Thực thi phương pháp của đối tượng hoặc tập hợp hoặc trả về một thuộc tính của đối tượng.

Cú pháp

Callbyname ( Object , procname, calltype [, args()])

Cú pháp hàm Callbyname có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

đối tượng

Bắt buộc. Biến thể (đối tượng). Tên của đối tượng mà hàm này sẽ được thực thi.

procname

Bắt buộc. Biến thể (chuỗi). Một biểu thức chuỗi có chứa tên của một thuộc tính hoặc phương pháp của đối tượng.

kiểu đánh máy

Bắt buộc. Hằngsố. Một hằng số kiểu Vbcalltype thể hiện kiểu quy trình được gọi là.

args ()

Tùy chọn. Biến thể (mảng).


Chú thích

Hàm Callbyname được dùng để lấy hoặc đặt một thuộc tính hoặc để gọi một phương pháp tại thời gian chạy bằng cách dùng tên chuỗi.

Trong ví dụ sau đây, dòng đầu tiên sử dụng tên danh mục để đặt thuộc tính mousetrỏ của hộp văn bản, dòng thứ hai sẽ là giá trị của thuộc tính mousetrỏ và dòng thứ ba sẽ gọi phương pháp di chuyển để di chuyển hộp văn bản:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Callbyname để gọi phương pháp di chuyển của nút lệnh.

Ví dụ này cũng sử dụng một biểu mẫu (Form1) bằng một nút (Command1) và một nhãn (Label1). Khi tải biểu mẫu, thuộc tính chú thích của nhãn được đặt là tên của phương pháp để gọi, trong trường hợp này, "di chuyển". Khi bạn bấm vào nút, hàm Callbyname sẽ gọi lại phương pháp để thay đổi vị trí của nút.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×