You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Hàm CUBEMEMBERPROPERTY, một trong các hàm Cube trong Excel, trả về giá trị của một thuộc tính phần tử trong cube. Dùng để xác thực một tên phần tử tồn tại trong cube và trả về thuộc tính được chỉ định cho phần tử này.

Cú pháp

CUBEMEMBERPROPERTY(kết nối, member_expression, thuộc tính)

Cú pháp hàm CUBEMEMBERPROPERTY có các đối số sau đây:

  • Connection    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của kết nối tới khối.

  • Member_expression    Bắt buộc. Chuỗi văn bản biểu thức đa chiều (MDX) của một phần tử trong một khối.

  • Property    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của thuộc tính được trả về hoặc tham chiếu tới một ô có chứa tên của thuộc tính.

Chú thích

  • Khi hàm CUBEMEMBERPROPERTY định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

  • Nếu tên kết nối không phải là một kết nối sổ làm việc hợp lệ được lưu giữ trong sổ làm việc, thì hàm CUBEMEMBERPROPERTY trả về giá trị lỗi #NAME? . Nếu máy chủ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) không chạy, không khả dụng hoặc trả về một thông báo lỗi, thì hàm CUBEMEMBERPROPERTY trả về giá trị lỗi #NAME? .

  • Nếu cú pháp member_expression không chính xác hoặc nếu phần tử được chỉ ra trong member_expression không tồn tại trong khối, thì CUBEMEMBERPROPERTY sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

  • Hàm CUBEMEMBERPROPERTY có thể trả về giá trị lỗi #N/A nếu bạn tham chiếu đến một đối tượng theo phiên, chẳng hạn như một phần tử được tính hoặc một tập đã đặt tên, trong một PivotTable khi chia sẻ một kết nối và PivotTable đó bị xóa bỏ hoặc bạn chuyển đổi PivotTable thành công thức. (Trên tab Tùy chọn, trong nhóm Công cụ, bấm Công cụ OLAP, rồi bấm Chuyển thành Công thức.)

  • CUBEMEMBERPROPERTY sẽ không hoạt động đối với Mô hình Dữ liệu Excel được chỉnh sửa trong Power Pivot, vì các mô hình đó không phải là cube đa chiều.

Ví dụ

=CUBEMEMBERPROPERTY("Doanh số";"[Thời gian].[Tài chính].[2014]";$A$3)

=CUBEMEMBERPROPERTY("Doanh số";"[Cửa hàng].[Cửa_hàng_Yêu_thích_của_Tôi]";"[Cửa hàng].[Tên Cửa hàng].[Diện tích Cửa hàng]")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm cube (tham chiếu)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×