Giới thiệu về SharePoint công thức và fuctions

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng công thức và hàm trong danh sách hoặc thư viện để tính toán dữ liệu trong nhiều cách khác nhau. Bằng cách thêm một cột được tính toán vào danh sách hoặc thư viện, bạn có thể tạo công thức bao gồm dữ liệu từ các cột khác và thực hiện các hàm để tính toán ngày và thời gian, để thực hiện phương trình toán học, hoặc để thao tác văn bản. Ví dụ, một danh sách nhiệm vụ, bạn có thể dùng một cột để tính toán số ngày cần thiết để hoàn thành mỗi nhiệm vụ, dựa trên các cột ngày bắt đầu và ngày đã hoàn thành.

Lưu ý: Bài viết này mô tả các khái niệm cơ bản liên quan đến việc sử dụng các công thức và hàm. Để biết thông tin cụ thể về một hàm cụ thể, hãy xem bài viết về hàm đó.

Trong bài viết này

Tổng quan về công thức

Công thức là các phương trình thực hiện các phép tính trên các giá trị trong một danh sách hoặc thư viện. Công thức bắt đầu với dấu bằng (=). Ví dụ, công thức sau đây nhân 2 với 3, sau đó cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Bạn có thể dùng công thức trong một cột được tính toán và để tính toán giá trị mặc định cho một cột. Một công thức có thể bao gồm hàm, tham chiếu cột, toán tử và hằng số, như trong ví dụ sau đây.

=PI()*[Result]^2

Phần tử

Mô tả

Hàm

Hàm PI() trả về giá trị của pi: 3,141592654.

Tham chiếu (hoặc tên cột)

[Result] đại diện cho giá trị trong cột Result cho hàng hiện tại.

Hằng số

Các số hoặc giá trị văn bản được nhập trực tiếp vào một công thức, chẳng hạn như 2.

Toán tử

Toán tử * (dấu sao) nhân và toán tử ^ (mũ) lũy thừa một số với một số mũ.

Công thức có thể dùng một hoặc nhiều phần tử từ bảng trước đó. Dưới đây là một số ví dụ về các công thức (theo thứ tự phức tạp).

Công thức đơn giản (chẳng hạn như =128+345)

Các công thức sau đây chứa các hằng số và toán tử.

Ví dụ

Mô tả

=128+345

Cộng 128 với 345

=5^2

Bình phương của 5

Công thức chứa các tham chiếu cột (chẳng hạn như =[Revenue] >[Cost])

Các công thức sau đây tham chiếu các cột khác trong cùng một danh sách hoặc thư viện.

Ví dụ

Mô tả

=[Revenue]

Dùng giá trị trong cột Revenue.

=[Revenue]*10/100

10% giá trị trong cột Revenue.

=[Revenue] > [Cost]

Trả về Yes nếu giá trị trong cột Revenue lớn hơn giá trị trong cột Cost.

Công thức gọi hàm (chẳng hạn như =AVERAGE (1, 2, 3, 4, 5))

Các công thức sau đây gọi các hàm dựng sẵn.

Ví dụ

Mô tả

=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)

Trả về giá trị trung bình của một tập hợp giá trị.

=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])

Trả về giá trị lớn nhất trong một tập hợp giá trị.

=IF([Cost]>[Revenue], "Không OK", "OK")

Trả về Không OK nếu chi phí lớn hơn doanh thu. Nếu không, trả về OK.

=DAY("15-Apr-2008")

Trả về phần ngày của giá trị ngày. Công thức này trả về số 15.

Các công thức có các hàm lồng nhau (chẳng hạn như =SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C]))

Các công thức sau đây chỉ định một hoặc nhiều hàm làm các đối số hàm.

Ví dụ

Mô tả

=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])

Hàm IF trả về hiệu số giữa các giá trị trong các cột A và B hoặc 10.

Hàm SUM cộng giá trị trả về của hàm IF với giá trị trong cột C.

=DEGREES(PI())

Hàm PI trả về số 3,141592654.

Hàm DEGREES chuyển đổi một giá trị được xác định theo radian sang độ. Công thức này trả về giá trị 180.

=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))

Hàm FIND tìm kiếm chuỗi BD trong Column1 và trả về vị trí bắt đầu của chuỗi. Nó trả về một giá trị lỗi nếu không tìm thấy chuỗi.

Hàm ISNUMBER trả về Yes nếu hàm FIND trả về một giá trị số. Nếu không, nó trả về No.

Đầu trang

Tổng quan về hàm

Hàm là công thức được định sẵn thực hiện tính toán bằng cách sử dụng các giá trị cụ thể, gọi là các đối số theo một thứ tự hoặc cấu trúc cụ thể. Hàm có thể được sử dụng để thực hiện các tính toán đơn giản hoặc phức tạp. Ví dụ, trường hợp sau đây của hàm ROUND làm tròn một số trong cột Cost đến hai chữ số thập phân.

