Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về một Biến_thể (Số_nguyên) xác định một số nguyên nằm trong khoảng từ 0 tới hết 59 thể hiện giây trong phút.

Cú pháp

Thứ hai ( thời gian )

Thời gian bắt buộctham đối là bất kỳ biến thể nào, biểu thức số, biểu thức chuỗi hoặc bất kỳ sự kết hợp nào trong số này có thể đại diện cho một thời điểm. Nếu thời gian có chứa null, null sẽ được trả về.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN Second ([DateTime]) làm giá trị từ ProductSales;

Trả về giá trị "thứ hai" của trường "DateTime" mà không có bất kỳ thông tin nào khác và hiển thị theo giá trị của cột.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Second để có được phần thứ hai của phút từ một thời gian đã xác định. Trong môi trường phát triển, thời gian được hiển thị theo định dạng thời gian ngắn bằng cách dùng các thiết đặt bản địa của mã của bạn.

Dim MyTime, MySecond
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MySecond = Second(MyTime) ' MySecond contains 17.

Chọn hàm ngày đúng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×