Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

3-D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3-D

Đầu trang

Tham chiếu 3-D

Tham chiếu đến một phạm vi trải rộng hai hoặc nhiều trang tính trong một sổ làm việc.

Tường và nền 3-D

Các khu vực xung quanh nhiều loại biểu đồ 3-D cung cấp kích thước và đường biên cho biểu đồ. Hai tường và một tầng được hiển thị trong vùng vẽ.

A

Đầu trang

Mộtctivate

Để tạo một trang tính biểu đồ hoặc trang tính hiện hoạt hoặc được chọn. Trang tính mà bạn kích hoạt sẽ xác định các tab được hiển thị. Để kích hoạt một trang tính, hãy bấm vào tab dành cho trang tính đó trong sổ làm việc.

Ôlồng

Ô được chọn nhập dữ liệu khi bạn bắt đầu nhập. Chỉ một ô hiện hoạt tại một thời điểm. Ô hiện hoạt được liên kết với một đường viền nặng.

Mộttrang tính được trích xuất

Trang tính mà bạn đang làm việc trên đó trong sổ làm việc. Tên trên tab của trang tính hiện hoạt được in đậm.

Mộtđầu trang

Đường dẫn đến một đối tượng, tài liệu, tệp, trang hoặc đích khác. Địa chỉ có thể là URL (địa chỉ Web) hoặc đường dẫn UNC (địa chỉ mạng) và có thể bao gồm một vị trí cụ thể trong một tệp, chẳng hạn như thẻ đánh dấu Word hoặc Excel vi ô.

Mộtthư mục khởi động liên tiếp

Một thư mục ngoài thư mục XLStart có chứa sổ làm việc hoặc tệp khác mà bạn muốn được mở tự động khi khởi động Excel và các mẫu mà bạn muốn sẵn dùng khi tạo sổ làm việc mới.

Mộtthư mục khởi động liên tiếp

Một thư mục ngoài thư mục XLStart có chứa sổ làm việc hoặc tệp khác mà bạn muốn được mở tự động khi khởi động Excel và các mẫu mà bạn muốn sẵn dùng khi tạo sổ làm việc mới.

Mộtđịnh hướng

Giá trị mà một hàm sử dụng để thực hiện các phép tính hoặc tính toán. Kiểu đối số mà hàm sử dụng dành riêng cho hàm. Các đối số thông thường được dùng trong các hàm bao gồm số, văn bản, tham chiếu ô và tên.

Rray

Được sử dụng để xây dựng các công thức đơn tạo ra nhiều kết quả hoặc hoạt động trên một nhóm các đối số được sắp xếp theo hàng và cột. Phạm vi mảng dùng chung công thức; hằng số mảng là một nhóm hằng số được sử dụng làm đối số.

Côngthức rray

Công thức thực hiện nhiều phép tính trên một hoặc nhiều tập giá trị, rồi trả về một kết quả duy nhất hoặc nhiều kết quả. Công thức mảng được đặt giữa dấu braces { } và được nhập bằng cách nhấn CTRL+SHIFT+ENTER.

PivotTableliên kết

PivotTable cung cấp dữ liệu nguồn cho dữ PivotChart. Tài liệu được tạo tự động khi bạn tạo một tài khoản PivotChart. Khi bạn thay đổi bố trí của một trong hai báo cáo, thì báo cáo còn lại cũng thay đổi.

Địnhdạng utoformat

Tuyển tập các định dạng ô tích hợp sẵn (như cỡ phông, mẫu hình và căn chỉnh) mà bạn có thể áp dụng cho một phạm vi dữ liệu. Excel xác định mức độ tóm tắt và chi tiết trong dải ô đã chọn và áp dụng các định dạng tương ứng.

Axis

Đường viền viền vùng vẽ biểu đồ được sử dụng làm khung tham chiếu để đo lường. Trục y thường là trục dọc và chứa dữ liệu. Trục x thường là trục ngang và chứa các thể loại.

B

Đầu trang

Bđịa chỉ ase

Đường dẫn tương đối mà Excel dùng cho địa chỉ đích khi bạn chèn siêu kết nối. Đây có thể là địa chỉ Internet (URL), đường dẫn đến thư mục trên ổ cứng của bạn hoặc đường dẫn đến thư mục trên mạng.

B đơnhàng

Một đường trang trí có thể được áp dụng cho các ô hoặc đối tượng trong trang tính, chẳng hạn như biểu đồ, ảnh hoặc hộp văn bản. Viền phân biệt, nhấn mạnh hoặc nhóm các mục.

C

Đầu trang

Cộtđược tổng hợp

Trong bảng Excel, cột được tính toán sử dụng một công thức duy nhất mà điều chỉnh cho mỗi hàng. Nó tự động bung rộng để bao gồm thêm hàng để công thức đó ngay lập tức được mở rộng cho những hàng đó.

Trườngđược tính toán (cơ sở dữ liệu)

Trường trong tập hợp kết quả của một truy vấn sẽ hiển thị kết quả của biểu thức chứ không phải là dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

Trườngđược tính toán (PivotTable)

Một trường trong PivotTable hoặc PivotChart sử dụng công thức bạn tạo. Trường được tính toán có thể thực hiện tính toán bằng cách sử dụng nội dung của các trường khác trong PivotTable hoặc PivotChart.

Mụcđược tổng hợp

Một mục trong trường PivotTable hoặc trường PivotChart sử dụng công thức bạn tạo. Mục tính toán có thể thực hiện tính toán bằng cách sử dụng nội dung của các mục khác trong cùng trường của PivotTable hoặc PivotChart.

Trụcđại c

Trục biểu đồ thể hiện thể loại cho mỗi điểm dữ liệu. Nó hiển thị giá trị văn bản tùy ý như Q1, Q2 và Q3; nó không thể hiển thị giá trị dạng số theo tỷ lệ.

TrườngC ategory

Một trường được hiển thị trong vùng thể loại của danh PivotChart. Các mục trong trường thể loại sẽ xuất hiện dưới dạng nhãn trên trục thể loại.

Cell

Một hộp được hình thành bởi giao điểm của một hàng và cột trong trang tính hoặc bảng mà bạn nhập thông tin vào đó.

Thamchiếu ell C

Tập hợp các tọa độ mà một ô chiếm trên một trang tính. Ví dụ, tham chiếu của ô xuất hiện tại giao điểm của cột B và hàng 3 là B3.

Cvề thẩm quyền

A commercial organization, or a group within a company, that uses tools such as Microsoft Certificate Server to provide digital certificates that software developers can use to sign macros and users can use to sign documents.

Lịch sửbị treo C

Trong sổ làm việc dùng chung, thông tin được duy trì về các thay đổi được thực hiện trong các phiên chỉnh sửa trước đây. Thông tin bao gồm tên của người đã thực hiện mỗi thay đổi, thời điểm thực hiện thay đổi và dữ liệu đã được thay đổi.

