Hãy cân nhắc sử dụng truy vấn chéo bảng để làm cho dữ liệu tóm tắt trong Access dễ đọc và dễ hiểu hơn. Truy vấn chéo bảng tính tổng, trung bình hoặc hàm tập hợp khác, rồi nhóm các kết quả lại thành hai bộ giá trị— một bộ nằm bên cạnh biểu dữ liệu và bộ kia nằm ở trên cùng. Trên dải băng, bấm Tạo, rồi trong nhóm Truy vấn, bấm Trình hướng dẫn Truy vấn. Trong hộp thoại Truy vấn Mới, bấm đúp vào mục Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng.

Nếu một bộ đầu đề có giá trị ngày, trình hướng dẫn sẽ giúp bạn gộp các bản ghi theo các khoảng tiêu chuẩn - như tháng hoặc quý.

Trong bài viết này

Lưu ý: Truy vấn chéo bảng không sẵn dùng trong ứng dụng web Access và chỉ được hỗ trợ một phần trong cơ sở dữ liệu web: truy vấn chéo bảng không thể được sử dụng bởi bất cứ đối tượng web nào.

Tổng quan

Một truy vấn chéo bảng là một loại truy vấn chọn. Khi bạn chạy truy vấn chéo bảng, kết quả hiển thị trong biểu dữ liệu có cấu trúc khác so với các loại biểu dữ liệu khác.

Cấu trúc của truy vấn chéo bảng có thể giúp dễ đọc hơn so với truy vấn chọn đơn giản hiển thị cùng một dữ liệu, như minh họa dưới đây.

Truy vấn chọn và truy vấn chéo bảng hiển thị cùng một dữ liệu

1. Truy vấn chọn này nhóm theo chiều dọc dữ liệu tóm tắt theo nhân viên và thể loại.

2. Một truy vấn chéo bảng có thể hiển thị cùng một dữ liệu nhưng nhóm dữ liệu cả theo chiều ngang và chiều dọc để biểu dữ liệu có thể gọn gàng và dễ đọc hơn.

Khi bạn tạo một truy vấn chéo bảng, bạn nên xác định trường nào chứa đề mục hàng, trường nào chứa đề mục cột và trường nào chứa các giá trị để tóm tắt. Bạn có thể sử dụng một trường duy nhất mỗi khi xác định đề mục cột và giá trị để tóm tắt. Bạn có thể sử dụng tối đa ba trường khi xác định đề mục hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu thức để tạo ra đầu đề hàng, đầu đề cột hoặc giá trị để tóm tắt. Xem mục Hàm Tổng hợp SQL để biết thêm thông tin.

Sơ đồ của truy vấn chéo bảng

1. Một, hai, hoặc ba cột bên phía này chứa đề mục hàng. Tên của trường mà bạn sử dụng làm đề mục hàng xuất hiện ở hàng đầu của những cột này.

2. Đề mục hàng xuất hiện ở đây. Số hàng trong biểu dữ liệu chéo bảng có thể tăng lên nhanh chóng khi bạn sử dụng nhiều trường đề mục hàng bởi vì mỗi sự kết hợp của đề mục hàng đều được hiển thị.

3. Cột ở bên này chứa đề mục cột và giá trị tóm tắt. Lưu ý rằng tên của trường đề mục cột không xuất hiện trên biểu dữ liệu.

4. Giá trị tóm tắt xuất hiện ở đây.

Các phương pháp tạo truy vấn chéo bảng

Sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng    Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng thường là cách thức nhanh chóng và dễ dàng nhất để tạo truy vấn chéo bảng. Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng thực hiện hầu hết công việc cho bạn nhưng có một vài tùy chọn mà trình hướng dẫn không cung cấp.

Trình hướng dẫn có những lợi ích sau:

 • Dễ sử dụng. Để sử dụng, bạn hãy khởi động trình hướng dẫn, rồi trả lời một loạt các câu hỏi có hướng dẫn.

 • Trình hướng dẫn có thể tự động nhóm ngày vào các khoảng thời gian. Nếu bạn sử dụng trường có chứa dữ liệu ngày/giờ cho đầu đề cột, trình hướng dẫn cũng sẽ giúp bạn nhóm ngày vào khoảng thời gian, chẳng hạn như tháng hoặc quý.

