Hàm DDB

Trả về một đôi xác định khấu hao của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể bằng cách dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định.

Cú pháp

Ddb ( chi phí, trục vớt, cuộc sống, khoảng thời gian [, yếu tố] )

Cú pháp hàm ddb có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chi phí

Bắt buộc. Hai lần xác định chi phí ban đầu của tài sản.

giá

Bắt buộc. Hai lần xác định giá trị của tài sản ở phần cuối của cuộc sống hữu ích của nó.

vật

Bắt buộc. Hai lần xác định độ dài của cuộc sống hữu ích của tài sản.

khoảng

Bắt buộc. Hai lần chỉ định khoảng thời gian có khấu hao tài nguyên nào được tính toán.

yếu tố

Tùy chọn. Biến thể chỉ định tỷ suất mà tại đó số dư từ chối. Nếu bỏ qua, 2 (phương pháp suy giảm kép) được giả định.


Chú thích

Phương pháp số dư giảm dần kép tính khấu hao theo tỷ suất tăng dần. Khấu hao lớn nhất trong kỳ thứ nhất và giảm trong các kỳ kế tiếp.

Các đối số cuộc sốngkỳ hạn phải được thể hiện trong cùng một đơn vị. Ví dụ, nếu cuộc sống được cung cấp trong tháng, thời gian cũng phải được cung cấp trong tháng. Tất cả các đối số phải là số dương.

Hàm ddb sử dụng công thức sau đây để tính khấu hao trong một kỳ hạn đã cho:

Khấu hao/dấu chấm = (chi phíSalvage) * Factor)/ cuộc sống

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm ddb để trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định cho chi phí ban đầu (InitCost), giá trị Salvage ở cuối cuộc sống hữu ích của tài sản (SalvageVal), tổng đời sống của tài sản trong năm (LifeTime) và giai đoạn trong năm mà khấu hao được tính toán (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×