You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Trả về kiểm định tính độc lập. CHISQ.TEST trả về giá trị từ phân bố (χ2) khi bình phương cho việc thống kê và bậc tự do phù hợp. Bạn có thể dùng kiểm thử χ2 để xác định kết quả được giả thuyết có được thí nghiệm xác nhận hay không.

Cú pháp

CHISQ.TEST(actual_range,expected_range)

Cú pháp hàm CHISQ.TEST có các đối số sau đây:

 • Actual_range     Bắt buộc. Phạm vi dữ liệu chứa các quan sát để kiểm thử đối với các giá trị dự kiến.

 • Expected_range     Bắt buộc. Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ của phép nhân tổng hàng và tổng cột với tổng cộng.

Chú thích

 • Nếu actual_range và expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau, CHISQ.TEST trả về giá trị lỗi #N/A.

 • Kiểm thử χ2 tính toán số liệu thống kê χ2 trước tiên bằng cách dùng công thức:

  Phương trình

  trong đó:

  Aij = tần suất thực tế trong hàng thứ i, cột thứ j

  Eij = tần suất dự kiến trong hàng thứ i, cột thứ j

  r = số hàng

  c = số cột

 • Giá trị dưới của χ2 là chỉ báo của tính độc lập. Như có thể thấy từ công thức, χ2 luôn dương hoặc bằng 0 và bằng 0 chỉ khi Aij = Eij cho mọi i,j.

 • CHISQ.TEST trả về xác suất mà giá trị của số liệu thống kê χ2 ít nhất cao bằng giá trị được tính bằng công thức ở trên có thể đã tình cờ xảy ra khi giả định tính độc lập. Khi tính toán xác suất này, CHISQ.TEST dùng phân bố χ2 với số bậc tự do thích hợp, df. Nếu r > 1 và c > 1thì df = (r - 1)(c - 1). Nếu r = 1 và c > 1 thì df = c - 1 hoặc nếu r > 1 và c = 1 thì df = r - 1. Không cho phép r = c= 1 và trả về #N/A.

 • Dùng CHISQ.TEST thích hợp nhất khi các Eij không quá nhỏ. Một số nhà thống kê đề xuất rằng mỗi Eij cần lớn hơn hoặc bằng 5.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Đàn ông (Thực tế)

Phụ nữ (Thực tế)

Mô tả

58

35

Đồng ý

11

25

Trung lập

10

23

Không đồng ý

Đàn ông (Dự kiến)

Phụ nữ (Dự kiến)

Mô tả

45,35

47,65

Đồng ý

17,56

18,44

Trung lập

16,09

16,91

Không đồng ý

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CHISQ.TEST(A2:B4,A6:B8)

Thống kê χ2 cho dữ liệu ở trên là 16,16957 với 2 bậc tự do

0,0003082

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×