Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về kết quả của kiểm tra F-test, xác suất hai đầu mà phương sai ở array1 và array2 không khác nhau đáng kể.

Dùng hàm này để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau không. Ví dụ, biết điểm kiểm tra của các trường công lập và trường tư thục, bạn có thể kiểm tra xem những trường này có các mức điểm số kiểm tra khác nhau hay không.

Cú pháp

F.TEST(array1,array2)

Cú pháp hàm F.TEST có các đối số dưới đây:

  • Array1     Bắt buộc. Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu.

  • Array2     Bắt buộc. Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu số điểm dữ liệu trong array1 hoặc array2 nhỏ hơn 2, hoặc nếu phương sai của array1 hoặc array1 bằng không, thì hàm F.TEST trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Công thức

Mô tả

Kết quả

=F.TEST(A2:A6,B2:B6)

Kiểm tra F-test cho các tập dữ liệu trong A2:A6 và B2:B6.

0,64831785

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×