Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm DEVSQ trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu của chúng.

Cú pháp

DEVSQ(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm DEVSQ có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, ...    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 255 đối số mà bạn muốn tính tổng các bình phương độ lệch của chúng. Bạn cũng có thể dùng một mảng đơn hay tham chiếu tới một mảng thay vì dùng các đối số được phân tách bởi dấu phẩy.

Chú thích

  • Đối số có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Các giá trị lô-gic và trình bày số dạng văn bản mà bạn gõ trực tiếp vào danh sách các đối số sẽ được đếm.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số sẽ khiến xảy ra lỗi.

  • Phương trình tính tổng bình phương độ lệch là:

    phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

4

5

8

7

11

4

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=DEVSQ(A2:A8)

Tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu cao hơn trung độ mẫu của chúng.

48

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×