We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Trả về một Chuỗi đã chuyển đổi sang chữ thường

Cú pháp

Lcase ( chuỗi )

Chuỗi bắt buộctham đối là bất kỳ biểu thức chuỗi hợp lệ nào. Nếu chuỗi có chứa null, null sẽ được trả về.

Chú thích

Chỉ các chữ hoa được chuyển đổi thành chữ thường; Tất cả các chữ viết thường và các ký tự không thay đổi.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN LCase (ProductDesc) như Lower_ProductDesc từ ProductSales;

Chuyển đổi các giá trị từ trường "ProductDesc" thành chữ thường và hiển thị trong Lower_ProductDesc cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Lcase để trả về một phiên bản chữ thường của một chuỗi.

Dim UpperCase, LowerCase
Uppercase = "Hello World 1234" ' String to convert.
Lowercase = Lcase(UpperCase) ' Returns "hello world 1234"

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×