Hàm RANDARRAY

Hàm RANDARRAY trả về một mảng số ngẫu nhiên. Bạn có thể chỉ định số lượng hàng và cột cần điền, giá trị tối thiểu và tối đa và liệu có trả về toàn bộ số hoặc giá trị thập phân hay không.

Trong các ví dụ sau, chúng tôi đã tạo ra một mảng cao 5 hàng, rộng 3 cột. Ví dụ đầu tiên trả về một tập hợp giá trị ngẫu nhiên giữa 0 và 1, đây là hành vi mặc định của RANDARRAY. Ví dụ tiếp theo trả về một chuỗi các giá trị thập phân ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100. Cuối cùng, ví dụ thứ ba trả về một chuỗi các số nguyên ngẫu nhiên khoảng từ 1 đến 100.

Hàm RANDARRAY trong Excel. RANDARRAY(5,3) trả về các giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến 1 trong một mảng cao 5 hàng, rộng 3 cột.

Hàm RANDARRAY với tham đối Nhỏ nhất, Lớn nhất và Thập phân

Hàm RANDARRAY với tham đối Nhỏ nhất, Lớn nhất và Số nguyên

Lưu ý: Hàm này hiện sẵn dùng với người đăng ký Microsoft 365 trong kênh hiện tại. Nó sẽ sẵn dùng cho người đăng ký Microsoft 365 trong Semi-Annual kênh doanh nghiệp bắt đầu từ tháng bảy 2020. Để biết thêm thông tin về cách thực hiện các tính năng được triển khai cho người đăng ký Microsoft 365, hãy xem khi nào tôi có thể nhận được các tính năng mới nhất dành cho Microsoft 365.

Cú pháp

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[Max],[whole_number])

Đối số

Mô tả

[hàng]

Tùy chọn

Số hàng được trả về

[cột]

Tùy chọn

Số lượng cột được trả về

[min]

Tùy chọn

Số lượng tối thiểu bạn muốn được trả lại

[max]

Tùy chọn

Số lượng tối đa bạn muốn được trả về

[whole_number]

Tùy chọn

Trả về một số nguyên hoặc một giá trị thập phân

  • TRUE là một số nguyên

  • FALSE là một số thập phân.

Lưu ý: 

  • Nếu bạn không nhập một tham đối hàng hoặc cột, RANDARRAY sẽ trả về một giá trị duy nhất giữa 0 và 1.

  • Nếu bạn không nhập một tham đối giá trị tối thiểu hoặc tối đa, RANDARRAY sẽ mặc định chúng lần lượt là 0 và 1.

  • Tham đối dạng số tối thiểu phải nhỏ hơn số tối đa, nếu không RANDARRAY sẽ trả về lỗi #VALUE! .

  • Nếu bạn không nhập một tham đối whole_number, RANDARRY sẽ mặc định thành FALSE hoặc giá trị thập phân.

  • Hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng, mảng này sẽ tràn nếu đó là kết quả cuối cùng của công thức. Điều này có nghĩa là Excel sẽ tự động tạo dải ô mảng có kích cỡ phù hợp khi bạn nhấn ENTER. Nếu dữ liệu hỗ trợ của bạn nằm trong bảng Excel thì mảng sẽ tự động chỉnh cỡ khi bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu khỏi dải ô mảng, trong trường hợp bạn đang sử dụng tham chiếu có cấu trúc. Để biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết này về hành vi mảng bị tràn.

  • RANDARRAY khác với hàm Randtrong đó Rand không trả về một mảng, vì vậy Rand sẽ cần phải được sao chép vào toàn bộ phạm vi.

  • Mảng có thể được hiểu là một hàng giá trị, một cột giá trị hoặc là sự kết hợp giữa các hàng và cột giá trị. Trong ví dụ ở trên, mảng dành cho công thức RANDARRAY của chúng tôi là phạm vi D2:F6, hoặc 5 hàng và 3 cột.

  • Excel cung cấp hỗ trợ có giới hạn cho mảng động giữa các sổ làm việc và kịch bản này chỉ được hỗ trợ khi cả hai sổ làm việc đều đang mở. Nếu bạn đóng sổ làm việc nguồn thì mọi công thức mảng động được liên kết sẽ trả về lỗi #REF! khi được làm mới.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao nhau tiềm ẩn: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×