Khuvực C hart

Toàn bộ biểu đồ và tất cả các thành phần của biểu đồ.

Trangtính C hart

Một trang tính trong sổ làm việc chỉ chứa một biểu đồ. Trang tính biểu đồ sẽ có lợi khi bạn muốn xem biểu đồ hoặc biểu đồ PivotChart cách riêng biệt với dữ liệu trang tính hoặc PivotTable.

Trườngolumn

Trường được gán hướng cột trong PivotTable. Các mục liên kết với trường cột sẽ được hiển thị dưới dạng nhãn cột.

Đầuđề hình cột

Vùng được tô bóng ở đầu mỗi cột Ngăn dữ liệu có chứa tên trường.

Đầuđề hình cột

Vùng màu xám có chữ cái hoặc đánh số ở đầu mỗi cột. Bấm vào đầu đề cột để chọn toàn bộ cột. Để tăng hoặc giảm độ rộng của cột, hãy kéo đường sang bên phải đầu đề cột.

Tiêuchí C omparison

Bộ điều kiện tìm kiếm được dùng để tìm dữ liệu. Tiêu chí so sánh có thể là một chuỗi các ký tự mà bạn muốn so khớp, chẳng hạn như "Northwind Traders" hoặc một biểu thức, chẳng hạn như ">300".

Toántử omparison C

Dấu được dùng trong tiêu chí so sánh để so sánh hai giá trị. Sáu tiêu chuẩn là = Bằng, > Lớn hơn, < Nhỏ hơn, >= Lớn hơn hoặc bằng <= Nhỏ hơn hoặc bằng và <> Không bằng.

Địnhdạng onditional C

Một định dạng, chẳng hạn như màu ô hoặc màu phông chữ, Excel động áp dụng cho các ô nếu điều kiện được chỉ định là đúng.

Bảngphân giải C

Bảng kết quả kết hợp xuất hiện trong khu vực đích. Excel bảng hợp nhất bằng cách áp dụng hàm tổng hợp bạn chọn cho giá trị vùng nguồn mà bạn chỉ định.

Constant

Giá trị không được tính. Ví dụ: số 210 và văn bản "Thu nhập Hàng quý" là hằng số. Một biểu thức hoặc giá trị xuất phát từ một biểu thức, không phải là một hằng số.

Ràngbuộc C

Các hạn chế của vấn đề về Bộ giải. Bạn có thể áp dụng ràng buộc cho các ô có thể điều chỉnh, ô đích hoặc các ô khác có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến ô đích.

khuvực c opy

Các ô mà bạn sao chép khi muốn dán dữ liệu vào một vị trí khác. Sau khi bạn sao chép các ô, viền di chuyển sẽ xuất hiện xung quanh chúng để cho biết chúng đã được sao chép.

Criteria

Những điều kiện bạn xác định để giới hạn những bản ghi được đưa vào tập hợp kết quả của một truy vấn. Ví dụ: tiêu chí sau đây chọn các bản ghi có giá trị cho trường Số tiền Đặt hàng lớn hơn 30.000: Số tiền Đặt hàng > 30000.

Ngăn Criteria

Khu vực của cửa sổ hiển thị tiêu chí được dùng để giới hạn các bản ghi được bao gồm trong bộ kết quả truy vấn của bạn.

Khuvực c urrent

Khối ô được điền bao gồm các ô hay ô hiện được chọn. Vùng này mở rộng theo tất cả chỉ đường đến hàng hay cột trống đầu tiên.

Tínhtoán đơn giản

Phương pháp tổng hợp giá trị trong vùng dữ liệu của PivotTable bằng cách sử dụng giá trị ở các ô khác trong vùng dữ liệu. Sử dụng danh sách Hiển thị dữ liệu dưới dạng trên hộp thoại Trường PivotTable của trường dữ liệu để tạo các phép tính tùy chỉnh.

D

Đầu trang

Biểumẫu D ata

Hộp thoại hiển thị mỗi lần một bản ghi hoàn thành. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm, thay đổi, định vị và xóa bản ghi.

Data label

Nhãn cung cấp thông tin bổ sung về đánh dấu dữ liệu, thể hiện một điểm dữ liệu hoặc giá trị duy nhất bắt nguồn từ một ô biểu dữ liệu.

Dấu Ata D

Thanh, khu vực, chấm, lát cắt hoặc biểu tượng khác trong biểu đồ đại diện cho một điểm dữ liệu hoặc giá trị duy nhất bắt nguồn từ một ô biểu dữ liệu. Đánh dấu dữ liệu liên quan trong biểu đồ tạo thành một chuỗi dữ liệu.

Ngăn Ata D

Khu vực của cửa sổ hiển thị tập hợp kết quả truy vấn của bạn.

Điểm Ata D

Các giá trị riêng lẻ được vẽ trong biểu đồ. Các điểm dữ liệu liên quan tạo thành một chuỗi dữ liệu. Điểm dữ liệu được thể hiện bằng các thanh, cột, đường, lát cắt, dot và các hình khác. Những hình này được gọi là đánh dấu dữ liệu.

Data region

Phạm vi ô có chứa dữ liệu và được liên kết bởi các ô trống hoặc viền biểu dữ liệu.

Chuỗi Ata D

Các điểm dữ liệu liên quan được vẽ trong biểu đồ và có nguồn gốc từ các hàng hoặc cột biểu dữ liệu. Mỗi chuỗi dữ liệu trong một biểu đồ có một màu hoặc mẫu hình duy nhất. Bạn có thể vẽ một hoặc nhiều chuỗi dữ liệu trong biểu đồ. Biểu đồ hình tròn chỉ có một chuỗi dữ liệu.

NguồnAta D

Tập hợp thông tin "nguồn" được lưu trữ dùng để kết nối với cơ sở dữ liệu. Nguồn dữ liệu có thể bao gồm tên và vị trí của máy chủ cơ sở dữ liệu, tên trình điều khiển cơ sở dữ liệu và thông tin mà cơ sở dữ liệu đó cần khi bạn đăng nhập.

Data source driver

Một tệp chương trình dùng để kết nối với một cơ sở dữ liệu cụ thể. Mỗi chương trình cơ sở dữ liệu hoặc hệ thống quản lý yêu cầu một trình điều khiển khác nhau.

Bảng Ata D

Phạm vi ô hiển thị kết quả thay thế các giá trị khác nhau trong một hoặc nhiều công thức. Có hai loại bảng dữ liệu: bảng một đầu vào và bảng hai đầu vào.

Bảng Atatrong biểu đồ

Lưới có thể được thêm vào một số biểu đồ và chứa dữ liệu số được sử dụng để tạo biểu đồ. Bảng dữ liệu thường được gắn vào trục ngang của biểu đồ và thay thế nhãn đánh dấu kiểm trên trục ngang.

Xácthực ata D

Một Excel năng mới mà bạn có thể dùng để xác định các hạn chế về những dữ liệu nào có thể hoặc cần được nhập vào một ô, và để hiển thị thông báo nhắc người dùng nhập đúng mục nhập và thông báo cho người dùng về các mục nhập không chính xác.