  Mẹo: Nếu bạn muốn sử dụng giá trị từ trường Ngày/Giờ cho đầu đề cột nhưng muốn nhóm ngày vào khoảng thời gian mà trình hướng dẫn không cung cấp, chẳng hạn như năm tài chính hoặc hai năm thì không sử dụng trình hướng dẫn để tạo truy vấn. Thay vào đó, hãy tạo truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế, rồi sử dụng biểu thức để tạo các khoảng thời gian.

 • Khoảng thời gian đó có thể được dùng làm điểm khởi đầu. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn để tạo truy vấn chéo cơ bản mà mình muốn, rồi tinh chỉnh thiết kế của truy vấn bằng dạng xem Thiết kế.

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng trình hướng dẫn, bạn không thể:

 • Sử dụng từ hai bảng hoặc truy vấn trở lên dưới dạng một nguồn bản ghi.

 • Sử dụng một biểu thức để tạo trường.

 • Thêm dấu nhắc tham số.

 • Xác định một danh sách các giá trị cố định để dùng làm đầu đề cột.

  Ở bước cuối cùng của trình hướng dẫn, bạn có thể chọn sửa đổi truy vấn trong dạng xem Thiết kế. Điều này cho phép bạn thêm thành phần thiết kế truy vấn mà trình hướng dẫn không hỗ trợ, chẳng hạn như nguồn ghi bổ sung.

Làm việc trong dạng xem Thiết kế     Dạng xem Thiết kế cho phép bạn thêm quyền kiểm soát thiết kế truy vấn của mình. Dạng xem Thiết kế hỗ trợ các tính năng không sẵn dùng trong trình hướng dẫn.

Hãy cân nhắc sử dụng dạng xem Thiết kế để tạo truy vấn chéo bảng nếu bạn muốn:

 • Có thêm quyền kiểm soát quy trình. Trình hướng dẫn đưa ra một số quyết định cho bạn.

 • Sử dụng nhiều bảng hoặc truy vấn dưới dạng nguồn bản ghi.

 • Thêm dấu nhắc tham số vào truy vấn của bạn.

 • Dùng các biểu thức làm các trường trong truy vấn của bạn.

 • Xác định một danh sách các giá trị cố định để dùng làm đầu đề cột.

 • Thực hành bằng cách sử dụng lưới thiết kế.

Viết truy vấn trong dạng xem SQL    Bạn có thể viết truy vấn chéo bảng trong dạng xem SQL nếu bạn thích. Tuy nhiên, bạn không thể chỉ định kiểu dữ liệu tham số bằng dạng xem SQL. Nếu bạn muốn sử dụng tham số trong truy vấn chéo bảng của mình, bạn phải chỉ định kiểu dữ liệu tham số bằng cách sửa đổi truy vấn trong dạng xem Thiết kế.

Mẹo: Hãy nhớ — bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để tạo truy vấn chéo bảng. Bạn có thể sử dụng trình hướng dẫn để tạo truy vấn, rồi sử dụng dạng xem Thiết kế để sửa đổi thiết kế truy vấn.

Đầu Trang

Tạo truy vấn chéo bảng bằng Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng

Việc sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng yêu cầu bạn sử dụng một bảng hoặc truy vấn đơn dưới dạng nguồn bản ghi cho truy vấn chéo bảng. Nếu một bảng đơn không có tất cả dữ liệu mà bạn muốn bao gồm trong truy vấn chéo bảng, hãy bắt đầu bằng cách tạo truy vấn chọn sẽ trả về dữ liệu mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn chọn, hãy tham khảo mục Xem Thêm.

Ví dụ: chúng tôi sẽ tạo truy vấn chéo bảng bằng cách sử dụng bảng Sản phẩm từ cơ sở dữ liệu mẫu Northwind. Chúng tôi muốn hiển thị tổng số lượng sản phẩm trong từng thể loại từ toàn bộ nhà cung cấp.

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, bấm vào Trình hướng dẫn Truy vấn.

  Nhóm Truy vấn trong dải băng Access sẽ hiển thị hai tùy chọn: Trình hướng dẫn Truy vấn và Thiết kế Truy vấn
 2. Trong hộp thoại Truy vấn Mới, bấm Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng rồi sau đó bấm OK.

  Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng khởi động.

