Hàm SLN

Trả về một đôi xác định khấu hao đường thẳng của một tài sản cho một kỳ hạn.

Cú pháp

SLN ( chi phí, trục vớt, cuộc sống )

Hàm SLN có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

chi phí

Bắt buộc. Hai lần xác định chi phí ban đầu của tài sản.

giá

Bắt buộc. Hai lần xác định giá trị của tài sản ở phần cuối của cuộc sống hữu ích của nó.

vật

Bắt buộc. Hai lần xác định độ dài của cuộc sống hữu ích của tài sản.

Chú thích

Thời gian khấu hao phải được thể hiện trong cùng một đơn vị với cuộc sốngtham đối. Tất cả các đối số phải là số dương.

Ví dụ về truy vấn

Biểu thức

Kết quả

CHỌN SLN ([số tiền vay], [số tiền Loan] *. 1, 20) là Expr1 từ FinancialSample;

Trả về khấu hao cho một tài sản được đánh giá là "số tiền Loan", với giá trị Salvage của 10% ("số tiền mượn" nhân với 0,1), xem xét cuộc sống hữu ích của tài sản sẽ là 20 năm.

CHỌN SLN ([số tiền vay], 0, 20) làm hàm Slkhấu hao từ FinancialSample;

Trả về khấu hao cho tài sản có giá trị là "số tiền Loan", với giá trị Salvage của $0, hãy xem xét cuộc sống hữu ích của tài sản sẽ là 20 năm. Kết quả được hiển thị trong cột Slkhấu hao.

Ví dụ về VBA

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm SLN để trả về khấu hao đường thẳng của một tài sản cho một kỳ hạn được cung cấp chi phí ban đầu của tài nguyên (InitCost), giá trị Salvage vào cuối cuộc sống hữu ích của tài sản (SalvageVal) và tổng đời sống của tài sản trong năm (LifeTime).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×