Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị tắt nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy trong chế độ sandbox, ngăn không cho đánh giá các biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ sandbox, hãy tìm kiếm "chế độ sandbox" trong trợ giúp.

Trả về một chặng đường dài xác định vị trí đọc/viết hiện tại trong một tệp đang mở.

Cú pháp

Lộc ( filenumber )

tham đối filenumber bắt buộc là bất kỳ số nguyên hợp lệ nào số tệp.

Chú thích

Sau đây mô tả giá trị trả về cho mỗi chế độ truy nhập tệp:

Mode

Giá trị Trả về

Ngẫu nhiên

Số lượng bản ghi cuối cùng đọc từ hoặc ghi vào tệp.

Tuần

Vị trí byte hiện tại trong tệp chia cho 128. Tuy nhiên, thông tin trả về bởi hàm Loc cho các tệp tuần tự không được sử dụng cũng không được yêu cầu.

Nhị phân

Vị trí của byte gần nhất đã đọc hoặc viết.


Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Loc để trả về vị trí đọc/ghi hiện tại trong một tệp đang mở. Ví dụ này giả định rằng TESTFILE là một tệp văn bản có một vài dòng dữ liệu mẫu.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×