Trả về kết quả của kiểm tra F-test, xác suất hai đầu mà phương sai ở array1 và array2 không khác nhau đáng kể.

Dùng hàm này để xác định xem hai mẫu có các phương sai khác nhau không. Ví dụ, biết điểm kiểm tra của các trường công lập và trường tư thục, bạn có thể kiểm tra xem những trường này có các mức điểm số kiểm tra khác nhau hay không.

Cú pháp

F.TEST(array1,array2)

Cú pháp hàm F.TEST có các đối số dưới đây:

  • Array1     Bắt buộc. Mảng thứ nhất của phạm vi dữ liệu.

  • Array2     Bắt buộc. Mảng thứ hai của phạm vi dữ liệu.

Chú thích

  • Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

  • Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị 0 sẽ được bao gồm.

  • Nếu số điểm dữ liệu trong array1 hoặc array2 nhỏ hơn 2, hoặc nếu phương sai của array1 hoặc array1 bằng không, thì hàm F.TEST trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Công thức

Mô tả

Kết quả

=F.TEST(A2:A6,B2:B6)

Kiểm tra F-test cho các tập dữ liệu trong A2:A6 và B2:B6.

0,64831785

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×