=ROUND([Cost], 2)

Từ vựng sau đây hữu ích khi bạn học các hàm và công thức:

Cấu trúc     Cấu trúc của một hàm bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau bởi tên hàm, một dấu ngoặc đơn mở, các đối số cho hàm được phân tách bởi dấu phẩy và dấu ngoặc đơn đóng.

Tên hàm     Đây là tên của một hàm được hỗ trợ bởi các danh sách hoặc thư viện. Mỗi hàm lấy một số đối số cụ thể, xử lý chúng và trả về một giá trị.

Đối số     Đối số có thể là số, văn bản, giá trị lô-gic, chẳng hạn như True hoặc False, hoặc tham chiếu cột. Đối số bạn chỉ định phải tạo giá trị hợp lệ cho đối số đó. Đối số cũng có thể là hằng số, công thức hoặc hàm khác.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần dùng một hàm làm một trong các đối số của một hàm khác. Ví dụ, công thức sau đây dùng hàm AVERAGE lồng nhau và so sánh kết quả với tổng của hai giá trị cột.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

Giá trị trả về hợp lệ     Khi một hàm được dùng làm đối số, nó phải trả về cùng một kiểu giá trị mà các đối số dùng. Ví dụ, nếu đối số dùng Yes hoặc No, khi đó hàm lồng nhau phải trả về Yes hoặc No. Nếu không, danh sách hoặc thư viện sẽ hiển thị giá trị lỗi #VALUE! .

Giới hạn mức lồng nhau     Một công thức có thể chứa tối đa tám mức hàm lồng nhau. Khi Hàm B được dùng làm một đối số trong Hàm A, Hàm B là hàm mức thứ hai. Như trong ví dụ trên, hàm SUM là hàm mức thứ hai vì nó là một đối số của hàm AVERAGE. Một hàm được lồng vào trong hàm SUM sẽ là hàm mức thứ ba, v.v...

Lưu ý: 

 • Danh sách và thư viện không hỗ trợ các hàm RAND và NOW.

 • Các hàm TODAY và ME không được hỗ trợ trong các cột tính toán, nhưng được hỗ trợ trong thiết đặt giá trị mặc định của một cột.

Đầu trang

Sử dụng tham chiếu cột trong một công thức

Tham chiếu xác định một ô trong hàng hiện tại và chỉ ra một danh sách hoặc thư viện để tìm kiếm giá trị hoặc dữ liệu mà bạn muốn dùng trong một công thức. Ví dụ, [Cost] tham chiếu giá trị trong cột Cost trong hàng hiện tại. Nếu cột Cost có giá trị 100 cho hàng hiện tại, khi đó =[Cost]*3 sẽ trả về 300.

Với tham chiếu, bạn có thể dùng dữ liệu được chứa trong các cột khác nhau của một danh sách hoặc thư viện trong một hay nhiều công thức. Các cột thuộc các kiểu dữ liệu sau đây có thể được tham chiếu trong một công thức: văn bản có một dòng, số, tiền tệ, ngày và thời gian, lựa chọn, yes/no và tính toán.

Bạn dùng tên hiển thị của cột để tham chiếu nó trong một công thức. Nếu tên có khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt, bạn phải đặt tên trong dấu ngoặc vuông ([]). Tham chiếu không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, bạn có thể tham chiếu cột Unit Price trong một công thức như là [Unit Price] hoặc [unit price].

Lưu ý: 

 • Bạn không thể tham chiếu một giá trị trong một hàng khác với hàng hiện tại.

 • Bạn không thể tham chiếu một giá trị trong một danh sách hoặc một thư viện khác.

 • Bạn không thể tham chiếu ID của một hàng cho một hàng mới được chèn. ID chưa tồn tại khi thực hiện tính toán.

 • Bạn không thể tham chiếu một cột khác trong một công thức tạo giá trị mặc định cho một cột.

Đầu trang

Sử dụng hằng số trong một công thức

Hằng số là một giá trị không tính toán. Ví dụ: ngày 9/10/2008, số 210 và nội dung "Thu nhập Hàng quý" tất cả là các hằng số. Hằng số có thể có các kiểu dữ liệu sau đây:

 • Chuỗi (Ví dụ: =[Last Name] = "Smith")

  Hằng số chuỗi được đặt trong dấu ngoặc kép và có thể bao gồm tối đa 255 ký tự.

 • Số (Ví dụ: =[Cost] >= 29.99)

  Hằng số dạng số có thể bao gồm các chữ số thập phân và có thể là số dương hoặc âm.

 • Ngày (Ví dụ: =[Date] > DATE(2007,7,1))

  Hằng số ngày yêu cầu việc sử dụng hàm DATE(year,month,day).

