GETPIVOTDATA (Hàm GETPIVOTDATA)

Hàm Getpivotdata trả về dữ liệu nhìn thấy được từ pivottable.

Trong ví dụ này, = GETPIVOTDATA ("doanh số", A3) trả về tổng số tiền bán hàng từ PivotTable:

Ví dụ về việc sử dụng hàm GETPIVOTDATA để trả về dữ liệu từ PivotTable.

Cú pháp

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

Cú pháp hàm GETPIVOTDATA có các đối số dưới đây:

Đối số

Mô tả

data_field

Bắt buộc

Tên của trường PivotTable có chứa dữ liệu bạn muốn truy xuất. Cần phải có dấu ngoặc kép.

pivot_table

Bắt buộc

Tham chiếu tới bất kỳ ô, phạm vi ô hoặc phạm vi ô đã đặt tên trong PivotTable. Thông tin này dùng để xác định PivotTable nào có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

field1 in, item1, field2, item2...

Tùy chọn

1 tới 126 tên trường và tên mục mô tả dữ liệu mà bạn muốn truy xuất. Các cặp có thể theo bất kỳ trật tự nào. Tên trường và tên cho các mục khác với ngày tháng và số cần được đính kèm trong dấu ngoặc kép.

Đối với Pivottable OLAP, các mục có thể chứa tên nguồn của kích thước và cũng là tên nguồn của mục. Một cặp trường và mục cho một OLAP PivotTable có thể giống như thế này:

"[Sản phẩm]","[Sản phẩm].[Tất cả Sản phẩm].[Thực phẩm].[Đồ Nướng]"

Lưu ý: 

  • Bạn có thể điền nhanh công thức GETPIVOTDATA bằng cách nhập = (dấu bằng) vào ô mà bạn muốn trả giá trị về đó, rồi bấm vào ô trong PivotTable có chứa dữ liệu mà bạn muốn trả về.

  • Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách chọn bất kỳ ô nào trong PivotTable hiện có, rồi đi đến tab phân tích pivottable > tùy chọnpivottable > > bỏ chọn tùy chọn tạo getpivotdata .

  • Các trường được tính toán hoặc các mục và tính toán tùy chỉnh có thể được đưa vào các phép tính GETPIVOTDATA.

  • Nếu đối số pivot_table là một phạm vi bao gồm hai hoặc nhiều PivotTable, dữ liệu sẽ được lấy từ bất kỳ PivotTable nào được tạo gần đây nhất.

  • Nếu các đối số trường và mục mô tả một ô đơn, thì giá trị của ô đó sẽ được trả về bất kể đó là một chuỗi, số, lỗi hay ô trống.

  • Nếu một mục có chứa ngày, thì giá trị đó phải được thể hiện bằng số sê-ri hoặc được nhập vào bằng hàm DATE sao cho giá trị đó sẽ được giữ lại nếu trang tính được mở trong bản địa hệ thống khác. Ví dụ, một mục tham chiếu tới ngày 5, tháng 3 năm1999 có thể được nhập vào là 36224 hoặc DATE(1999,3,5). Thời gian có thể được nhập dưới dạng giá trị thập phân hoặc dùng hàm TIME.

  • Nếu đối số pivot_table không phải là một phạm vi mà PivotTable tìm thấy, thì hàm GETPIVOTDATA trả về #REF!.

  • Nếu các đối số không mô tả một trường có thể nhìn thấy, hoặc nếu chúng bao gồm bộ lọc báo cáo trong đó dữ liệu đã lọc không được hiển thị, thì hàm GETPIVOTDATA trả về giá trị lỗi #REF! .

Ví dụ

Các công thức trong ví dụ bên dưới Hiển thị các phương pháp khác nhau để lấy dữ liệu từ PivotTable.

Ví dụ về PivotTable được sử dụng để sắp xếp lại dữ liệu từ với hàm GETPIVOTDATA.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×