Hàm GetAttr

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị vô hiệu hóa nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy ở chế độ hộp cát, ngăn không cho đánh giá biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ hộp cát, tìm kiếm "chế độ hộp cát" trong trợ giúp.

Trả về một số nguyên biểu thị các thuộc tính của một tệp, thư mục hoặc thư mục.

Cú pháp

GetAttr ( tên đường dẫn )

Yêu cầu tên đường dẫntham đối là một biểu thức chuỗi xác định tên tệp. Tên đường dẫn có thể bao gồm thư mục hoặc thư mục và ổ đĩa.

Trả về giá trị

Giá trị trả về GetAttr là Tổng giá trị thuộc tính sau đây:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

vbNormal

0

Thông thường.

vbReadOnly

1

Chỉ-đọc.

vbHidden

2

Ẩn.

vbSystem

4

Hệ thống tệp. Không sẵn dùng trên máy Macintosh.

vbDirectory

16

Thư mục hoặc thư mục.

vbArchive

32

Tệp đã thay đổi kể từ lần cuối sao lưu. Không sẵn dùng trên máy Macintosh.

vbAlias

64

Tệp được xác định tên là bí danh. Chỉ sẵn dùng trên máy Macintosh.


Lưu ý: Các hằng số được xác định bởi Visual Basic cho các ứng dụng. Tên có thể dùng bất kỳ chỗ nào trong mã của bạn thay cho các giá trị thực tế.

Chú thích

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Để xác định thuộc tính nào được thiết lập, hãy dùng toán tử để thực hiện một so sánh bitwise của giá trị trả về hàm GetAttr và giá trị của thuộc tính tệp riêng lẻ mà bạn muốn. Nếu kết quả không phải là số 0, thuộc tính đó được đặt cho tệp đã đặt tên. Ví dụ, giá trị trả về của biểu thức sau đây là số không nếu thuộc tính kho lưu trữ mà không được thiết lập:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Trả về một giá trị khác không nếu thuộc tính kho lưu trữ được đặt.

Ví dụ

Ví dụ này dùng hàm GetAttr để xác định các thuộc tính của một tệp và thư mục. Trên máy Macintosh, chỉ hằng số vbNormal, vbReadOnly, vbHidden và vbAlias sẵn dùng.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×