Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác. Ví dụ, hàm CONVERT có thể chuyển bảng khoảng cách bằng dặm sang bảng khoảng cách bằng kilômét.

Cú pháp

CONVERT(number,from_unit,to_unit)

Number     là giá trị tính bằng from_units cần chuyển đổi.

From_unit     là đơn vị của đối số number.

To_unit     là đơn vị của kết quả. Hàm CONVERT chấp nhận các giá trị văn bản sau đây (trong dấu trích dẫn) cho from_unit và to_unit.

Trọng lượng và Khối lượng

Trọng lượng và khối lượng

From_unit hoặc to_unit

Gam

"g"

Slug

"sg"

Khối lượng tính bằng pao (hệ thống cân lường Anh Mỹ)

"lbm"

U (đơn vị khối lượng nguyên tử)

"u"

Khối lượng tính bằng ao-xơ (hệ thống cân lường Anh Mỹ)

"ozm"

Gren

"grain"

Tạ Mỹ (thiếu)

"cwt" hay "shweight"

Tạ Anh

"uk_cwt" hay "lcwt" ("hweight")

Xtôn

"stone"

Tấn

"ton"

Tấn Anh

"uk_ton" hay "LTON" ("brton")

Khoảng cách

Khoảng cách

From_unit hoặc to_unit

Mét

"m"

Dặm Anh

"mi"

Hải lý

"Nmi"

In-xơ

"in"

Foot

"ft"

Thước Anh

"yd"

Ăngxtrom

"ang"

En

"ell"

Năm ánh sáng

"ly"

Pacsec

"pacsec" hay "pc"

Pica (1/72 in-xơ)

"Picapt" hay "Pica"

Pica (1/6 in-xơ)

"pica"

Dặm khảo sát Mỹ (dặm quy ước)

"survey_mi"

Thời gian

Thời gian

From_unit hoặc to_unit

Năm

"yr"

Ngày

"ngày" hoặc "d"

Giờ

"hr"

Phút

"p" hay "phút"

Giây

"giây" hay "s"

Áp suất

Áp suất

From_unit hoặc to_unit

Pascal

"Pa" (hay "p")

Atmôtphe

"atm" (hay "at")

mm Thủy ngân

"mmHg"

PSI

"psi"

Torr

"Torr"

Lực

Lực

From_unit hoặc to_unit

Newton

"N"

Đyn

"đyn" (hay "dy")

Pao lực

"lbf"

Pond

"pond"

Năng lượng

Năng lượng

From_unit hoặc to_unit

Jun

"J"

Éc

"e"

Calo nhiệt động lực

"c"

Calo IT

"cal"

Electron vôn

"eV" (hay "ev")

Mã lực-giờ

"HPh" (hay "hh")

Oát-giờ

"Wh" (hay "wh")

Foot-pao

"flb"

BTU

"BTU" (hay "btu")

Công suất

Công suất

From_unit hoặc to_unit

Mã lực

"HP" (hay "h")

Pferdestärke

"PS"

Oát

"W" (hay "w")

Từ tính

Từ tính

From_unit hoặc to_unit

Tét-la

"T"

Gauss

"ga"

Nhiệt độ

Nhiệt độ

From_unit hoặc to_unit

Độ C

"C" (hay "cel")

Độ F

"F" (hay "fah")

Kenvin

"K" (hay "kel")

Độ Rankin

"Rank"

Độ Réaumur

"Reau"

Âm lượng

Thể tích (hay đo chất lỏng)

From_unit hoặc to_unit

Thìa cà phê

"tsp"

Thìa cà phê hiện đại

"tspm"

Thìa canh

"tbs"

Ao-xơ chất lỏng

"oz"

Cốc

"cup"

pint Mỹ

"pt" (hay "us_pt")

pint Anh

"uk_pt"

Lít (Anh)

"qt"

Lít Anh (Anh Quốc)

"uk_qt"

Galông

"gal"

Galông Anh (Anh Quốc)

"uk_gal"

Lít

"l" hay "L" ("lt")

Ăngxtrom khối

"ang3" hay "ang^3"

Thùng dầu Mỹ

"barrel"

Giạ Mỹ

"bushel"

Foot khối

"ft3" hay "ft^3"