 3. Trên trang đầu của trình hướng dẫn, chọn bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn sử dụng để tạo truy vấn chéo bảng. Ví dụ: chọn bảng Sản phẩm, rồi bấm vào Tiếp theo.

  Trên trình hướng dẫn truy vấn Chéo bảng, hãy chọn một bảng hoặc truy vấn.
 4. Trên trang tiếp theo, chọn trường có chứa giá trị mà bạn muốn dùng làm đầu đề hàng. Bạn có thể chọn tới ba trường để dùng làm nguồn đầu đề hàng nhưng càng sử dụng ít đầu đề hàng, biểu dữ liệu chéo bảng của bạn càng dễ đọc. Nếu bạn chọn nhiều trường để cung cấp đầu đề hàng thì thứ tự bạn chọn trường sẽ quyết định thứ tự mặc định sắp xếp kết quả của bạn.

  Ví dụ: chọn Giá trị ID Nhà cung cấp, rồi bấm vào nút có dán nhãn ký hiệu >. Lưu ý rằng Access sẽ hiển thị tên trường dọc theo bên trái bản xem trước truy vấn mẫu ở cuối hộp thoại. Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

  Chọn một trường để hiển thị dưới dạng đầu đề hàng trên trình hướng dẫn truy vấn Chéo bảng.
 5. Trên trang tiếp theo, chọn trường có chứa các giá trị bạn muốn sử dụng làm đầu đề cột. Nói chung, bạn nên chọn một trường có chứa vài giá trị để giúp đọc kết quả dễ dàng. Ví dụ: sử dụng một trường chỉ có vài giá trị có thể (như giới tính) có thể thích hợp hơn là sử dụng một trường có chứa nhiều giá trị khác nhau (như tuổi).

  Nếu trường mà bạn chọn để sử dụng cho đề mục cột có loại dữ liệu Ngày/Giờ, trình hướng dẫn bổ sung thêm một bước để bạn xác định cách gộp ngày thành các khoảng như tháng hoặc quý.

  Ví dụ: chọn Thể loại và lưu ý rằng Access sẽ hiển thị tên mẫu thể loại dọc theo phía trên cùng của bản xem trước truy vấn mẫu ở cuối hộp thoại. Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

  Chọn một trường để hiển thị dưới dạng đầu đề hàng trên trình hướng dẫn truy vấn Chéo bảng.
 6. Nếu bạn chọn trường Ngày/Giờ cho đề mục cột, trang tiếp theo của trình hướng dẫn yêu cầu bạn xác định khoảng dùng để gộp ngày. Bạn có thể chỉ định Năm, Quý, Tháng, Ngày hoặc Ngày/Giờ. Nếu bạn không chọn trường Ngày/Giờ cho đề mục cột, trình hướng dẫn sẽ bỏ qua trang này.

 7. Trên trang tiếp theo, chọn một trường và một hàm dùng để tính giá trị tóm tắt. Loại dữ liệu của trường mà bạn chọn quyết định hàm nào có sẵn.

  Trên cùng một trang, chọn hoặc xóa hộp kiểm Có, bao gồm tổng hàng để bao gồm hoặc loại trừ tổng hàng.

  Nếu bạn bao gồm tổng hàng, truy vấn chéo bảng có thêm đề mục hàng sử dụng cùng một trường và hàm làm giá trị trường. Bao gồm một tổng hàng chèn một cột bổ sung có thể tóm tắt các cột còn lại. Ví dụ: nếu truy vấn chéo bảng của bạn tính tuổi trung bình theo địa điểm và giới tính (với đề mục cột giới tính), cột bổ sung tính độ tuổi trung bình theo địa điểm ở tất cả các giới tính.

  Ví dụ: chọn ID trong hộp TrườngCount trong hộp Hàm để Access đếm số lượng sản phẩm tại từng phần giao nhau của nhà cung cấp và thể loại. Chọn hộp kiểm Có, bao gồm cả tổng hàng. Access sẽ tạo cột tổng số lượng sản phẩm từ từng nhà cung cấp. Bấm Tiếp theo để tiếp tục.

  Chọn một trường và hàm để tính toán trên trình hướng dẫn truy vấn Chéo bảng.
 8. Trên trang cuối của trình hướng dẫn, nhập tên cho truy vấn của bạn, rồi xác định xem liệu bạn muốn xem kết quả hay muốn sửa đổi thiết kế truy vấn.

