Trả về một đôi xác định tốc độ nội bộ của một chuỗi các dòng tiền định kỳ (các khoản thanh toán và biên nhận).

Cú pháp

IRR ( giá trị () [, Guess ] )

Cú pháp hàm IRR có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của hai giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (một khoản thanh toán) và một giá trị dương (một biên nhận).

guess

Tùy chọn. Biến thể chỉ định giá trị mà bạn ước tính sẽ được IRRtrả về. Nếu bị bỏ qua, Guess là 0,1 (10 phần trăm).


Chú thích

Tỉ lệ trả về nội bộ là lãi suất đã nhận được cho một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán và biên nhận sẽ xảy ra tại các khoảng thời gian thường xuyên.

Hàm IRR sử dụng thứ tự các giá trị trong mảng để diễn giải thứ tự các khoản thanh toán và biên nhận. Hãy đảm bảo bạn nhập các giá trị thanh toán và biên nhận theo đúng trình tự. Dòng tiền cho mỗi giai đoạn không phải được khắc phục, vì nó dành cho một niên kim.

IRR được tính bằng lặp. Bắt đầu với giá trị của Guess, IRR chu kỳ thông qua tính toán cho đến khi kết quả là chính xác trong phạm vi 0,00001 phần trăm. Nếu IRR không thể tìm thấy kết quả sau 20 thử, nó không thành công.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Trong ví dụ này, hàm IRR trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ cho một chuỗi của 5 dòng tiền mặt chứa trong mảng Values(). Thành phần mảng đầu tiên là dòng tiền âm có thể đại diện cho chi phí khởi động kinh doanh. Dòng tiền mặt còn lại của 4 đại diện cho dòng tiền Dương trong 4 năm tiếp theo. Guess là tỷ suất ước tính nội bộ của lợi nhuận.

Dim Guess, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
Fmt = "#0.00" ' Define percentage format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income for
' four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = IRR(Values(), Guess) * 100
Msg = "The internal rate of return for these " & _
"five cash flows is "
Msg = Msg & Format(RetRate, Fmt) & " percent."
MsgBox Msg ' Display internal return rate.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×