Các lỗi thường gặp khi bạn chạy truy vấn chắp thêm

Các lỗi thường gặp khi bạn chạy truy vấn chắp thêm

Khi bạn chạy truy vấn gắn thêm trong cơ sở dữ liệu của Access dành cho máy tính, bạn có thể nhận được thông báo lỗi rằng "Microsoft Access không thể nối tất cả các bản ghi trong truy vấn gắn thêm".

Thông báo lỗi này có thể xuất hiện vì một trong các lý do sau đây:

Không chuyển đổi được kiểu    Bạn có thể đang cố gắng nối dữ liệu của một kiểu vào trường của một kiểu khác. Ví dụ, việc chắp thêm văn bản vào trường có kiểu dữ liệu được đặt thành Số sẽ làm cho lỗi xuất hiện. Kiểm tra các kiểu dữ liệu của các trường trong bảng đích, sau đó bảo đảm rằng bạn đang chắp thêm đúng kiểu dữ liệu vào mỗi trường.

Vi phạm khóa    Bạn có thể đang cố gắng nối dữ liệu vào một hoặc nhiều trường là một phần của khóa chính của bảng, chẳng hạn như trường ID. Kiểm tra thiết kế của bảng đích để xem khóa chính (hoặc bất kỳ chỉ mục nào) có thuộc tính Không Trùng lặp được đặt thành Có. Sau đó, kiểm tra các dữ liệu bạn đang chắp thêm để bảo đảm dữ liệu không vi phạm các quy tắc của bảng đích.

Các vi phạm về khóa    Nếu bảng đích mở trong cửa sổ Thiết kế hoặc được một người dùng khác trên mạng mở, điều này có thể dẫn đến khóa bản ghi và việc này sẽ ngăn không cho truy vấn có thể gắn thêm các bản ghi. Hãy bảo đảm tất cả mọi người đã đóng cơ sở dữ liệu.

Các vi phạm về quy tắc hợp lệ    Kiểm tra thiết kế của bảng đích để xem các quy tắc hợp lệ nào đang tồn tại. Ví dụ, nếu một trường được yêu cầu và truy vấn của bạn không cung cấp dữ liệu cho trường đó, bạn sẽ gặp lỗi. Đồng thời, kiểm tra bất kỳ trường Văn bản nào trên bảng đích có thuộc tính Cho phép Độ dài bằng Không được đặt thành Không. Nếu truy vấn của bạn không chắp thêm bất kỳ ký tự nào vào trường này, bạn sẽ gặp lỗi. Các quy tắc hợp lệ khác cũng có thể gây ra vấn đề - ví dụ, bạn có thể có quy tắc hợp lệ sau đây cho trường Số lượng:

>=10

Trong trường hợp này, bạn không thể chắp thêm các bản ghi với số lượng nhỏ hơn 10.

Để biết thêm thông tin về việc tạo truy vấn gắn thêm, hãy xem mục Thêm bản ghi vào bảng bằng cách sử dụng truy vấn gắn thêm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×