Hàm FileAttr

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị tắt nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy trong chế độ sandbox, ngăn không cho đánh giá các biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ sandbox, hãy tìm kiếm "chế độ sandbox" trong trợ giúp.

Trả về Long đại diện cho chế độ tệp cho tệp mở bằng câu lệnh mở .

Cú pháp

Fileattr ( filenumber , returntype )

Cú pháp hàm Fileattr có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

filenumber

Bắt buộc. Nguyên. Bất kỳ số tệp hợp lệ nào.

returntype

Bắt buộc. Số nguyên. Số cho biết loại thông tin cần trả về. Xác định 1 để trả về một giá trị cho biết chế độ tệp. Chỉ trên các hệ thống 16-bit, hãy chỉ định 2 để truy xuất núm điều khiển tệp hệ thống. returntype 2 không được hỗ trợ trong các hệ thống 32 bit và gây ra lỗi.

Giá trị trả về

Khitham đốireturntype là 1, các giá trị trả về sau cho biết phương thức truy nhập tệp:

Mode

Giá trị

Nhập

1

Đầu ra

2

Ngẫu nhiên

4

Chắp thêm

8

Nhị phân

32

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Fileattr để trả về chế độ tệp và núm điều khiển tệp của một tệp đang mở. Núm điều khiển tệp chỉ được trả về trong các hệ thống 16-bit; trên hệ thống 32-bit, hãy đi qua 2 là đối số thứ hai tạo ra lỗi.

Dim FileNum, Mode, Handle
FileNum = 1 ' Assign file number.
Open "TESTFILE" For Append As FileNum ' Open file.
Mode = FileAttr(FileNum, 1) ' Returns 8 (Append file mode).
Handle = FileAttr(FileNum, 2) ' Returns file handle.
Close FileNum ' Close file.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×