  Bạn có thể thay đổi hàm được dùng để tạo tổng hàng bằng cách chỉnh sửa truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế.

 9. Nếu bạn đã thực hiện ví dụ này bằng cách sử dụng bảng Sản phẩm từ cơ sở dữ liệu Northwind, truy vấn chéo bảng sẽ hiển thị danh sách tên nhà cung cấp dưới dạng hàng, tên danh mục sản phẩm dưới dạng cột và tổng số lượng sản phẩm tại mỗi phần giao nhau.

  Một truy vấn chéo bảng hiển thị trong dạng xem biểu dữ liệu có các nhà cung cấp và danh mục sản phẩm.

Đầu Trang

Bằng cách sử dụng dạng xem Thiết kế để tạo truy vấn chéo bảng, bạn có thể sử dụng nhiều nguồn bản ghi (bảng và truy vấn) như bạn muốn. Tuy nhiên, bạn có thể duy trì thiết kế đơn giản bằng cách trước tiên tạo một truy vấn chọn trả về tất cả dữ liệu mà bạn muốn, rồi sử dụng truy vấn đó làm nguồn bản ghi duy nhất cho truy vấn chéo bảng của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn chọn, hãy tham khảo mục Xem Thêm.

Khi bạn xây dựng một truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế, bạn sử dụng hàng TổngChéo bảng trong lưới thiết kế để xác định giá trị của trường nào sẽ trở thành đề mục cột, giá trị trường nào sẽ trở thành đề mục hàng và giá trị trường nào dùng để cộng, tính trung bình, đếm hoặc tính toán khác.

Các phần của truy vấn chéo bảng hiển thị trong dạng xem Thiết kế

1. Thiết đặt trong những hàng này quyết định xem trường này sẽ là đề mục hàng, cột hay giá trị tóm tắt.

2. Thiết đặt này hiển thị giá trị của trường làm đề mục hàng.

3. Thiết đặt này hiển thị giá trị của trường làm đề mục cột.

4. Những thiết đặt này cung cấp giá trị tóm tắt.

Tạo truy vấn

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Truy vấn, bấm vào Thiết kế Truy vấn.

  Nhóm Truy vấn trong dải băng Access sẽ hiển thị hai tùy chọn: Trình hướng dẫn Truy vấn và Thiết kế Truy vấn
 2. Trong hộp thoại Hiện Bảng, bấm đúp vào từng bảng hoặc truy vấn mà bạn muốn dùng làm nguồn bản ghi.

  Nếu bạn dùng nhiều nguồn bản ghi, đảm bảo rằng các bảng hoặc truy vấn được liên kết trên các trường mà chúng cùng có. Để biết thêm thông tin về cách kết hợp truy vấn và bảng, tham khảo mục Xem Thêm.

 3. Đóng hộp thoại Hiện Bảng.

 4. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu Truy vấn, hãy bấm Chéo bảng.

 5. Trong cửa sổ thiết kế truy vấn, bấm đúp vào mỗi trường mà bạn muốn dùng làm nguồn của đề mục hàng. Bạn có thể chọn tối đa ba trường cho đề mục hàng.

 6. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Chéo bảng cho mỗi trường đề mục hàng, chọn Đề mục Hàng.

  Bạn có thể nhập một biểu thức trong hàng Tiêu chí để hạn chế kết quả cho trường đó. Bạn cũng có thể dùng hàng Sắp xếp để xác định thứ tự sắp xếp cho một trường.

 7. Trong cửa sổ thiết kế truy vấn, bấm đúp vào mỗi trường mà bạn muốn dùng làm nguồn của đề mục cột. Bạn có thể chọn một trường duy nhất cho đề mục cột.

 8. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Chéo bảng cho mỗi trường đề mục cột, chọn Đề mục cột.

  Bạn có thể nhập một biểu thức trong hàng Tiêu chí để hạn chế kết quả cho trường đó. Tuy nhiên, dùng một biểu thức tiêu chí với trường đề mục cột không hạn chế số lượng cột mà truy vấn chéo bảng trả về. Thay vào đó, nó hạn chế cột có chứa dữ liệu. Ví dụ: giả sử bạn có một trường đề mục cột có chứa ba giá trị có thể: đỏ, lục và lam. Nếu bạn áp dụng tiêu chí ='lam' cho trường đề mục cột, chéo bảng vẫn hiển thị một cột màu đỏ và một cột màu lục nhưng chỉ cột màu lam là có chứa dữ liệu.

