Trả về một số được làm tròn lên tới số nguyên gần nhất hoặc tới bội số có nghĩa gần nhất. Bất chấp dấu của số, số sẽ được làm tròn lên. Tuy nhiên, nếu đối số số hoặc đối số số có nghĩa là không, thì kết quả là không.

Cú pháp

CEILING.PRECISE(number, [significance])

Cú pháp hàm CEILING.PRECISE có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị cần làm tròn.

  • Significance    Tùy chọn. Bội số mà số sẽ được làm tròn đến.

    Nếu bỏ qua mức quan trọng, giá trị mặc định của nó sẽ là 1.

Chú thích

  • Giá trị tuyệt đối của bội số được dùng, để hàm CEILING.PRECISE trả về ceiling toán học bất chấp dấu của số và mức quan trọng.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CEILING.PRECISE(4.3)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của 1.

5

=CEILING.PRECISE(-4.3)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của 1. Làm tròn tiến tới 0 vì số âm.

-4

=CEILING.PRECISE(4.3, 2)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của 2.

6

=CEILING.PRECISE(4.3,-2)

Làm tròn 4,3 lên đến bội số gần nhất của -2.

6

=CEILING.PRECISE(-4.3,2)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của 2. Làm tròn tiến tới 0 vì số âm.

-4

=CEILING.PRECISE(-4.3,-2)

Làm tròn -4,3 lên đến bội số gần nhất của -2.

-4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×