Trả về một giá trị boolean cho biết một> biểu thức là một giá trị lỗi.

Cú pháp

Iserror ( biểu _ thức )

Biểu thức bắt buộctham đối có thể là bất kỳ biểu thức hợp lệ nào.

Chú thích

Giá trị lỗi được tạo bằng cách chuyển đổi số thực thành giá trị lỗi bằng cách dùng hàm Civerr . Hàm Iserror được dùng để xác định xem một biểu thức số đại diện cho lỗi. Iserror trả về True nếu đối số biểu thức chỉ báo lỗi; Nếu không, nó trả về false.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Iserror để kiểm tra xem biểu thức số là một giá trị lỗi hay không. Hàm Civerr được dùng để trả về một biến thể lỗi từ hàm do người dùng xác định. Giả định UserFunction là quy trình hàm do người dùng xác định trả về giá trị lỗi; Ví dụ, một giá trị trả về được gán với câu lệnh UserFunction = CVErr(32767), trong đó 32767 là số người dùng xác định.

Dim ReturnVal, MyCheck
ReturnVal = UserFunction()
MyCheck = IsError(ReturnVal) ' Returns True.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×