Hàm CUBERANKEDMEMBER

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm CUBERANKEDMEMBER trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong một tập hợp. Dùng để trả về một hoặc các thành phần trong một tập hợp, chẳng hạn như nhân viên kinh doanh đứng đầu hoặc 10 học sinh đứng đầu.

Cú pháp

CUBERANKEDMEMBER(connection, set_expression, rank, [caption])

Cú pháp hàm CUBERANKEDMEMBER có các đối số sau đây:

  • Connection    Bắt buộc. Chuỗi văn bản tên của kết nối tới khối.

  • Set_expression    Bắt buộc. Một chuỗi văn bản của một biểu thức tập hợp, chẳng hạn như "{[Item1].children}". member_expression cũng có thể là hàm CUBESET, hoặc tham chiếu tới một ô có chứa hàm CUBESET.

  • Hạng    Bắt buộc. Giá trị số nguyên xác định giá trị hàng đầu để trả về. Nếu xếp hạng là một giá trị của 1, nó trả về giá trị trên cùng, nếu xếp hạng là một giá trị của 2, nó trả về giá trị hàng đầu thứ hai, v.v. Để trả về 5 giá trị trên cùng, hãy sử dụng CUBERANKETMEMBER năm lần, xác định một thứ hạng khác, từ 1 đến 5, mỗi lần.

  • Chú thích    Tùy chọn. Một chuỗi văn bản được hiển thị trong ô thay cho chú thích từ ô, nếu như có một chú thích được xác định từ khối.

Chú thích

  • Khi hàm CUBERANKEDMEMBER định trị, nó tạm thời hiển thị thông báo "#ĐANG LẤY DỮ LIỆU…" trong ô cho đến khi đã truy xuất được tất cả dữ liệu.

  • Nếu tên kết nối không phải là một kết nối sổ làm việc hợp lệ được lưu giữ trong sổ làm việc, thì hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? . Nếu máy chủ Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) không chạy, không khả dụng hoặc trả về một thông báo lỗi, thì hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #NAME? .

  • Hàm CUBERANKEDMEMBER trả về giá trị lỗi #N/A khi cú pháp của member_expression không chính xác hoặc khi tập hợp có chứa ít nhất một phần tử có kích thước khác với các phần tử khác.

Ví dụ

=CUBERANKEDMEMBER("Doanh số";$D$4.1;"Tháng Cao nhất")

=CUBERANKEDMEMBER("Doanh số";CUBESET("Doanh số";"Mùa hè";"[2004].[Tháng Sáu]";"[2004].[Tháng Bảy]";"[2004].[Tháng Tám]");3;"Tháng Cao nhất")

Mẹo: Để trả về n giá trị dưới dùng, bạn hãy dùng các đối số sort_order và sort_by của hàm CUBESET để đảo ngược thứ tự của tập hợp sao cho giá trị trên cùng trong tập hợp đã sắp xếp là những giá trị dưới cùng. Ví dụ, CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4,1) trả về phần tử cuối cùng, CUBERANKEDMEMBER ("Sales", $D$4, 2) trả về phần tử sát với phần tử cuối cùng, v.v.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×