 • Boolean (Ví dụ: =IF([Cost]>[Revenue], "Lỗ", "Không Lỗ")

  Yes và No là các hằng số Boolean. Bạn có thể dùng chúng trong các biểu thức điều kiện. Trong ví dụ trên, nếu Cost lớn hơn Revenue, hàm IF trả về Yes và công thức trả về chuỗi "Lỗ". Nếu Cost bằng hoặc nhỏ hơn Revenue, hàm trả về No và công thức trả về chuỗi "Không Lỗ".

Đầu trang

Sử dụng các toán tử tính toán trong một công thức

Toán tử xác định cụ thể kiểu tính toán mà bạn muốn thực hiện trên các thành phần của một công thức. Danh sách và thư viện hỗ trợ ba loại toán tử tính toán khác nhau: số học, so sánh và văn bản.

Toán tử số học

Dùng các toán tử số học sau đây để thực hiện các phép toán cơ bản như cộng, trừ, hoặc nhân; để kết hợp các số; hoặc để tạo kết quả số.

Toán tử số học

Ý nghĩa (ví dụ)

+ (dấu cộng)

Cộng (3+3)

- (dấu trừ)

Trừ (3–1)
Âm (–1)

* (dấu sao)

Nhân (3*3)

/ (dấu sổ ngược)

Chia (3/3)

% (dấu phần trăm)

Phần trăm (20%)

^ (mũ)

Lũy thừa (3^2)

Toán tử so sánh

Bạn có thể so sánh hai giá trị với các toán tử sau đây. Khi hai giá trị được so sánh bằng cách dùng các toán tử này, kết quả sẽ là một giá trị lô-gic Yes hoặc No.

Toán tử so sánh

Ý nghĩa (ví dụ)

= (dấu bằng)

Bằng (A=B)

> (dấu lớn hơn)

Lớn hơn (A>B)

< (dấu nhỏ hơn)

Nhỏ hơn (A<B)

>= (dấu lớn hơn hoặc bằng)

Lớn hơn hoặc bằng (A>=B)

<= (dấu nhỏ hơn hoặc bằng)

Nhỏ hơn hoặc bằng (A<=B)

<> (dấu khác)

Không bằng (A<>B)

Toán tử văn bản

Dùng dấu và (&) để kết hợp, hoặc ghép nối, một hoặc nhiều chuỗi văn bản để tạo thành một đoạn văn bản duy nhất.

Toán tử văn bản

Ý nghĩa (ví dụ)

& (dấu và)

Kết nối hoặc ghép nối hai giá trị để tạo thành một giá trị văn bản liên tục ("North"&"wind")

Thứ tự mà một danh sách hoặc thư viện thực hiện các phép toán trong một công thức

Công thức tính toán giá trị theo một thứ tự cụ thể. Công thức có thể bắt đầu bằng một dấu bằng (=). Sau dấu bằng là các phần tử sẽ được tính toán (các toán hạng), được phân cách bởi các toán tử tính toán. Các danh sách và thư viện tính toán công thức từ trái sang phải, theo một thứ tự cụ thể cho mỗi toán tử trong công thức.

Ưu tiên Toán tử

Nếu bạn kết hợp nhiều toán tử trong một công thức, các danh sách và thư viện sẽ thực hiện các phép toán theo thứ tự được hiển thị trong bảng sau. Nếu một công thức chứa các toán tử có cùng mức ưu tiên — ví dụ, nếu một công thức chứa cả toán tử nhân và toán tử chia — các danh sách và thư viện sẽ định giá trị các toán tử từ trái sang phải.

Toán tử

Mô tả

Dạng phủ định (như trong –1)

%

Phần trăm

^

Phép lũy thừa

* và /

Phép nhân và phép chia

+ và –

Phép cộng và phép trừ

&

Ghép nối (kết nối hai chuỗi văn bản)

= < > <= >= <>

So sánh

Dùng dấu ngoặc đơn

Để thay đổi thứ tự định giá trị, hãy đặt phần công thức cần được tính toán trước trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ, công thức sau đây cho ra kết quả 11 vì một danh sách hoặc thư viện tính phép nhân trước phép cộng. Công thức có 2 nhân với 3 và sau đó cộng thêm 5 vào kết quả.

=5+2*3

Ngược lại, nếu bạn dùng dấu ngoặc đơn để thay đổi cú pháp, danh sách hoặc thư viện sẽ cộng 5 với 2, sau đó nhân kết quả với 3 để cho ra kết quả là 21.

=(5+2)*3

Trong ví dụ dưới đây, dấu ngoặc đơn xung quanh phần đầu tiên của công thức buộc danh sách hoặc thư viện tính [Cost]+25 trước, sau đó chia kết quả cho tổng của các giá trị trong các cột EC1 và EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×