In-xơ khối

"in3" hay "in^3"

Năm ánh sáng khối

"ly3" hay "ly^3"

Mét khối

"m3" hay "m^3"

Dặm khối

"mi3" hay "mi^3"

Thước khối

"yd3" hay "yd^3"

Hải lý khối

"Nmi3" hay "Nmi^3"

Pica khối

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" hay "Pica^3"

Dung tích Đăng ký Toàn phần

"GRT" ("regton")

Tấn dung tích (tấn cước)

"MTON"

Diện tích

Diện tích

From_unit hoặc to_unit

Mẫu quốc tế

"uk_acre"

Mẫu khảo sát/quy ước Mỹ

"us_acre"

Ăngxtrom vuông

"ang2" hay "ang^2"

A

"ar"

Foot vuông

"ft2" hay "ft^2"

Héc-ta

"ha"

In-xơ vuông

"in2" hay "in^2"

Năm ánh sáng vuông

"ly2" hay "ly^2"

Mét vuông

"m2" hay "m^2"

Morgen

"Morgen"

Dặm vuông

"mi2" hay "mi^2"

Hải lý vuông

"Nmi2" hay "Nmi^2"

Pica vuông

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" hay "Picapt^2"

Thước vuông

"yd2" hay "yd^2"

Thông tin

Thông tin

From_unit hoặc to_unit

Bit

"bit"

Byte

"byte"

Tốc độ

Tốc độ

From_unit hoặc to_unit

Knot hải quân

"admkn"

Knot

"kn"

Mét/giờ

"m/h" hay "m/hr"

Mét/giây

"m/s" hay "m/sec"

Dặm/giờ

"mph"

Các tiền tố đơn vị viết tắt sau đây có thể được thêm vào đầu bất kỳ from_unit hay to_unit hệ mét nào.

Tiền tố

Số nhân

Viết tắt

yotta

1E+24

"Y"

zetta

1E+21

"Z"

exa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hecto

1E+02

"h"

dekao

1E+01

"da" hay "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

milli

1E-03

"m"

micro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

pico

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

atto

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

yocto

1E-24

"y"

Tiền tố Nhị phân

Giá trị Tiền tố

Viết tắt

Lấy từ

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

  • Nếu kiểu dữ liệu đầu vào không chính xác, hàm CONVERT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu đơn vị không tồn tại, hàm CONVERT trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Nếu đơn vị không hỗ trợ tiền tố nhị phân, hàm CONVERT trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Nếu đơn vị thuộc các nhóm khác nhau, hàm CONVERT trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Tên và tiền tố đơn vị có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Đây là một ví dụ về cách một công thức dùng hàm CONVERT.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CONVERT(1, "lbm", "kg")

Chuyển đổi 1 pao khối lượng sang kilogram.

0,4535924

=CONVERT(68, "F", "C")

Chuyển đổi 68 độ Fahrenheit sang Celsius.

20

=CONVERT(2.5, "ft", "sec")

Kiểu dữ liệu không giống nhau nên trả về lỗi.

#N/A

=CONVERT(CONVERT(100,"ft","m"),"ft","m")

Chuyển đổi 100 foot vuông sang mét vuông.

9,290304

Bạn có thể xem cách hoạt động của hàm CONVERT trong Excel. Sao chép bảng sau đây (bắt đầu bằng "6") và dán vào một trang tính Excel trống, đặt "6" trong ô A1.

6

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=CONVERT(A1,"C","F")

Chuyển đổi 6 độ C thành Fahrenheit (42,8)

=CONVERT(A1,"tsp","tbs")

Chuyển 6 thìa cà phê thành thìa (2)

=CONVERT(A1,"gal","l")

Chuyển đổi 6 gallon thành lít (22,71741274)

=CONVERT(A1,"mi","km")

Chuyển đổi 6 dặm sang kilômét (9,656064)

=CONVERT(A1,"km","mi")

Chuyển đổi 6 kilômét thành dặm (3,728227153)

=CONVERT(A1,"in","ft")

Chuyển đổi 6 inch thành feet (0,5)

=CONVERT(A1,"cm","in")

Chuyển đổi 6 cm sang inch (2,362204724)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×