Database

Tuyển tập dữ liệu liên quan đến một chủ đề hoặc mục đích cụ thể. Trong một cơ sở dữ liệu, thông tin về một thực thể cụ thể, chẳng hạn như một nhân viên hoặc đơn hàng, được phân loại vào các bảng, bản ghi và trường.

DHội thoại DE

Tương tác giữa hai ứng dụng đang giao tiếp và trao đổi dữ liệu thông qua các hàm đặc biệt và mã được gọi là trao đổi dữ liệu động (DDE).

Sổ làmviệc khởi động giáo viên D

Sổ làm việc mới, chưa lưu được hiển thị khi bạn bắt đầu Excel. Sổ làm việc khởi động mặc định được hiển thị chỉ khi bạn chưa bao gồm các sổ làm việc khác trong thư mục XLStart.

Mẫusổ làm việc efault

Mẫu Book.xlt mà bạn tạo để thay đổi định dạng mặc định của sổ làm việc mới. Excel dùng mẫu để tạo một sổ làm việc trống khi bạn bắt đầu Excel hoặc tạo một sổ làm việc mới mà không cần chỉ định mẫu.

Mẫutrang tính efault

Mẫu Sheet.xlt mà bạn tạo để thay đổi định dạng mặc định của các trang tính mới. Excel dùng mẫu để tạo trang tính trống khi bạn thêm trang tính mới vào sổ làm việc.

Dependents

Ô chứa công thức tham chiếu đến các ô khác. Ví dụ: nếu ô D10 chứa công thức =B5 thì ô D10 là một ô phụ thuộc vào ô B5.

Vùngđịnh lượng D

Phạm vi ô mà bạn chọn để chứa dữ liệu tóm tắt trong một hợp nhất. Khu vực đích có thể nằm trên cùng một trang tính với dữ liệu nguồn hoặc trên một trang tính khác. Một trang tính chỉ có thể chứa một hợp nhất.

Dbắt đầu dữ liệu

Đối với tổng phụ và đại cương trang tính tự động, các hàng hoặc cột tổng phụ được tính tổng bằng dữ liệu tóm tắt. Dữ liệu chi tiết thường liền kề ở trên hoặc bên trái của dữ liệu tóm tắt.

Đườnggiọt màu D

Trong biểu đồ đường và vùng, các đường mở rộng từ điểm dữ liệu tới trục thể loại (x). Hữu ích trong biểu đồ vùng để làm rõ nơi một đánh dấu dữ liệu kết thúc và đánh dấu dữ liệu tiếp theo bắt đầu.

Hộpdanh sách thả xuống D

Một điều khiển trên menu, thanh công cụ hoặc hộp thoại hiển thị danh sách các tùy chọn khi bạn bấm vào mũi tên nhỏ bên cạnh hộp danh sách.

E

Đầu trang

Biểuđồ mbedded

Một biểu đồ được đặt trên một trang tính chứ không phải trên một trang tính biểu đồ riêng biệt. Các biểu đồ nhúng sẽ có lợi khi bạn muốn xem hoặc in một biểu đồ hoặc bản PivotChart với dữ liệu nguồn hoặc thông tin khác trong một trang tính.

Thanhbộ hình e

Thường được sử dụng trong dữ liệu thống kê hoặc khoa học, thanh lỗi biểu thị lỗi tiềm ẩn hoặc mức độ không chắc chắn liên quan đến từng đánh dấu dữ liệu trong chuỗi.

Bổtrợ E xcel

Các cấu phần có thể được cài đặt trên máy tính của bạn để thêm các lệnh và hàm Excel. Những chương trình bổ trợ này dành riêng cho người Excel. Các chương trình bổ trợ khác sẵn dùng cho người Excel hoặc Office phần bổ trợ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM).

Bảng Excel

Trước đây gọi là danh sách Excel, bạn có thể tạo, định dạng và bung rộng bảng Excel để sắp xếp dữ liệu trên trang tính của mình.

Expression

Tổ hợp các toán tử, tên trường, hàm, chữ và hằng số định trị là một giá trị duy nhất. Biểu thức có thể chỉ định tiêu chí (chẳng hạn như Số tiền đặt>10000) hoặc thực hiện tính toán trên giá trị trường (chẳng hạn như Giá*Số lượng).

Dữliệu xternal E

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, như Access, dBASE hoặc SQL Server, tách biệt với Truy vấn và chương trình mà bạn đã khởi động Truy vấn từ đó.

Dữliệu xternal E

Dữ liệu được lưu trữ bên ngoài Excel. Ví dụ bao gồm cơ sở dữ liệu được tạo trong Access, dBASE, SQL Server hoặc trên máy chủ Web.

Phạmvi dữ liệu xternal

Một phạm vi dữ liệu được đưa vào trang tính nhưng có nguồn gốc bên ngoài Excel, chẳng hạn như trong một cơ sở dữ liệu hoặc tệp văn bản. Trong Excel, bạn có thể định dạng dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu trong tính toán như bất kỳ dữ liệu nào khác.

Thamchiếu xternal E

Tham chiếu đến một ô hoặc phạm vi trên một trang tính trong một sổ làm Excel khác hoặc tham chiếu đến tên đã xác định trong sổ làm việc khác.

F

Đầu trang

F ield(cơ sở dữ liệu)

Một thể loại thông tin, chẳng hạn như họ hoặc số lượng đơn hàng được lưu trữ trong bảng. Khi Truy vấn hiển thị tập kết quả trong ngăn Dữ liệu, một trường được thể hiện dưới dạng cột.

Field (PivotTable)

Trong báo cáo PivotTable hoặc PivotChart, một thể loại dữ liệu được lấy từ một trường trong dữ liệu nguồn. PivotTable có trường hàng, cột, trang và dữ liệu. PivotChart có các chuỗi, thể loại, trang và trường dữ liệu.

Fill handle

Hình vuông nhỏ màu đen ở góc dưới bên phải của vùng chọn. Khi bạn trỏ đến điều khiển điền, con trỏ sẽ thay đổi thành chữ thập màu đen.

Filter

Để chỉ hiển thị các hàng trong danh sách thỏa mãn các điều kiện bạn chỉ định. Bạn sử dụng lệnh Tự Lọc để hiển thị các hàng khớp với một hoặc nhiều giá trị cụ thể, giá trị được tính toán hoặc điều kiện.

Font

Một thiết kế đồ họa được áp dụng cho tất cả các chữ số, ký hiệu và ký tự chữ cái. Còn được gọi là kiểu hoặc kiểu chữ. Arial và Courier New là các ví dụ về phông chữ. Phông chữ thường có các kích cỡ khác nhau, chẳng hạn như 10 điểm và nhiều kiểu khác nhau, chẳng hạn như đậm.

