Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DAYS360 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm DAYS360 trả về số ngày giữa hai ngày, dựa trên năm 360 ngày (mười hai tháng, mỗi tháng 30 ngày), được dùng trong một số phép tính kế toán. Hãy dùng hàm này để giúp tính các khoản thanh toán nếu hệ thống kế toán của bạn dựa trên mười hai tháng 30 ngày.

Cú pháp

DAYS360(start_date,end_date,[method])

Cú pháp hàm DAYS360 có các đối số sau đây:

  • Start_date, end_date    Bắt buộc. Hai ngày mà bạn muốn biết số ngày giữa hai ngày đó. Nếu start_date đến sau end_date, hàm DAYS360 trả về số âm. Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, dùng DATE(2008,5,23) để trả về ngày 23 tháng 5 năm 2008. Trục trặc có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

  • Method    Tùy chọn. Giá trị lô-gic xác định sẽ dùng phương pháp của Hoa Kỳ hay của châu Âu trong tính toán.

Phương pháp

Đã xác định

FALSE hoặc bỏ qua

Phương pháp Hoa Kỳ (NASD). Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối cùng của tháng, nó sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó. Nếu ngày kết thúc là ngày cuối cùng của tháng và ngày bắt đầu sớm hơn ngày thứ 30 của tháng, thì ngày kết thúc sẽ bằng ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; nếu không ngày kết thúc sẽ bằng ngày thứ 30 của tháng đó.

TRUE

Phương pháp châu Âu. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc diễn ra vào ngày 31 của tháng sẽ bằng ngày 30 của tháng đó.

Lưu ý: Excel lưu trữ ngày ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng 1 năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Ngày tháng

1/1/11

30/1/11

1/2/11

31/12/11

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DAYS360(A3,A4)

Số ngày tính từ ngày 30/01/11 đến ngày 01/02/11, dựa trên năm 360 ngày.

1

=DAYS360(A2,A5)

Số ngày tính từ ngày 01/01/11 đến ngày 31/12/11, dựa trên năm 360 ngày.

360

=DAYS360(A2,A4)

Số ngày tính từ ngày 01/01/11 đến ngày 01/02/11, dựa trên năm 360 ngày.

25

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×