  Nếu bạn muốn giới hạn các giá trị hiển thị dưới dạng đầu đề cột, bạn có thể xác định danh sách các giá trị cố định bằng thuộc tính Đầu đề Cột của truy vấn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tiếp theo.

 9. Trong cửa số thiết kế truy vấn, bấm đúp vào trường mà bạn muốn dùng để tính giá trị tóm tắt. Bạn có thể chọn một trường duy nhất để dùng cho giá trị tóm tắt.

 10. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Tổng của trường giá trị tóm tắt, bạn chọn một hàm tập hợp dùng để tính giá trị.

 11. Trong hàng Chéo bảng cho trường giá trị tóm tắt, chọn Giá trị.

  Bạn không thể xác định tiêu chí hoặc sắp xếp trong trường giá trị tóm tắt.

 12. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Kết quả, bấm Chạy.

Xác định giá trị cố định cho đầu đề cột

Nếu bạn muốn xác định giá trị cố định để dùng cho đề mục cột, bạn có thể đặt thuộc tính Đề mục Cột của truy vấn.

 1. Mở truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế.

 2. Nếu bạn không nhìn thấy bảng thuộc tính, bấm F4 để hiển thị nó.

 3. Trong bảng thuộc tính, ngay ở trên tab Chung, đảm bảo rằng loại Vùng chọnThuộc tính Truy vấn. Nếu không phải, bấm vào điểm trống trong dấu cách bên trên lưới thiết kế truy vấn.

 4. Trong bảng thuộc tính, trên tab Chung, trong thuộc tính Đề mục Cột, nhập danh sách giá trị phân tách bằng dấu phẩy mà bạn muốn dùng làm đề mục cột.

  Trong đề mục cột, có vài ký tự (ví dụ như hầu hết các dấu chấm câu) bạn không được phép sử dụng. Nếu bạn dùng những ký tự này trong danh sách giá trị , Access dùng dấu gạch dưới (_) thay thế cho mỗi ký tự đó.

Cú pháp SQL cho truy vấn chéo bảng

Truy vấn chéo bảng được thể hiện trong SQL dưới dạng câu lệnh TRANSFORM. Câu lệnh TRANSFORM có cú pháp sau đây:

Điều
khoản
về biến đổi aggfunction PIVOT pivotfield [in (Value1[, value2[,...]])]

Câu lệnh TRANSFORM có các phần sau:

Phần

Mô tả

aggfunction

Hàm tổng hợp SQL hoạt động trên dữ liệu đã chọn.

selectstatement

Câu lệnh SELECT.

pivotfield

Trường hoặc biểu thức bạn muốn sử dụng để tạo đầu đề cột trong tập kết quả của truy vấn.

value1, value2

Các giá trị cố định được sử dụng để tạo đầu đề cột.

Dạng xem SQL không giới hạn số bảng hay truy vấn mà bạn có thể sử dụng làm nguồn bản ghi cho truy vấn chéo bảng. Tuy nhiên, bạn có thể giúp duy trì thiết kế đơn giản bằng cách tạo một truy vấn chọn trả về tất cả dữ liệu mà bạn muốn sử dụng trong truy vấn chéo bảng, rồi sử dụng truy vấn chọn đó làm nguồn bản ghi. Để biết thêm thông tin về cách tạo truy vấn chọn, hãy tham khảo mục Xem Thêm.

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Khác, bấm vào Thiết kế Truy vấn.

 2. Đóng hộp thoại Hiện Bảng.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Dạng xem, bấm vào Dạng xem, rồi bấm vào Dạng xem SQL.

 4. Trong tab Đối tượng SQL, nhập hoặc dán SQL sau đây:

  TRANSFORM 
  SELECT 
  FROM 
  GROUP BY 
  PIVOT 
  ;
  
 5. Trên dòng đầu tiên, sau TRANSFORM, nhập biểu thức sử dụng để tính toán giá trị tóm tắt; ví dụ: Sum([Số lượng]).

  Nếu bạn đang sử dụng nhiều bảng hoặc truy vấn làm nguồn bản ghi, hãy bao gồm tên bảng hoặc truy vấn như một phần của từng tên trường; ví dụ: Sum([Chi phí].[ Số lượng]).