Côngthức F

Chuỗi giá trị, tham chiếu ô, tên, hàm hoặc toán tử trong một ô cùng tạo ra một giá trị mới. Một công thức luôn bắt đầu bằng dấu bằng (=).

Thanhcông thức F

Một thanh ở phía trên cùng của cửa sổ Excel dùng để nhập hoặc sửa các giá trị hoặc công thức trong các ô hoặc biểu đồ. Hiển thị giá trị hằng số hoặc công thức được lưu trữ trong ô hiện hoạt.

Fhoặcmula Palette

Công cụ giúp bạn tạo hoặc sửa công thức, đồng thời cung cấp thông tin về các hàm và đối số của chúng.

Function (Microsoft Query)

Một biểu thức trả về giá trị dựa trên kết quả của một phép tính. Truy vấn giả định rằng các nguồn dữ liệu hỗ trợ các hàm Avg, Count, Max, Min và Sum. Một số nguồn dữ liệu có thể không hỗ trợ tất cả các nguồn này, hoặc có thể hỗ trợ các chức năng bổ sung.

Function (Office Excel)

Một công thức viết trước nhận một giá trị hoặc các giá trị, thực hiện một thao tác và trả về một giá trị hoặc các giá trị. Sử dụng hàm để đơn giản hóa và rút gọn các công thức trên một trang tính, đặc biệt là các hàm thực hiện tính toán dài và phức tạp.

G

Đầu trang

Goal seek

Phương pháp để tìm một giá trị cụ thể cho một ô bằng cách điều chỉnh giá trị của một ô khác. Khi bạn tìm kiếm mục tiêu, Excel sẽ thay đổi giá trị trong một ô mà bạn chỉ định cho đến khi một công thức phụ thuộc vào ô đó trả về kết quả bạn muốn.

Grid

Một tập hợp các đường giao nhau được dùng để căn chỉnh các đối tượng.

Gloại bỏ trong biểu đồ

Các đường bạn có thể thêm vào biểu đồ giúp xem và đánh giá dữ liệu dễ dàng hơn. Các đường lưới mở rộng từ các dấu kiểm trên một trục trên toàn vùng vẽ.

Group

Trong đại cương hoặc PivotTable, một hoặc nhiều hàng hay cột chi tiết liền kề và phụ thuộc vào hàng hoặc cột tổng hợp.

H

Đầu trang

Đườngh igh-low

Trong biểu đồ đường 2D, các đường kẻ mở rộng từ giá trị cao nhất đến thấp nhất trong mỗi thể loại. Các đường cao-thấp thường được dùng trong biểu đồ chứng khoán.

Trangtính H

Một trang tính riêng liệt kê những thay đổi được theo dõi trong một sổ làm việc được chia sẻ, bao gồm tên của người thực hiện thay đổi, thời điểm và vị trí thực hiện thay đổi, dữ liệu nào bị xóa bỏ hoặc được thay thế và cách giải quyết xung đột.

I

Đầu trang

Tôidentifier

Tên trường được sử dụng trong một biểu thức. Ví dụ: Số tiền Đặt hàng là mã định danh (tên trường) cho một trường chứa số đơn hàng. Bạn có thể sử dụng biểu thức (chẳng hạn như Giá*Số lượng) thay cho mã định danh.

Giaođiểm tôi trùng lặp

Tham chiếu tới một phạm vi ô, thay vì một ô đơn, được tính toán như một ô đơn lẻ. Nếu ô C10 chứa công thức =B5:B15*5, Excel sẽ nhân giá trị trong ô B10 với 5 vì các ô B10 và C10 đều ở trong cùng hàng.

Index

Cấu phần cơ sở dữ liệu giúp tăng tốc việc tìm kiếm dữ liệu. Khi bảng có chỉ mục, bạn có thể tìm thấy dữ liệu trong bảng bằng cách tra cứu chỉ mục.

Tôitham gia nner

Trong Truy vấn, loại liên kết mặc định giữa hai bảng chỉ có các bản ghi có cùng giá trị trong các trường đã nối được chọn. Hai bản ghi khớp từ mỗi bảng được kết hợp và hiển thị dưới dạng một bản ghi trong tập kết quả.

Ônput I

Ô trong đó mỗi giá trị đầu vào từ bảng dữ liệu được thay thế. Bất kỳ ô nào trên trang tính cũng có thể là ô đầu vào. Mặc dù ô nhập không cần phải là một phần của bảng dữ liệu nhưng công thức trong bảng dữ liệu phải tham chiếu đến ô đầu vào.

Hàngnsert của tôi

Trong bảng Excel, một hàng đặc biệt hỗ trợ nhập dữ liệu. Hàng Chèn được biểu thị bằng dấu sao.

Internet Explorer

Trình duyệt Web diễn giải các tệp HTML, định dạng tệp thành các trang Web và hiển thị chúng cho người dùng. Bạn có thể tải xuống Internet Explorer từ Website của Microsoft tại http://www.microsoft.com.

Item

Thể loại con của một trường trong PivotTable và PivotChart. Ví dụ: trường "Tháng" có thể có các mục như "Tháng Một", "Tháng Hai", v.v..

Iteration

Tính toán lặp lại của một trang tính cho đến khi đáp ứng một điều kiện số cụ thể.

J

Đầu trang

Join

Kết nối giữa nhiều bảng trong đó các bản ghi từ các trường liên quan khớp được kết hợp và hiển thị dưới dạng một bản ghi. Các bản ghi không khớp có thể được bao gồm hoặc loại trừ, tùy thuộc vào loại liên kết.

Dòng Join

Trong Truy vấn, một đường kết nối các trường giữa hai bảng và hiển thị Truy vấn mối quan hệ giữa các dữ liệu. Loại kết nối cho biết những bản ghi nào được chọn cho tập kết quả của truy vấn.

Dòng Join

Trong Truy vấn, một đường kết nối các trường giữa hai bảng và hiển thị mối quan hệ của dữ liệu. Loại kết nối cho biết những bản ghi nào được chọn cho tập kết quả của truy vấn.

Justify

Để điều chỉnh giãn cách ngang để văn bản được căn chỉnh đều dọc theo cả lề trái và lề phải. Việc điều đều văn bản sẽ tạo ra cạnh trơn tru ở cả hai cạnh.

L

Đầu trang

Legend

Hộp xác định các mẫu hoặc màu được gán cho chuỗi dữ liệu hoặc thể loại trong biểu đồ.

Phím Egend L

Biểu tượng trong chú giải hiển thị các mẫu hình và màu được gán cho chuỗi dữ liệu (hoặc thể loại) trong biểu đồ. Các phím chú giải sẽ xuất hiện ở bên trái các mục chú giải. Định dạng một phím chú giải cũng định dạng đánh dấu dữ liệu được liên kết với nó.

Trườnghoặc bản ghi L đã lưu

Điều kiện của một bản ghi, trường hoặc đối tượng khác trong cơ sở dữ liệu cho phép xem nhưng không bị thay đổi (chỉ đọc) trong Truy vấn.

