Hàm FormatCurrency

Trả về một biểu thức được định dạng dưới dạng giá trị tiền tệ bằng cách dùng ký hiệu tiền tệ được xác định trong Pa-nen điều khiển hệ thống.

Cú pháp

Formatcurrency ( Biểu _ thức [, numdigitsafterthập phân ] [, includeleadingchöõ ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, groupchöõ ] )

Cú pháp hàm Formatcurrency có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

Biểu thức

Bắt buộc. Biểu thức được định dạng.

Numdigitsafterthập phân

Tùy chọn. Giá trị số cho biết có bao nhiêu vị trí ở bên phải của thập phân sẽ được hiển thị. Giá trị mặc định là – 1, trong đó cho biết thiết đặt vùng của máy tính sẽ được sử dụng.

Includeleadingchữ số

Tùy chọn. Liên tục ba trạng thái cho biết liệu hoặc không có số không đứng đầu được hiển thị cho các giá trị phân đoạn. Xem phần thiết đặt cho các giá trị.

UseParensForNegativeNumbers

Tùy chọn. Liên tục ba trạng thái cho biết liệu hoặc không đặt giá trị âm trong dấu ngoặc đơn. Xem phần thiết đặt cho các giá trị.

Nhóm

Tùy chọn. Liên tục ba trạng thái cho biết các số không được nhóm bằng cách sử dụng dấu tách nhóm được xác định trong thiết đặt vùng của máy tính. Xem phần thiết đặt cho các giá trị.


Cài đặt

Các đối số Includeleadingchöõ, UseParensForNegativeNumbersgroupchöõ có các thiết đặt sau:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbTrue

– 1

True

vbFalse

0

False

vbUseDefault

– 2

Sử dụng thiết đặt từ thiết đặt vùng của máy tính.


Chú thích

Khi một hoặc nhiều đối số tùy chọn sẽ được bỏ qua, các giá trị bỏ qua các đối số được cung cấp bởi các thiết đặt vùng của máy tính.

Vị trí của ký hiệu tiền tệ tương đối với giá trị tiền tệ được xác định bởi thiết đặt vùng của hệ thống.

Lưu ý:  Tất cả thông tin cài đặt xuất phát từ tab thiết đặt vùng tiền tệ , ngoại trừ số không đứng đầu xuất phát từ tab số.

Ví dụ

Biểu thức

Kết quả

CHỌN FormatCurrency ([UnitPrice]) là Expr1 từ ProductSales;

Định dạng số giá trị trong trường "UnitPrice" thành định dạng "tiền tệ" và trả về trong cột Expr1.

CHỌN Formatcurrency ([chiết khấu], 2,-1,-1,-1) là DiscountedPrice từ ProductSales;

Định dạng số giá trị trong trường "chiết khấu" thành định dạng "tiền tệ" với 2 điểm thập phân, tất cả các giá trị nhỏ hơn 1 sẽ có "0" trước thập phân, giá trị âm sẽ được bao phủ trong dấu ngoặc đơn, giá trị sẽ được nhóm theo mặc định ("1000" sẽ được hiển thị như $1.000,00, "-1000" sẽ được hiển thị dưới dạng ($1.000,00), "0" sẽ được hiển thị dưới dạng $0,00).

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×