 6. Trên dòng thứ hai, sau SELECT, nhập danh sách các trường hoặc biểu thức trường mà bạn muốn sử dụng cho đầu đề hàng. Tách riêng các mục danh sách bằng dấu phẩy; ví dụ: [Ngân sách].[ID_Bộ_phận], [Chi phí].[ Loại].

 7. Trên dòng thứ ba, sau FROM, nhập danh sách các bảng hoặc truy vấn mà bạn đang sử dụng làm nguồn bản ghi; ví dụ: Ngân sách, Chi phí.

 8. Trên dòng thứ tư, sau GROUP BY, nhập cùng danh sách các trường mà bạn đã sử dụng trong mệnh đề SELECT, ở bước 6.

 9. Trên dòng thứ năm, sau PIVOT, nhập tên trường hoặc biểu thức mà bạn muốn sử dụng cho đầu đề cột; ví dụ: PIVOT [Ngân sách].[Năm].

Để thêm thứ tự sắp xếp vào truy vấn chéo bảng trong dạng xem SQL, hãy sử dụng mệnh đề ORDER BY.

 1. Chèn dòng giữa mệnh đề ORDER BY và mệnh đề PIVOT.

 2. Trên dòng mới, nhập ORDER BY, sau đó là một dấu cách.

 3. Nhập tên trường hoặc biểu thức mà bạn muốn sắp xếp; ví dụ: ORDER BY [Chi phí].[Loại_Chi_phí]

  Theo mặc định, mệnh đề ORDER BY sẽ sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần. Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần, hãy nhập DESC sau tên trường hoặc biểu thức.

 4. Nếu bạn muốn sắp xếp trên trường hoặc biểu thức bổ sung, hãy nhập một dấu phẩy, rồi nhập tên trường hoặc biểu thức bổ sung. Việc sắp xếp diễn ra theo thứ tự các trường hoặc biểu thức xuất hiện trong mệnh đề ORDER BY.

 • Ở cuối mệnh đề PIVOT trong dạng xem SQL của truy vấn chéo bảng, nhập IN, sau đó là danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy (nằm trong dấu ngoặc đơn) để sử dụng làm đầu đề cột. Ví dụ: IN (2007, 2008, 2009, 2010) sẽ tạo bốn đầu đề cột: 2007, 2008, 2009, 2010.

Nếu bạn chỉ định giá trị cố định không tương ứng với giá trị trường từ trường pivot thì giá trị cố định đó sẽ trở thành đầu đề cột của cột trống.

 1. Chèn dòng mới sau mệnh đề FROM trong dạng xem SQL của truy vấn chéo bảng.

 2. Nhập WHERE, sau đó là tiêu chí trường.

  Nếu bạn muốn sử dụng tiêu chí bổ sung, bạn có thể sử dụng toán tử AND và OR để mở rộng mệnh đề WHERE của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm tiêu chí thành các tập hợp lô-gic.

Đôi khi, thay vì sử dụng mỗi giá trị của một trường cho đầu đề hàng và cột, bạn muốn nhóm các giá trị của trường thành phạm vi, rồi dùng phạm vi đó cho đầu đề hàng hoặc cột. Ví dụ: giả sử bạn dùng trường "Tuổi" cho đầu đề cột. Thay vì dùng một cột cho mỗi độ tuổi, bạn có thể muốn sử dụng các cột đại điện cho phạm vi độ tuổi.

Bạn có thể dùng Hàm IIf trong một biểu thức để tạo phạm vi sử dụng cho đầu đề hàng hoặc cột.

Mẹo: Nếu bạn muốn tạo khoảng với trường Ngày/Giờ, hãy cân nhắc sử dụng Trình hướng dẫn Truy vấn Chéo bảng. Trình hướng dẫn cho phép bạn gộp ngày thành khoảng Năm, Quý, Tháng, Ngày, hoặc Ngày/Giờ. Nếu không thích khoảng nào trong số này, bạn nên tạo truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế rồi dùng kỹ thuật được mô tả trong phần này để tạo khoảng mà bạn muốn.