M

Đầu trang

Dảiô đã ứng dụng M

Một dải trong danh sách XML đã được nối kết với một thành phần trong ánh xạ XML.

Matrix

Một mảng giá trị hình chữ nhật hoặc một phạm vi ô được kết hợp với các mảng hoặc phạm vi khác để tạo ra nhiều tổng hoặc sản phẩm. Excel có các hàm ma trận được xác định trước mà có thể tạo ra tổng hoặc sản phẩm.

Ô Mbị lỗi

Một ô đơn được tạo ra bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều ô đã chọn. Tham chiếu ô cho ô đã phối là ô phía trên bên trái trong dải ô đã chọn ban đầu.

Microsoft Excel khiển

Điều khiển bản Excel không phải là điều ActiveX khiển.

Trợgiúp M icrosoft Visual Basic

Để được trợ giúp về Visual Basic trong Excel, trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Mã, bấm Visual Basic, rồi dưới menu Trợ giúp, bấm Trợ giúp Microsoft Visual Basic.

Mtrung bình

Chuỗi giá trị trung bình được tính toán từ các phần của chuỗi dữ liệu. Trong biểu đồ, trung bình di chuyển làm trơn sự dao động trong dữ liệu, do đó thể hiện mẫu hình hoặc xu hướng rõ ràng hơn.

Viền Moving

Viền động xuất hiện quanh phạm vi trang tính đã được cắt hoặc sao chép. Để hủy bỏ viền di chuyển, hãy nhấn ESC.

Mcác nhãn danh mục mức nhiều

Các nhãn thể loại trong biểu đồ, dựa trên dữ liệu trang tính, được tự động hiển thị trên nhiều dòng trong cấu trúc phân cấp. Ví dụ, đầu đề Nông sản có thể xuất hiện trên một hàng có đầu đề Chứa Đậu, Táo và Lê.

N

Đầu trang

Name

Một từ hoặc chuỗi ký tự đại diện cho một ô, phạm vi ô, công thức hoặc giá trị hằng số. Sử dụng tên dễ hiểu, như Sản phẩm, để tham chiếu đến các dải ô khó hiểu, như Sales! C20:C30.

Hộp N ame

Hộp ở cuối bên trái thanh công thức xác định ô, mục biểu đồ hoặc đối tượng vẽ đã chọn. Để đặt tên cho một ô hoặc dải ô, hãy nhập tên vào hộp Tên, rồi nhấn ENTER. Để di chuyển đến và chọn một ô đã đặt tên, hãy bấm vào tên của ô đó trong hộp Tên.

Vùngchọn N bên trên

Vùng chọn hai hoặc nhiều ô hoặc phạm vi không chạm nhau. Khi vẽ các lựa chọn không kế nhau trong biểu đồ, hãy đảm bảo rằng các lựa chọn được kết hợp tạo thành một hình chữ nhật.

Dữliệu nguồn N on-OLAP

Dữ liệu cơ sở cho PivotTable hoặc PivotChart dữ liệu đến từ nguồn khác ngoài cơ sở dữ liệu OLAP. Các nguồn này bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, bảng trên Excel trang tính và cơ sở dữ liệu tệp văn bản.

O

Đầu trang

ObjectLink

Định dạng dữ liệu OLE mô tả một đối tượng được liên kết, xác định lớp, tên tài liệu và tên của một đối tượng. Mỗi mục dữ liệu này là một chuỗi kết thúc bằng giá trị null.

Tệp khối Offline

Tệp bạn tạo trên ổ đĩa cứng hoặc chia sẻ mạng để lưu trữ dữ liệu nguồn OLAP cho PivotTable hoặc pivottable PivotChart. Tệp cube ngoại tuyến cho phép bạn tiếp tục làm việc khi không kết nối với máy chủ OLAP.

OLAP

Công nghệ cơ sở dữ liệu đã được tối ưu hóa cho truy vấn và báo cáo, thay vì xử lý giao dịch. Dữ liệu OLAP được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp và lưu trữ trong cube thay vì bảng.

ONhà cung cấp LAP

Một tập hợp phần mềm cung cấp quyền truy nhập đến một kiểu cơ sở dữ liệu OLAP cụ thể. Phần mềm này có thể bao gồm trình điều khiển nguồn dữ liệu và phần mềm khách khác cần thiết để kết nối với cơ sở dữ liệu.

Operand

Các mục ở cả hai bên của toán tử trong công thức. Trong Excel, toán hạng có thể là giá trị, tham chiếu ô, tên, nhãn và hàm.

Perator O

Dấu hoặc ký hiệu xác định loại phép tính cần thực hiện trong một biểu thức. Có các loại toán tử toán học, so sánh, lô-gic và tham chiếu.

Nốiuter

Trong Truy vấn, một liên kết đã chọn tất cả các bản ghi từ một bảng, ngay cả khi không có bản ghi nào khớp trong bảng khác. Các bản ghi khớp được kết hợp và hiển thị dưới dạng một bản ghi. Các bản ghi không có kết quả khớp trong bảng khác sẽ được hiển thị trống.

Nốiuter

Kết nối trong đó tất cả các bản ghi từ một bảng được chọn, ngay cả khi không có bản ghi nào khớp trong một bảng khác. Các bản ghi khớp được kết hợp và hiển thị dưới dạng một bản ghi. Các bản ghi không có kết quả khớp trong bảng khác sẽ được hiển thị là trống.

Outline

Dữ liệu trang tính nơi nhóm các hàng hoặc cột dữ liệu chi tiết để bạn có thể tạo báo cáo tóm tắt. Dàn bài có thể tóm tắt toàn bộ trang tính hoặc một phần đã chọn trong đó.

Dữ liệu Outline

Dữ liệu được chứa trong đại cương trang tính. Dữ liệu đại cương bao gồm cả hàng hay cột tổng hợp và chi tiết của đại cương.

hiệu O utline

Ký hiệu mà bạn dùng để thay đổi dạng xem của trang tính được viền ngoài. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn dữ liệu chi tiết bằng cách nhấn dấu cộng, dấu trừ và các số 1, 2, 3 hoặc 4 cho biết mức đại cương.

OwnerLink

Định dạng dữ liệu OLE mô tả một đối tượng nhúng, xác định lớp, tên tài liệu và tên của một đối tượng. Mỗi mục dữ liệu này là một chuỗi kết thúc bằng giá trị null.

P

Đầu trang

Nghỉ giảilao theo tuổi P

Thanh chia ngắt trang tính thành các trang riêng biệt để in. Excel sẽ chèn ngắt trang tự động dựa trên kích cỡ giấy, thiết đặt lề, tùy chọn co giãn và vị trí của bất kỳ ngắt trang thủ công nào mà bạn chèn vào.

Xem trướcngắt tuổi P

Dạng xem trang tính hiển thị các vùng cần in và vị trí của ngắt trang. Vùng sẽ in được hiển thị ở dạng trắng, ngắt trang tự động xuất hiện dưới dạng đường đứt nét và dấu ngắt trang thủ công xuất hiện dưới dạng đường nét đậm.

