Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng FORECAST. Hàm LINEARvà FORECAST trong Microsoft Excel.

Lưu ý: Trong Excel 2016, hàm FORECAST đã được thay thế bằng FORECAST. TUYẾN TÍNH như một phần của Các hàm dự báo mới. Cú pháp và cách dùng hai hàm là như nhau nhưng hàm FORECAST cũ hơn cuối cùng sẽ bị loại khỏi. Hàm này vẫn sẵn có để bảo vệ tính tương hợp về sau nhưng hãy cân nhắc dùng chức năng FORECAST mới. Thay vào đó, hàm LINEAR.

Mô tả

Tính toán hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách dùng các giá trị hiện có. Giá trị tương lai là một giá trị y cho một giá trị x đã cho. Giá trị hiện có là các giá trị x đã biết và giá trị y, giá trị tương lai được dự đoán bằng cách dùng hồi quy tuyến tính. Bạn có thể dùng các hàm này để dự đoán doanh số, các yêu cầu hàng tồn kho hoặc xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Cú pháp

FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)

- hoặc -

FORECAST(x, known_y's, known_x's)

DỰ BÁO/DỰ BÁO. Cú pháp hàm LINEAR có các đối số sau đây:

Đối số   

Bắt buộc   

Tham chiếu tới   

x

Điểm dữ liệu mà bạn muốn dự đoán một giá trị cho nó.

known_y's

Mảng phụ thuộc của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

known_x's

Mảng độc lập của mảng hoặc phạm vi dữ liệu.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số, FORECAST và FORECAST. LineAR trả về giá #VALUE! .

 • Nếu known_y của hoặcknown_x trống hoặc một có nhiều điểm dữ liệu hơn các điểm dữ liệu khác, FORECAST và FORECAST. LineAR trả về giá #N/A.

 • Nếu phương sai của known_x bằng không, thì forecast và FORECAST. LineAR trả về giá #DIV/0! .

 • Phương trình của FORECAST và FORECAST. LINEAR là a+bx, trong đó:

  Phương trình

  và:

  Phương trình

  và trong đó x và y là các số trung bình mẫu AVERAGE(known_x's) và AVERAGE(known y's).

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Y đã biết

X đã biết

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Công thức

Mô tả

Kết quả

=FORECAST. LINEAR(30,A2:A6,B2:B6)

Dự đoán giá trị của y, biết giá trị x là 30

10,607253

Các hàm dự báo (tham khảo)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×