Chuyển đổi số vào các hệ thống số khác nhau

Một hệ thống số là cách có hệ thống để thể hiện số với các ký tự biểu tượng và sử dụng giá trị cơ bản thành số nhóm thuận tiện trong biểu mẫu nhỏ gọn. Hệ thống số phổ biến nhất là thập phân có giá trị cơ bản gồm 10 và một tập ký tự biểu tượng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Tuy nhiên, có các hệ thống số khác, và chúng có thể có hiệu quả hơn để sử dụng cho mục đích cụ thể. Ví dụ, vì các máy tính sử dụng lô-gic Boolean để thực hiện các phép tính và hoạt động, họ sử dụng hệ thống số nhị phân, trong đó có giá trị cơ bản là 2.

Microsoft Office Excel có một số hàm mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi số đến và từ các hệ thống số sau đây:

Hệ thống số

Giá trị cơ sở

Tập ký tự biểu tượng

Nhị phân

2

0, 1

Bát phân

8

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal

10

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Chữ

06

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2DEC .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2DEC(1100100)

Chuyển đổi 1100100 nhị phân thành thập phân (100)

=BIN2DEC(1111111111)

Chuyển đổi Binary 1111111111 thành thập phân (-1)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2HEX .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2HEX(11111011, 4)

Chuyển đổi Binary 11111011 thành thập lục phân với 4 ký tự (00FB)

=BIN2HEX(1110)

Chuyển đổi Binary 1110 sang thập lục phân (E)

=BIN2HEX(1111111111)

Chuyển đổi Binary 1111111111 sang thập lục phân (FFFFFFFFFF)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm BIN2OCT .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=BIN2OCT(1001, 3)

Chuyển đổi Binary 1001 thành bát phân với 3 ký tự (011)

=BIN2OCT(1100100)

Chuyển đổi Binary 1100100 thành bát phân (144)

=BIN2OCT(1111111111)

Chuyển đổi Binary 1111111111 thành bát phân (7777777777)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2BIN .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2BIN(9, 4)

Chuyển đổi thập phân 9 thành nhị phân với 4 ký tự (1001)

=DEC2BIN(-100)

Chuyển đổi số thập phân-100 thành nhị phân (1110011100)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2HEX .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2HEX(100, 4)

Chuyển đổi 100 thập phân thành thập lục phân với 4 ký tự (0064)

=DEC2HEX(-54)

Chuyển đổi số thập phân-54 thành thập lục phân (FFFFFFFFCA)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm DEC2OCT .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DEC2OCT(58, 3)

Chuyển đổi số thập phân 58 thành bát phân (072)

=DEC2OCT(-100)

Chuyển đổi số thập phân thành bát phân (7777777634)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2BIN .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2BIN("F", 8)

Chuyển đổi Hexadecimal F thành nhị phân, với 8 ký tự (00001111)

=HEX2BIN("B7")

Chuyển đổi Hexadecimal B7 thành nhị phân (10110111)

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Chuyển đổi FFFFFFFFFF thập lục phân thành nhị phân (1111111111)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2DEC .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2DEC("A5")

Chuyển đổi A5 thập lục phân thành thập phân (165)

=HEX2DEC("FFFFFFFF5B")

Chuyển đổi Hexadecimal FFFFFFFF5B thành thập phân (-165)

=HEX2DEC("3DA408B9")

Chuyển đổi 3DA408B9 thành thập phân (1034160313)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm HEX2OCT .

1

2

3

4

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=HEX2OCT("F", 3)

Chuyển đổi số thập lục phân F sang bát phân có 3 ký tự (017)

=HEX2OCT("3B4E")

Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân (35516)

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

Chuyển đổi số thập lục phân FFFFFFFF00 thành bát phân (7777777400)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2BIN .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2BIN(3, 3)

Chuyển đổi bát phân 3 thành nhị phân với 3 ký tự (011)

=OCT2BIN(7777777000)

Chuyển đổi 7777777000 thành nhị phân (1000000000)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2DEC .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2DEC(54)

Chuyển đổi 54 thành thập phân (44)

=OCT2DEC(7777777533)

Chuyển đổi 7777777533 thành thập phân (-165)

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng hàm OCT2HEX .

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=OCT2HEX(100, 4)

Chuyển đổi số bát phân 100 sang thập lục phân với 4 ký tự (0040)

=OCT2HEX(7777777533)

Chuyển đổi số bát phân 7777777533 sang thập lục phân (FFFFFFFF5B)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×