Trả về nghịch đảo của phân bố xác suất F (đầu bên phải). Nếu p = FDIST(x,...), thì FINV(p,...) = x.

Phân bố F có thể được dùng trong kiểm tra F-test để so sánh độ biến thiên trong hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể phân tích phân bố thu nhập ở Hoa Kỳ và Ca-na-đa để xác định xem mức độ đa dạng về thu nhập ở hai quốc gia này có tương tự như nhau không.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các hàm mới này, hãy xem Hàm F.INVHàm F.INV.RT.

Cú pháp

FINV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Cú pháp hàm FINV có các đối số sau đây:

  • Probability     Bắt buộc. Xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

  • Deg_freedom1     Bắt buộc. Bậc tự do ở tử số.

  • Deg_freedom2     Bắt buộc. Bậc tự do ở mẫu số.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm FINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất < 0 hoặc xác suất > 1, hàm FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom 1 hoặc deg_freedom 2 không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Nếu deg_freedom 1 < 1 hoặc deg_freedom 1 ≥ 10^10, hàm FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu deg_freedom 2 < 1 hoặc deg_freedom 2 ≥ 10^10, hàm FINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Có thể dùng finV để trả về các giá trị tới hạn từ phân bố F. Ví dụ, kết quả của phép tính ANOVA thường bao gồm dữ liệu cho thống kê F, xác suất F và giá trị tới hạn F ở mức có nghĩa 0,05. Để trả về giá trị tới hạn của F, hãy dùng mức quan trọng làm đối số xác suất cho hàm FINV.

Biết một giá trị của xác suất, hàm FINV tìm giá trị x sao cho FDIST(x, deg_freedom 1, deg_freedom 2) = xác suất. Vì vậy, độ chính xác của hàm FINV phụ thuộc vào độ chính xác của hàm FDIST. Hàm FINV sử dụng kỹ thuật tìm kiếm lặp. Nếu tìm kiếm vẫn chưa đồng quy sau 100 lần lặp, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #N/A.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,01

Xác suất gắn với phân bố lũy tích F.

6

Bậc tự do ở tử số

4

Bậc tự do ở mẫu số

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FINV(A2,A3,A4)

Nghịch đảo của phân bố xác suất F cho các điều kiện trên đây

15,206865

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×