Parameter

Trong Excel, bạn có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ tham số để xác định các ô có thể chỉnh sửa trong dữ liệu trang tính có thể xem được của Excel Services. Khi bạn lưu sổ làm việc, các thay đổi sẽ tự động được phản ánh trên máy chủ.

Truyvấn đo arameter P

Một loại truy vấn mà khi bạn chạy truy vấn, sẽ nhắc các giá trị (tiêu chí) sử dụng để chọn các bản ghi cho tập kết quả đó để có thể sử dụng cùng một truy vấn để truy xuất các bộ kết quả khác nhau.

Password

Một cách để bảo vệ trang tính hoặc sổ làm việc của bạn. Khi bạn bảo vệ thành phần trang tính hoặc sổ làm việc bằng mật khẩu, điều rất quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu đó. Không có tính năng này, không có cách nào để bỏ bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính. Bạn nên luôn sử dụng các mật khẩu mạnh kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không chứa tất cả những yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Sử dụng mật khẩu mạnh mà bạn có thể ghi nhớ để không cần phải viết ra.

Vùng Paste

Đích đến đích cho dữ liệu đã được cắt hoặc sao chép bằng cách sử dụng Office tạm.

Khuvực P ivot

Vùng trang tính mà bạn kéo PivotTable hoặc các PivotChart trang tính vào đó để thay đổi bố trí của báo cáo. Trên báo cáo mới, viền ngoài màu lam gạch nối cho biết vùng pivot trên trang tính.

Trườngdanh mục P ivotChart

Trường được gán hướng thể loại trong cơ PivotChart. Trong biểu đồ, các danh mục thường xuất hiện trên trục x hoặc trục ngang của biểu đồ.

PivotChart

Biểu đồ cung cấp phân tích dữ liệu tương tác, như PivotTable. Bạn có thể thay đổi dạng xem dữ liệu, xem các mức chi tiết khác nhau hoặc sắp xếp lại bố trí biểu đồ bằng cách kéo trường và bằng cách hiển thị hoặc ẩn mục trong trường.

Trườngchuỗi P ivotChart

Một trường được gán một hướng chuỗi theo một chuỗi PivotChart. Trong biểu đồ, chuỗi được thể hiện trong chú giải.

Dữliệu P ivotTable

Trong PivotTable, dữ liệu tóm tắt được tính toán từ các trường dữ liệu của danh sách hoặc bảng nguồn.

Tổngcộng của P ivotTable

Tổng giá trị cho tất cả các ô trong một hàng hoặc tất cả các ô trong một cột của PivotTable. Các giá trị trong hàng hoặc cột tổng cuối được tính toán bằng cách dùng cùng một hàm tổng hợp dùng trong vùng dữ liệu của PivotTable.

Danhsách P ivotTable

Cấu Microsoft Office Web Cho phép bạn tạo cấu trúc tương tự như cấu Excel PivotTable. Người dùng có thể xem danh sách PivotTable trong trình duyệt Web và thay đổi bố trí theo cách thức tương tự như Excel PivotTable.

PivotTable

Một báo cáo tương tác đa phương Excel tóm tắt và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như bản ghi cơ sở dữ liệu, từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm báo cáo bên ngoài Excel.

Tổngphụ P ivotTable

Hàng hoặc cột sử dụng hàm tổng hợp để hiển thị tổng số mục chi tiết trong trường PivotTable.

Khuvực nhiều P

Trong biểu đồ 2-D, vùng được kết nối bởi các trục, bao gồm tất cả các chuỗi dữ liệu. Trong biểu đồ 3-D, vùng được kết nối bởi các trục, bao gồm chuỗi dữ liệu, tên thể loại, nhãn dấu kiểm và tiêu đề trục.

Point

Một đơn vị đo bằng 1/72 inch.

Chữ P

Các ô được tham chiếu đến bằng công thức ở ô khác. Ví dụ: nếu ô D10 chứa công thức =B5, thì ô B5 là một ô tham chiếu đến ô D10.

Phím P

Một hoặc nhiều trường nhận dạng duy nhất từng bản ghi trong một bảng. Tương tự như cách số đĩa giấy phép xác định ô tô, khóa chính sẽ nhận dạng duy nhất một bản ghi.

Khuvực P rint

Một hoặc nhiều phạm vi ô mà bạn chỉ định in khi không muốn in toàn bộ trang tính. Nếu trang tính có vùng in, thì chỉ có vùng in được in ra.

Tiêuđề P rint

Các nhãn cột hoặc hàng được in ở đầu hoặc bên trái mỗi trang trên một trang tính được in.

Trường property

Các thuộc tính độc lập liên kết với các mục hoặc phần mềm trong OLAP cube. Ví dụ, nếu các mục thành phố có kích cỡ và thuộc tính dân số được lưu trữ trong khối máy chủ, PivotTable có thể hiển thị kích cỡ và dân số của từng thành phố.

Ảnhcủa cột

Để tạo các thiết đặt cho một trang tính hoặc sổ làm việc ngăn không cho người dùng xem hoặc có quyền truy nhập vào các thành phần trang tính hoặc sổ làm việc được chỉ định.

Q

Đầu trang

UeryQ

Trong Truy vấn hoặc Access, một phương tiện tìm bản ghi trả lời cho một câu hỏi cụ thể mà bạn đặt ra về dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Kênhuery Q

Bạn sử dụng kênh truy vấn trong cuộc hội thoại DDE giữa ứng dụng đích và một truy vấn cụ thể (ví dụ: Truy vấn 1) trong Truy vấn. Để sử dụng kênh truy vấn, bạn phải mở cửa sổ truy vấn bằng kênh hệ thống.

Thiết kếmẫu Q

Tất cả các thành phần có trong cửa sổ Truy vấn, chẳng hạn như bảng, tiêu chí, thứ tự trong đó các trường được sắp xếp, v.v.. Thiết kế cũng xác định xem Truy vấn Tự động có đang bật hay không và liệu bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu nguồn hay không.

R

Đầu trang

Range

Hai hoặc nhiều ô trên một trang tính. Các ô trong một phạm vi có thể liền kề hoặc không liền kề.

Read-only

Thiết đặt cho phép đọc hoặc sao chép tệp nhưng không được thay đổi hay lưu.

Record

Một tập hợp thông tin về một người, địa điểm, sự kiện hoặc đối tượng cụ thể. Khi Truy vấn hiển thị tập kết quả trong ngăn Dữ liệu, một bản ghi được thể hiện dưới dạng một hàng.

Refresh (phạm vi dữ liệu ngoài)

Để cập nhật dữ liệu từ nguồn dữ liệu ngoài. Mỗi lần bạn làm mới dữ liệu, bạn sẽ thấy phiên bản mới nhất của thông tin trong cơ sở dữ liệu, bao gồm bất kỳ thay đổi nào đã được thực hiện cho dữ liệu.

