Hàm Oct

Trả về một Biến_thể (Chuỗi) thể hiện giá trị bát phân của một số.

Cú pháp

Tháng mười ( số )

tham đốisố được yêu cầu là bất kỳ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi hợp lệ nào.

Chú thích

Nếu số không phải là số nguyên thì nó sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi được đánh giá.

Nếu số

Trả về Tháng mười

Null

Null

Trống

Không (0)

Số nào khác

Tối đa 11 ký tự

Bạn có thể đại diện cho các số bát phân trực tiếp theo các số trước đó trong phạm vi thích hợp với &O. Ví dụ, &O10 là ký hiệu bát phân cho thập phân 8.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN tháng mười (2) là Expr1 từ nhóm ProductSales theo tháng mười (2);

Trả về giá trị bát phân của "2" và hiển thị kết quả trong cột Expr1.

CHỌN số lượng, tháng mười (số lượng) là Expr1 từ ProductSales;

Trả về giá trị từ "số lượng" cùng với giá trị bát phân của tất cả các giá trị dữ liệu trong cột "số lượng". trả về giá trị từ "số lượng" cùng với giá trị bát phân của tất cả các giá trị dữ liệu trong cột "số lượng" và hiển thị kết quả trong cột "OctValue".

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Oct để trả về giá trị bát phân của một số.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×