 1. Mở truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế.

 2. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Trường, bấm chuột phải vào một cột trống rồi bấm Thu phóng trên menu lối tắt.

 3. Trong hộp Thu phóng, nhập bí danh trường, sau đó là dấu hai chấm (:).

 4. Nhập IIf().

 5. Bên trong dấu ngoặc đơn đằng sau IIf, nhập một biểu thức so sánh xác định phạm vi đầu tiên của giá trị trường.

  Ví dụ: giả sử bạn đang tạo phạm vi cho trường Tuổi và bạn muốn mỗi phạm vi là hai mươi năm. Biểu thức so sánh cho phạm vi đầu tiên là [Tuổi]<21.

 6. Nhập một dấu phẩy sau biểu thức so sánh rồi nhập tên cho phạm vi, nằm trong dấu ngoặc kép. Tên bạn cung cấp là đề mục chéo bảng cho những giá trị nằm trong phạm vi.

  Ví dụ: sau [Tuổi]<21, nhập dấu phẩy, rồi nhập "0-20 tuổi".

 7. Nhập một dấu phẩy sau tên phạm vi (bên ngoài dấu ngoặc kép) rồi làm theo một trong những cách sau:

  • Để tạo phạm vi khác, nhập IIf(), rồi lặp lại bước 5, 6 và 7.

  • Với phạm vi cuối cùng, chỉ nhập tên cho phạm vi.

   Ví dụ: biểu thức IIf được lồng hoàn toàn vào nhau phân tách trường Tuổi thành phạm vi hai mươi tuổi có thể trông như thế này (thêm ngắt dòng cho dễ đọc):

   IIf([Age]<21,"0-20 years",
    IIf([Age]<41,"21-40 years",
    IIf([Age]<61,"41-60 years",
    IIf([Age]<81,"61-80 years", "80+ years"))))
   

   Lưu ý: Khi đánh giá biểu thức, Access ngừng đánh giá ngay khi một trong những câu lệnh IIf đánh giá biểu thức là đúng. Bạn không cần xác định mức thấp nhất của mỗi phạm vi vì bất cứ giá trị nào rơi xuống dưới mức thấp nhất của một phạm vi đã cho đều được đánh giá là đúng.

 8. Trong lưới thiết kế truy vấn, trong hàng Tổng, chọn Nhóm Theo.

 9. Trong hàng Chéo bảng, xác định xem liệu có dùng phạm vi làm đề mục hàng hoặc cột hay không. Hãy nhớ là bạn có thể xác định từ một đến ba đề mục hàng và một đề mục cột.

Có thể bạn muốn truy vấn chéo bảng nhắc nhập dữ liệu nhập khi nó chạy. Ví dụ: giả sử bạn đang sử dụng vài đề mục hàng, một trong số đó là Quốc gia/Vùng. Thay vì luôn hiển thị dữ liệu cho mỗi quốc gia hoặc vùng, có thể bạn muốn truy vấn nhắc nhập tên rồi hiển thị dữ liệu theo dữ liệu nhập của người dùng.

Bạn có thể thêm dấu nhắc tham số vào bất cứ trường đề mục hàng nào.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm dấu nhắc tham số vào trường đầu đề cột, tuy nhiên, điều này sẽ không giới hạn các cột xuất hiện.

 1. Mở truy vấn chéo bảng trong dạng xem Thiết kế.

 2. Trong hàng Tiêu chí cho trường đề mục hàng mà bạn muốn nhắc người dùng về dữ liệu nhập, hãy nhập nội dung câu hỏi nằm trong dấu ngoặc vuông. Nội dung câu hỏi sẽ xuất hiện dưới dạng dấu nhắc khi chạy truy vấn.

  Ví dụ: nếu bạn nhập [Which country or region?] trong hàng Tiêu chí, khi chạy truy vấn, một hộp thoại sẽ xuất hiện bao gồm câu hỏi "Which country or region?," hộp dữ liệu nhập và nút OK.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tham số linh hoạt, hãy kết hợp biểu thức của bạn với một ký tự đại diện bằng cách dùng toán tử Like. Ví dụ: thay vì sử dụng [Which country or region?] làm tiêu chí của mình, bạn có thể dùng Like [Which country or region?]&"*" để làm cho tham số khớp với phạm vi lớn hơn của dữ liệu nhập. Dùng Like không làm thay đổi hình thức của dấu nhắc tham số.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Hiện/Ẩn, bấm Tham số.

