Hàm MIRR

Trả về một đôi xác định tỷ suất nội bộ đã sửa đổi trở lại cho một chuỗi dòng tiền định kỳ (các khoản thanh toán và biên nhận).

Cú pháp

Mirr ( giá trị (), finance_rate, reinvest_rate)

Cú pháp hàm Mirr có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

giá trị ()

Bắt buộc. Mảng của hai giá trị dòng tiền. Mảng phải chứa ít nhất một giá trị âm (một khoản thanh toán) và một giá trị dương (một biên nhận).

finance_rate

Bắt buộc. Tăng gấp đôi lãi suất được thanh toán dưới dạng chi phí của tài chính.

reinvest_rate

Bắt buộc. Tính lãi suất tăng gấp đôi đã nhận được về lợi nhuận từ tái đầu tư tiền mặt.


Chú thích

Tỷ suất trả về nội bộ đã sửa đổi là tỷ suất nội bộ trở lại khi các khoản thanh toán và biên nhận được tài trợ tại các mức cước khác nhau. Hàm Mirr sẽ đưa vào tài khoản cả chi phí của khoản đầu tư (finance_rate) và lãi suất đã nhận được khi tái đầu tư tiền mặt (reinvest_rate).

Các đối số finance_ratereinvest_rate là phần trăm được thể hiện như là các giá trị thập phân. Ví dụ: 12 phần trăm được thể hiện là 0,12.

Hàm Mirr sử dụng thứ tự các giá trị trong mảng để diễn giải thứ tự các khoản thanh toán và biên nhận. Hãy đảm bảo bạn nhập các giá trị thanh toán và biên nhận theo đúng trình tự.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Mirr để trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ được sửa đổi cho một chuỗi dòng tiền mặt chứa trong mảng Values(). LoanAPR đại diện cho lãi suất tài chính và InvAPR đại diện cho lãi suất đã nhận được khi tái đầu tư.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×