Hàm Seek

Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị tắt nếu dịch vụ biểu thức Microsoft Jet đang chạy trong chế độ sandbox, ngăn không cho đánh giá các biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ sandbox, hãy tìm kiếm "chế độ sandbox" trong trợ giúp.

Trả về một chặng đường dài xác định vị trí đọc/viết hiện tại trong một tệp đã mở bằng câu lệnh mở .

Cú pháp

Tìm kiếm ( filenumber )

tham đốifilenumber bắt buộc là số nguyên có chứa một số tệp hợp lệ.

Chú thích

Tìm kiếm trả về một giá trị từ 1 đến 2.147.483.647 (tương đương với 2 ^ 31 – 1), bao gồm.

Sau đây mô tả các giá trị trả về cho mỗi chế độ truy nhập tệp.

Mode

Giá trị Trả về

Ngẫu nhiên

Số của bản ghi tiếp theo đã đọc hoặc viết

Nhị phân,
đầu ra, chắp
Thêm,
đầu vào

Vị trí byte mà tại đó thao tác tiếp theo sẽ diễn ra. Byte đầu tiên trong tệp là vị trí 1, byte thứ hai ở vị trí 2, v.v.


Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm Seek để trả về vị trí tệp hiện tại. Ví dụ giả định TESTFILE là một tệp có chứa bản ghi của kiểu người dùng được xác định Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Đối với các tệp được mở ở chế độ ngẫu nhiên, Tìm kiếm trả về số bản ghi tiếp theo.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Đối với các tệp được mở ở chế độ khác với chế độ ngẫu nhiên, Tìm kiếm trả về vị trí của byte, tại đó thao tác tiếp theo sẽ diễn ra. Giả định TESTFILE là một tệp có chứa một vài dòng văn bản.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×