Bài viết này mô tả cú pháp công thức và việc sử dụng hàm FLOOR trong Microsoft Excel.

Mô tả

Làm tròn số xuống, tiến tới không, tới bội số có nghĩa gần nhất.

Cú pháp

FLOOR(number, significance)

Cú pháp hàm FLOOR có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Giá trị số mà bạn muốn làm tròn.

  • Significance    Bắt buộc. Bội số mà bạn muốn làm tròn đến.

Chú thích

  • Nếu một trong hai đối số không phải là số, hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number là số dương và significance là số âm, thì hàm FLOOR trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu dấu của số là dương, thì giá trị được làm tròn xuống và điều chỉnh tiến tới không. Nếu dấu của số là âm, thì giá trị được làm tròn xuống và điều chỉnh rời xa không. Nếu số chính là bội số của số có nghĩa, thì sẽ không có thao tác làm tròn nào.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FLOOR(3.7,2)

Làm tròn 3,7 xuống đến bội số gần nhất của 2.

2

=FLOOR(-2.5,-2)

Làm tròn -2,5 xuống đến bội số gần nhất của -2.

-2

=FLOOR(2.5,-2)

Trả về lỗi, vì 2,5 và -2 trái dấu.

#NUM!

=FLOOR(1.58,0,1)

Làm tròn 1,58 xuống đến bội số gần nhất của 0,1.

1,5

=FLOOR(0.234,0.01)

Làm tròn 0,234 xuống đến bội số gần nhất của 0,01.

0,23

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×