Refresh (PivotTable)

Để cập nhật nội dung của PivotTable hoặc PivotTable PivotChart phản ánh những thay đổi đối với dữ liệu nguồn cơ sở. Nếu báo cáo dựa trên dữ liệu ngoài, làm mới sẽ chạy truy vấn cơ sở để truy xuất dữ liệu mới hoặc được thay đổi.

Phântích đầu ra R

Một dạng phân tích thống kê dùng để dự báo. Phân tích hồi quy ước tính mối quan hệ giữa các biến số để có thể dự đoán một biến số cho trước từ một hoặc nhiều biến số khác.

Tham chiếuelative R

Trong công thức, địa chỉ của ô dựa vào vị trí tương đối của ô chứa công thức và ô được tham chiếu đến. Nếu bạn sao chép công thức, tham chiếu sẽ tự động điều chỉnh. Một tham chiếu tương đối có dạng A1.

Tham chiếuR emote

Tham chiếu đến dữ liệu được lưu trữ trong tài liệu từ một chương trình khác.

Bộlọc báo cáo R

Một trường được dùng để lọc một tập dữ liệu con trong PivotTable hoặc PivotChart vào một trang để bố trí và phân tích thêm. Bạn có thể hiển thị tóm tắt tất cả các mục trong bộ lọc báo cáo hoặc hiển thị mỗi lần một mục để lọc ra dữ liệu cho tất cả các mục khác.

Mẫubáo cáo R

Mẫu Excel bản (tệp .xlt) bao gồm một hoặc nhiều truy vấn hoặc PivotTable dựa trên dữ liệu ngoài. Khi bạn lưu mẫu báo cáo, Excel định nghĩa truy vấn nhưng không lưu trữ dữ liệu được truy vấn trong mẫu.

Bộ esult R

Bộ bản ghi được trả về khi bạn chạy truy vấn. Bạn có thể xem tập hợp kết quả của một truy vấn trong Truy vấn, hoặc bạn có thể trả về một tập hợp kết quả về một trang Excel của bạn để phân tích thêm.

Đầu đề Row

Vùng xám được đánh số ở bên trái mỗi hàng. Bấm vào đầu đề hàng để chọn toàn bộ hàng. Để tăng hoặc giảm chiều cao của hàng, hãy kéo đường kẻ bên dưới đầu đề hàng.

Nhãn Row

Trường được gán hướng hàng trong PivotTable.

Giá trị R-bình phương

Là một số từ 0 đến 1 cho biết các giá trị ước tính cho đường xu hướng tương ứng với dữ liệu thực tế của bạn như thế nào. Đường xu hướng đáng tin cậy nhất khi giá trị R bình phương của nó bằng hoặc gần 1. Còn được gọi là hệ số xác định.

S

Đầu trang

Scenario

Một tập giá trị đầu vào được đặt tên mà bạn có thể thay thế trong mô hình trang tính.

Khóabảng

Với tính năng khóa cuộn được bật, các phím mũi tên sẽ cuộn trang tính hiện hoạt hơn là làm cho một ô hiện hoạt khác. Để tắt hoặc bật scroll lock, hãy nhấn phím SCROLL LOCK.

Section

Bất kỳ sự kết hợp nào giữa một trang tính, dạng xem và kịch bản mà bạn chọn khi tạo báo cáo. Một báo cáo có thể chứa một vài phần.

Select

Để tô sáng một ô hoặc phạm vi ô trên một trang tính. Các ô được chọn sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh hoặc hành động tiếp theo.

Nút ChọnTất cả

Hình chữ nhật màu xám ở góc trên bên trái của biểu dữ liệu nơi gặp gỡ các đầu đề hàng và cột. Bấm vào nút này để chọn tất cả các ô trên biểu dữ liệu.

Trụceries S

Trục biểu đồ thể hiện chiều sâu trong biểu đồ 3-D thực tế. Nó hiển thị tên chuỗi dưới dạng giá trị văn bản tùy ý; nó không thể hiển thị giá trị dạng số theo tỷ lệ.

Trườngeries S

Một trường được hiển thị trong vùng chuỗi của một giá PivotChart. Các mục trong một trường chuỗi được liệt kê trong chú giải và cung cấp tên của chuỗi dữ liệu riêng lẻ.

Đườngkhô S

Trong biểu đồ thanh xếp chồng 2D và biểu đồ cột, các đường kết nối các vạch dấu dữ liệu trong mỗi chuỗi dữ liệu được dùng để nhấn mạnh sự khác biệt về đo lường giữa mỗi chuỗi.

Sổ làmviệc S được khai thác

Một sổ làm việc được thiết lập để cho phép nhiều người dùng trên một mạng xem và thực hiện thay đổi cùng một lúc. Mỗi người dùng lưu sổ làm việc sẽ nhìn thấy những thay đổi do người dùng khác thực hiện.

Ôđược ánh xạ bằng S

Ô đã được nối kết với thành phần không lặp trong ánh xạ XML.

Đơnhàng S

Một cách để sắp xếp dữ liệu dựa trên giá trị hoặc kiểu dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái, số hoặc theo ngày tháng. Thứ tự sắp xếp sử dụng thứ tự tăng dần (1 đến 9, A đến Z) hoặc thứ tự giảm dần (9 đến 1, Z đến A).

Source areas

Các phạm vi ô bạn hợp nhất trong khu vực đích bạn chỉ định. Các vùng nguồn có thể ở trên bất kỳ trang tính nào trong sổ làm việc, trong các sổ làm việc mở hoặc đóng khác hoặc trên các trang tính Lotus 1-2-3.

Dữ liệu Source

Danh sách hoặc bảng được sử dụng để tạo PivotTable hoặc danh sách PivotChart. Bạn có thể lấy dữ liệu nguồn từ Excel bảng hoặc dải ô, cơ sở dữ liệu bên ngoài hoặc cube hoặc PivotTable khác.

SQL

Ngôn ngữ được sử dụng để truy xuất, cập nhật và quản lý dữ liệu. Khi bạn tạo truy vấn, Truy vấn sẽ sử dụng SQL để xây dựng kết quả SQL lệnh SELECT. Nếu bạn biết rõ SQL, bạn có thể xem hoặc thay đổi SQL lệnh SELECT.

Phôngchữ tandard

Phông văn bản mặc định cho trang tính. Phông chữ chuẩn sẽ quyết định phông chữ mặc định cho kiểu ô Thông thường.

Dữliệu ummary S

Đối với tổng phụ và viền trang tính tự động, tất cả các hàng hoặc cột tóm tắt dữ liệu chi tiết. Dữ liệu tóm tắt thường liền kề với và bên dưới dữ liệu chi tiết.

Hàm ummary S

Là một kiểu tính toán kết hợp dữ liệu nguồn trong PivotTable hoặc bảng hợp nhất hoặc khi bạn chèn tổng phụ tự động vào danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Ví dụ về hàm tổng hợp bao gồm Sum, Count và Average.

