ENCODEURL (Hàm ENCODEURL)

Hàm Encodeurl trả về chuỗi mã hóa URL, thay thế một số ký tự không phải là chữ số với biểu tượng tỷ lệ phần trăm (%) và một số thập lục phân.

Lưu ý: 

  • Hàm ENCODEURL không sẵn dùng trong Excel dành cho web hoặc Excel for Mac.

  • Hàm ENCODEURL có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm của Excel cho Mac, nhưng nó dựa trên các tính năng hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

ENCODEURL(văn bản)

Cú pháp hàm ENCODEURL có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

Văn bản   

Bắt buộc

Một chuỗi được mã hóa URL

Ví dụ

Đây là một ví dụ đơn giản, tham chiếu đến tệp Excel trên máy chủ Microsoft SharePoint. 

= ENCODEURL ("http://contoso.sharepoint.com/teams/Finance/Documents/April reports/Profit and Loss Statement.xlsx")

 Kết quả nào trong:

http %3 A %2 F %2 F contoso. SharePoint. com% 2F3% 2FFinance% 2FDocuments% 2Ftháng% 20Báo cáo% 2FProfit% 20/% 20Loss% 20Statement.xlsx  

Bạn cũng có thể sử dụng hàm ENCODEURL cùng với hàm WebService. Ví dụ, bạn có thể sử dụng dịch vụ markitondemand.com API để trả về thông tin về chứng khoán công ty:

= WEBSERVICE ("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml? Symbol =" &ENCODEURL (C2))

Nơi bạn có một ticker cổ phiếu trong ô C2.

Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm Filterxml để trích xuất dữ liệu cụ thể về chứng khoán đó. Ví dụ, để có được giá cuối cùng của ticker cổ phiếu trong ô C2, bạn có thể sử dụng:

= FILTERXML (WEBSERVICE ("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml? Symbol =" &ENCODEURL (C2)), "//QuoteApiModel/Data/LastPrice")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Xem thêm

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Hàm WEBSERVICE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×