Hàm IsDate

Trả về một giá trị boolean cho biết liệu biểu thức có thể được chuyển đổi thành ngày hay không.

Cú pháp

Isdate ( biểu _ thức )

tham đốibiểu thức bắt buộc là một biến thể có chứa một biểu thức ngày hoặc biểu thức chuỗi được nhận dạng là ngày hoặc giờ.

Chú thích

Isdate trả về True nếu biểu thức là ngày hoặc được nhận dạng là ngày hợp lệ; Nếu không, nó trả về false. Trong Microsoft Windows, phạm vi ngày hợp lệ là ngày 1 tháng 1, 100 AD đến ngày 31 tháng 12, 9999 AD; phạm vi khác nhau giữa các hệ điều hành.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN IsDate ([UnitPrice]) là Expr1 từ ProductSales;

Hàm này đánh giá nếu "UnitPrice" là một ngày hợp lệ và trả về kết quả là "-1" cho True và "0" cho false trong cột Expr1. Kết quả là 0 (false).

CHỌN IsDate ([DateofSale]) là ValidDate, IsDate (#31/10/2019 #) là DateTest từ ProductSales;

Hàm sẽ đánh giá nếu "DateofSale" và "#31/10/2019 #" là một ngày hợp lệ và trả về kết quả là "-1" cho True và "0" cho false trong ValidDate và DateTest tương ứng. Kết quả là-1 (True) trong cả hai cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Isdate để xác định xem một biểu thức có thể được chuyển thành ngày hay không.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×