Kênh System

Được dùng trong hội thoại DDE giữa các ứng dụng để lấy thông tin về hệ thống, chẳng hạn như các kết nối hiện tại, truy vấn mở và trạng thái của ứng dụng đích.

T

Đầu trang

NgănKhả năng

Vùng cửa sổ Truy vấn hiển thị các bảng trong một truy vấn. Mỗi bảng hiển thị các trường mà bạn có thể truy xuất dữ liệu từ đó.

Template

Một sổ làm việc mà bạn tạo và dùng làm cơ sở cho các sổ làm việc tương tự khác. Bạn có thể tạo mẫu cho sổ làm việc và trang tính. Mẫu mặc định cho sổ làm việc được gọi là Book.xlt. Mẫu mặc định cho trang tính được gọi là Sheet.xlt.

Text box

Đối tượng hình chữ nhật trên trang tính hoặc biểu đồ, bạn có thể nhập văn bản trong đó.

Đánhdấu chọn và nhãn đánh dấu kiểm

Đánh dấu kiểm là các dòng đo nhỏ, tương tự như các phép chia trên thước, giao nhau một trục. Nhãn dấu kiểm xác định các thể loại, giá trị hoặc chuỗi trong biểu đồ.

Titles in charts

Văn bản mô tả được tự động căn chỉnh theo một trục hoặc căn giữa trên đầu biểu đồ.

Hàngotal T

Một hàng đặc biệt trong bảng Excel cung cấp lựa chọn hàm tổng hợp hữu ích để làm việc với dữ liệu số.

Totals

Một trong năm kiểu tính toán Mà truy vấn xác định cho bạn: Sum, Avg, Count, Min và Max.

Mũitên bộ đua T

Mũi tên hiện mối quan hệ giữa ô hiện hoạt và các ô liên quan của nó. Mũi tên theo dõi có màu lam khi trỏ từ một ô cung cấp dữ liệu cho một ô khác và màu đỏ nếu ô chứa giá trị lỗi, chẳng hạn như #DIV/0!.

Đườngtái định tuyến T

Biểu thị đồ họa của xu hướng trong chuỗi dữ liệu, chẳng hạn như một đường thẳng đi lên để thể hiện doanh số tăng trong một khoảng thời gian của tháng. Đường xu hướng được dùng để nghiên cứu các vấn đề dự đoán, còn được gọi là phân tích hồi quy.

Nhãnđường tái tạo

Văn bản tùy chọn cho đường xu hướng, bao gồm phương trình hồi quy hoặc giá trị bình phương R hoặc cả hai. Nhãn đường xu hướng có thể được định dạng và di chuyển; không thể đổi kích cỡ.

U

Đầu trang

Thanhthời gian xuống U

Trong biểu đồ đường có nhiều chuỗi dữ liệu, các thanh cho biết sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu trong chuỗi đầu tiên và cuối cùng.

V

Đầu trang

Value

Văn bản, ngày, số hoặc nhập lô-gic hoàn thành điều kiện mà một trường phải đáp ứng để tìm kiếm hoặc lọc. Ví dụ: trường Tác giả với điều kiện <b>bằng</b> phải bao gồm một giá trị, chẳng hạn như <b>John</b>, phải hoàn tất.

Trục Value

Trục biểu đồ hiển thị giá trị số theo tỷ lệ.

Trường Value

Một trường từ danh sách nguồn, bảng hoặc cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu được tóm tắt trong PivotTable hoặc PivotTable PivotChart. Trường giá trị thường chứa dữ liệu số, chẳng hạn như số liệu thống kê hoặc doanh số.

Vùng mờ V

Phần của PivotTable chứa dữ liệu tóm tắt. Các giá trị trong mỗi ô của vùng giá trị biểu thị tóm tắt dữ liệu từ các bản ghi hoặc hàng nguồn.

Vănbản V

Các điểm màu đen, hình vuông, có thể kéo xuất hiện ở các đầu và giao điểm của đường hoặc đường cong trong hình tự động (chẳng hạn như hình tự do, đường tự do và đường cong) khi bạn chỉnh sửa điểm trên Hình tự động.

Vănbản V

Các điểm màu đen, hình vuông, có thể kéo xuất hiện ở các đầu và giao điểm của đường hoặc đường cong trong các Hình tự động nhất định, chẳng hạn như hình tự do, đường tự do và đường cong.

View

Một tập hợp các thiết đặt hiển thị và in mà bạn có thể đặt tên và áp dụng cho một sổ làm việc. Bạn có thể tạo nhiều dạng xem của cùng một sổ làm việc mà không lưu các bản sao riêng biệt của sổ làm việc.

W

Đầu trang

Wtruy vấn eb

Truy vấn truy xuất dữ liệu được lưu trữ trên mạng nội bộ của bạn hoặc Internet.

Phân tíchnếu là nón

Quy trình thay đổi giá trị trong các ô để xem những thay đổi đó ảnh hưởng đến kết quả của các công thức trên trang tính như thế nào. Ví dụ: thay đổi lãi suất được dùng trong bảng tiêu quên để xác định số tiền thanh toán.

Workbook

Tệp chương trình bảng tính mà bạn tạo trong Excel. Sổ làm việc chứa các trang tính gồm các hàng và cột mà bạn có thể nhập và tính toán dữ liệu trong đó.

Biểuthị W

Tài liệu chính mà bạn sử dụng trong Ứng Excel trữ và làm việc với dữ liệu. Còn được gọi là bảng tính. Trang tính bao gồm các ô được sắp xếp thành các cột và hàng; một trang tính luôn được lưu trữ trong sổ làm việc.

Tệp khônggian w

Một tệp lưu thông tin hiển thị về sổ làm việc đang mở để sau này bạn có thể tiếp tục làm việc với cùng kích cỡ cửa sổ, các vùng in, phóng to màn hình và các thiết đặt hiển thị. Tệp không gian làm việc không chứa chính sổ làm việc đó.

World Wide Web

Một hệ thống để dẫn hướng Internet hoặc thông qua một tập hợp các sổ làm việc và các tài liệu Office khác được kết nối bằng siêu kết nối và nằm trên một chia sẻ mạng, mạng nội bộ của công ty hoặc Internet. Khi bạn sử dụng trình duyệt Web, Web sẽ xuất hiện dưới dạng một tuyển tập văn bản, ảnh, âm thanh và phim kỹ thuật số.

Wrap

Trong văn bản, để ngắt một dòng văn bản tự động khi chạm vào lề hoặc đối tượng và tiếp tục văn bản trên một dòng mới.

X

Đầu trang

XML

Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng (XML): Một dạng cô đọng của Ngôn ngữ Đánh dấu Tổng quát Chuẩn hóa (SGML) cho phép nhà phát triển tạo thẻ tùy chỉnh cung cấp khả năng linh hoạt trong việc sắp xếp và trình bày thông tin.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×