Hàm IsNumeric

Trả về một giá trị boolean cho biết liệu biểu thức có thể được đánh giá là một số hay không.

Cú pháp

Số Isnumeric(biểu _ thức)

tham đốibiểu thức bắt buộc là một biến thể có chứa biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú thích

Isnumeric trả về True nếu toàn bộ biểu thức được nhận dạng là số; Nếu không, nó trả về false.

Isnumeric trả về false nếu biểu thức là biểu thức ngày.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN IsNumeric ([UnitPrice]) là Expr1 từ ProductSales;

Hàm này đánh giá nếu "UnitPrice" là một số hợp lệ và trả về kết quả là "-1" cho True và "0" cho false trong cột Expr1. Kết quả là-1 (True).

CHỌN IsNumeric ([DateofSale]) là ValidNumber, IsNumeric ("487.34") làm bài kiểm tra từ ProductSales;

Hàm sẽ đánh giá nếu "DateofSale" và "487,34" là một số hợp lệ và trả về kết quả là "-1" cho True và "0" cho false trong ValidNumber cột và NumberTest tương ứng. Kết quả là 0 (false) đối với ValidNumber và-1 (True) cho NumberTest.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Isnumeric để xác định xem một biến có thể được đánh giá là một số hay không.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×