Hàm Replace

Trả về một chuỗi trong đó một chuỗi con đã xác định đã được thay thế bằng một chuỗi con khác một số lần xác định.

Cú pháp

Thay thế ( biểu _ thức, tìm, thay thế [, bắt đầu ] [, Count ] [, so sánh ] )

Cú pháp hàm Replace có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

biểu thức

Bắt buộc. Biểu thức chuỗi chứa chuỗi con để thay thế.

tìm

Bắt buộc. Chuỗi con đang được tìm kiếm.

lắp

Bắt buộc. Chuỗi phụ thay thế.

bắt đầu

Tùy chọn. Vị trí trong biểu thức trong đó tìm kiếm con chuỗi phụ là bắt đầu. Nếu bị bỏ qua, 1 là giả định.

count

Tùy chọn. Số lượng thay thế chuỗi phụ để thực hiện. Nếu bỏ qua, giá trị mặc định là – 1, điều này có nghĩa là thực hiện tất cả các thay thế có thể xảy ra.

so_sánh

Tùy chọn. Giá trị số cho biết loại so sánh để dùng khi đánh giá con chuỗi phụ. Xem phần thiết đặt cho các giá trị.

Thiết đặt

Đối số so sánh có thể có các giá trị sau:

Hằng số

Giá trị

Mô tả

Tùy chọn vbUseCompareOption

– 1

Thực hiện một so sánh bằng cách sử dụng các thiết đặt của tuyên bố so sánh tùy chọn .

vbBinaryCompare

0

Thực hiện so sánh nhị phân.

so sánh vbtext

1

Thực hiện so sánh văn bản.

vbDatabaseCompare

2

chỉMicrosoft Office Access 2007. Thực hiện so sánh dựa trên thông tin trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Giá trị trả về

Thay thế trả về các giá trị sau:

If

Thay thế trả về

biểu thức có độ dài bằng 0

Chuỗi độ dài bằng không ("")

biểu thức null

Một lỗi.

Tìm không có độ dài bằng không

Bản sao của biểu thức.

thay thế có độ dài bằng không

Bản sao của biểu thức với tất cả các sự xuất hiện của Tìm đã loại bỏ.

bắt đầu > len (biểu _ thức)

Chuỗi độ dài bằng 0. Thay thế chuỗi bắt đầu tại vị trí được chỉ báo bằng bắt đầu.

Count là 0

Bản sao của biểu thức.

Chú thích

Giá trị trả về của hàm Replace là một chuỗi, với các thay thế được thực hiện, bắt đầu tại vị trí được xác định bằng cách bắt đầu và kết thúc ở phần cuối của chuỗi biểu thức . Nó không phải là bản sao của chuỗi gốc từ đầu đến cuối.

Ví dụ

Biểu thức

Kết quả

CHỌN ProductID, replace (ProductID, "PRO", "sản phẩm") dưới dạng ReplacedID từ ProductSales;

Trả về "ProductID", tìm thấy "PRO" trong "ProductID" và thay thế bằng "sản phẩm" và hiển thị kết quả trong ReplacedID cột.

Xem Thêm

Hàm chuỗi và cách sử dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×