của bên thứ ba và

 • các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, vi phạm bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện bảo hành, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc những sai lầm cá nhân khác trong phạm vi các điều luật áp dụng cho phép.

Nó cũng áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc đáng ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Những hạn chế hoặc ngoại lệ nói trên có thể không áp dụng với bạn bởi vì quốc gia nơi bạn cư trú không cho phép loại trừ hoặc hạn chế các tổn thất ngẫu nhiên hoặc tổn thất mang tính hậu quả hoặc các tổn thất khác.

Xin lưu ý: Khi phần mềm này được phân phối ở Quebec, Canada, các điều khoản cấp phép này được đưa ra dưới đây bằng tiếng Pháp.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci-dessous en français.

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

BẢN XEM TRƯỚC MICROSOFT ONENOTE

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel, vous acceptez ces termes. Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel.

Comme décrit ci-dessous, en utilisant certaines fonctions, vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence, vous disposez des droits ci-dessous.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation. Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×