Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CHISQ.INV trong Microsoft Excel.

Trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương.

Phân bố khi bình phương thường được dùng để tìm hiểu biến thể ở dạng phần trăm của cái gì đó trong các mẫu, chẳng hạn như phân số của số ngày mọi người xem ti vi.

Cú pháp

CHISQ.INV(probability,deg_freedom)

Cú pháp hàm CHISQ.INV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố khi bình phương.

  • Deg_freedom     Bắt buộc. Số bậc tự do.

Chú thích

  • Nếu đối số không phải dạng số, CHISQ.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, CHISQ.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom < 1 hoặc deg_freedom > 10^10, CHISQ.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHISQ.INV(0.93,1)

Nghịch đảo của xác suất phía bên trái của phân bố khi bình phương cho 0,93, dùng 1 bậc tự do.

3.283020286

=CHISQ.INV(0.6,2)

Nghịch đảo của xác suất phía bên trái của phân bố khi bình phương cho 0,6, dùng 2 bậc tự do.

1,832581464

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×