Hàm IsEmpty

Trả về một giá trị boolean cho biết biến số đã được khởi tạo.

Cú pháp

Isempty ( biểu _ thức )

tham đốibiểu thức bắt buộc là một biến thể có chứa một số hoặc biểu thức chuỗi. Tuy nhiên, vì Isempty được dùng để xác định liệu các biến số riêng lẻ được khởi tạo, đối số biểu thức thường là một tên biến đơn nhất.

Chú thích

Hàm Isempty trả về True nếu biến không được khởi tạo hoặc được đặt rõ ràng là Trống; Nếu không, nó trả về false. False luôn được trả về nếu biểu thức chứa nhiều biến số. Isempty chỉ trả về thông tin có ý nghĩa cho các biến thể.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Isempty để xác định có một biến đã được khởi tạo hay không.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.
MyVar = Null ' Assign Null.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Empty ' Assign Empty.
MyCheck = IsEmpty(MyVar) ' Returns True.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×