CONFIDENCE.T (Hàm CONFIDENCE.T)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CONFIDENCE.T trong Microsoft Excel.

Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể, bằng cách dùng phân bố t của Student.

Cú pháp

CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size)

Cú pháp hàm CONFIDENCE.T có các đối số sau đây:

  • Alpha     Bắt buộc. Mức quan trọng được dùng để tính toán mức tin cậy. Mức tin cậy bằng 100*(1 - alpha)%, hay nói cách khác, alpha 0,05 cho biết mức tin cậy 95 phần trăm.

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu và được giả định là đã được xác định.

  • Size     Bắt buộc. Cỡ mẫu.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải dạng số, hàm CONFIDENCE.T trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu alpha ≤ 0 hoặc alpha ≥ 1, hàm CONFIDENCE.T trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu standard_dev ≤ 0, hàm CONFIDENCE.T trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu size không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu size bằng 1, hàm CONFIDENCE.T trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CONFIDENCE.T(0.05,1,50)

Khoảng tin cậy của trung bình tổng thể dựa trên kích thước mẫu của 50, với mức quan trọng 5% và độ lệch chuẩn là 1. Điều này dựa trên phân bố t Student.

0,284196855

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×