 4. Trong hộp thoại Tham số Truy vấn, trong cột Tham số, nhập cùng một dấu nhắc tham số mà bạn đã dùng trong hàng Tiêu chí. Bao gồm dấu ngoặc vuông nhưng không bao gồm bất cứ ký tự đại diện đã kết hợp nào hoặc toán tử Like.

 5. Trong cột Loại Dữ liệu, chọn loại dữ liệu cho tham số. Loại dữ liệu phải khớp với loại dữ liệu của trường đề mục hàng.

Nếu trường mà bạn dùng để tính giá trị tóm tắt trong truy vấn chéo bảng có chứa giá trị null, bất cứ hàm tập hợp nào mà bạn dùng cũng bỏ qua những giá trị này. Một vài hàm tập hợp có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Ví dụ: để tính trung bình, bạn thêm tất cả giá trị và chia kết quả theo số lượng giá trị. Nhưng nếu trường có chứa bất cứ giá trị null nào thì những giá trị null này không được tính là một phần của số lượng giá trị.

Trong một số trường hợp, có thể bạn thích thay thế bất cứ giá trị null nào bằng số không hơn để tính giá trị trong các phép tính tập hợp. Bạn có thể dùng hàm Nz để thay thế giá trị null bằng số không.

Cú pháp Nz

Nz ( variant [, valueifnull ] )

Cú pháp hàm Nz có những đối số sau:

Tham đối

Mô tả

variant

Bắt buộc. Biến số của kiểu dữ liệuVariant.

valueifnull

Tùy chọn (trừ khi được dùng trong truy vấn). Một Variant cung cấp giá trị được trả về nếu đối số variantNull. Đối số này cho phép bạn trả về một giá trị ngoài số không hoặc một chuỗi có độ dài bằng không.

Lưu ý: Nếu bạn dùng hàm Nz trong một biểu thức trong truy vấn mà không dùng đối số valueifnull, kết quả sẽ là một chuỗi có độ dài bằng không trong trường có chứa giá trị null.

 1. Với truy vấn đang mở trong dạng xem Thiết kế, trong lưới thiết kế truy vấn, bấm đúp vào trường Giá trị.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Thu phóng.

 3. Trong hộp Thu phóng, dùng dấu ngoặc đơn quanh tên trường hoặc biểu thức, rồi nhập Nz trước dấu ngoặc đơn.

 4. Nhập , 0 ngay bên trong dấu ngoặc đơn phải.

  Ví dụ: nếu bạn đã dùng Nz với một trường có tên là "Hours Lost" để biến giá trị null thành số không, biểu thức đã hoàn chỉnh sẽ trông như sau:

Nz([Hours Lost], 0)

 • Hãy đơn giản hóa    Truy vấn chéo bảng có thể trở nên khó đọc khi số lượng kết hợp các hàng tăng lên. Không dùng nhiều đề mục hàng hơn mức cần thiết.

 • Cân nhắc việc xây dựng chéo bảng của bạn theo các bước    Đừng giới hạn chính mình bằng việc chỉ sử dụng bảng. Bạn thường bắt đầu bằng cách xây dựng một truy vấn tổng rồi dùng truy vấn đó làm nguồn bản ghi cho truy vấn chéo bảng.

 • Chọn trường đề mục cột của bạn thật cẩn thận    Biểu dữ liệu chéo bảng có xu hướng dễ đọc hơn khi số lượng đề mục cột vẫn còn khá nhỏ. Khi bạn xác định các trường mà bạn muốn dùng làm đề mục, hãy cân nhắc dùng trường có giá trị riêng biệt ít nhất để tạo đề mục cột. Ví dụ: nếu truy vấn của bạn tính toán một giá trị theo tuổi và giới tính, hãy cân nhắc dùng giới tính cho đề mục cột thay cho tuổi vì giới tính thường có ít giá trị hơn tuổi.

 • Sử dụng truy vấn con trong mệnh đề WHERE    Bạn có thể sử dụng truy vấn con như một phần của mệnh đề WHERE trong truy vấn chéo bảng.

Đầu Trang

Xem Thêm

Tạo truy vấn chọn đơn giản

Tham gia bảng và truy vấn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×