Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DECIMAL  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi dạng biểu thị số bằng văn bản theo một cơ số đã cho thành một số thập phân.

Cú pháp

DECIMAL(văn bản, cơ số)

Cú pháp của hàm DECIMAL có các đối số sau đây.

  • Text    Bắt buộc.

  • Cơ số    Bắt buộc. Cơ số phải là một số nguyên.

Chú thích

  • Độ dài chuỗi của đối số Văn bản phải nhỏ hơn hoặc bằng 255 ký tự.

  • Đối số Văn bản có thể là bất kỳ kết hợp nào của các ký tự chữ-số hợp lệ cho cơ số và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Excel hỗ trợ đối số Văn bản lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn 2^53. Đối số văn bản trả về một giá trị lớn hơn 2^53 có thể dẫn đến kết quả làm mất độ chính xác.

  • Cơ số phải lớn hơn hoặc bằng 2 (nhị phân, hay cơ số 2) và nhỏ hơn hoặc bằng 36 (cơ số 36).
    Một cơ số lớn hơn 10 sử dụng các giá trị số 0-9 và các chữ cái A-Z cần thiết. Ví dụ, cơ số 16 (hệ thập lục phân) dùng các số 0-9 và các chữ A-F, còn cơ số 36 dùng các số 0-9 và các chữ A-Z.

  • Nếu một trong hai đối số vượt quá giới hạn của nó, hàm DECIMAL có thể trả về giá trị lỗi #NUM! hoặc #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Cách thức hoạt động

'=DECIMAL("FF",16)

Chuyển đổi giá trị thập lục phân FF (cơ số 16) sang giá trị thập phân tương đương (255) (cơ số 10).

=DECIMAL("FF",16)

"F" ở vị trí 15 trong hệ thống số có cơ số 16. Vì tất cả các hệ thống số đều bắt đầu với 0, ký tự thứ 16 trong số thập lục phân sẽ ở vị trí thứ 15. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân:

Hàm HEX2DEC trong ô C3 kiểm nghiệm kết quả này.

=HEX2DEC("ff")

Công thức

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111,2)

Chuyển đổi giá trị nhị phân 111 (cơ số 2) sang giá trị thập phân tương đương (7) (cơ số 10).

=DECIMAL(111,2)

"1" ở vị trí 1 trong hệ thống số cơ số 2. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân:

Hàm BIN2DEC trong ô C6 kiểm nghiệm kết quả này.

=BIN2DEC(111)

Công thức

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap",36)

Chuyển đổi giá trị "zap" trong cơ số 36 sang giá trị thập phân tương đương (45745).

=DECIMAL("zap",36)

"z" ở vị trí 35, "a" ở vị trí 10 và "p" ở vị trí 25. Công thức dưới đây minh họa cách chuyển đổi sang số thập phân.

Công thức

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×